СП 11-101-95 каз ПОРЯДОК разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений СП 11-101-95

ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕР ЖИНАҒЫ

Кәсіпорын, ғимарат пен имарат құрылысындағы инвестиция негіздемесін

әзірлеу, келісу, бекіту және құрамының

ТӘРТІБІ

 

ПОРЯДОК

разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений

 

Енгізілген күні 1995.07.01

 


1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

 

Осы нормативтік құжат Ресей Федерациясы аумағында кәсіпорындар, ғимараттар мен има­раттар құрылысындағы* инвестиция негіздемесін әзірлеу, келісу, бекіту және құрамы тәртібін бел­гілейді және тапсырыс берушілердің (инвестор­лардың)**, жобалау, құрылыс-жобалау ұйымда­рының, өзге заңды және жеке тұлғалардың - инвестиция процесіне қаты­сушылардың қолда­нуына арналған.

 

2 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 

2.1 Инвестиция негіздемесін әзірлеген кезде Ре­сей Федерациясы заңдары мен нормативтік акті­лерін, Ресей Федерациясы субъектілерін және инвестиция қызметін реттейтін өзге мемлекеттік құжаттарды басшылыққа алу қажет.

2.2 Инвестиция негіздемесін әзірлеу халық ша­руашылығын құрылымдық қайта құрудың феде­ралдық, аймақтық және салалық бағдарла­мала­рындағы, ғылыми-техникалық және өзге мемле­кеттік бағдарламалардағы, өндірістік күштерді, өнеркәсіп тораптарын дамыту және орналастыру сұлбала­рындағы деректер мен ережелерді, ел­дімекен құ­рылысы құжаттамасын және басқа да материал­дарды пайдалану мүмкіндіктерін ескеріп жүзеге асырылады.

2.3 Инвестиция негіздемесін, әдетте, қажет­тілігіне қарай, келісімшарт негізінде жобалау, құ­рылыс-жо­балау ұйымдарын және қызмет түріне белгіленген тәртіппен құқық алған өзге заңды және жеке тұл­ға­ларды тарта отырып тапсырыс беруші әзір­лейді.

2.4 Осы құжат объект құрылысындағы инвес­тиция негіздемесінің құрамы мен мазмұны жө­ніндегі принципті, түйінді ой-пікірлерден, талап­тар мен ұста­нымдардан тұрады***.

Жобаланған объектілердің салалық ерекшелігі және күрделігімен, қаржыландырылу, сақтан­ды­рылу, тәуекелдік дәрежесі және т.б. шарттарының алуан түрлілігімен байланысты талаптар мен ұстаным­дарды нақтыландыру осы құжатқа бе­ріл­ген тиісті түсіндірмелер мен көмекші құрал­дарда көрсетілетін болады.

 

 

 

 

___________

* - «Құрылыс» ұғымына кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттардың жаңа құрылысы, кеңейту; қайта құрылымдау және техникалық жарақтандыру кіреді.

** - Бұдан әрі - тапсырыс беруші.

Ресми басылым

 
*** - Бұдан әрі - «Негіздеме».

2.5 Негіздеме нәтижелері құрылыстағы инвес­тицияның шаруашылық қажеттілігі, техникалық мүм­кіндігі, коммерциялық, экономикалық және әлеуметтік дұрыстығы жөнінде шешім қабылдауға, объектіні орналастыру үшін жер телімін таңдау және жобалау-ізденіс жұмыстарын орындау актісін алуға негіз болады.

 

3 ИНВЕСТИЦИЯ НЕГІЗДЕМЕСІН ӘЗІРЛЕУ,

КЕЛІСУ ЖӘНЕ БЕКІТУ ТӘРТІБІ

 

3.1 Тапсырыс беруші өнім және қызмет көрсету нарығындағы инвестициялау мақсаты мен жағдайды зерттеуді негізге ала отырып, өндірістік күштер мен өзге материалдарды дамыту және орналастыру бағдарла­маларында, болжауларда және сұлбаларда қабыл­дан­ған шешімдер мен ұсынымдарды ескеріп Ниет туралы қолдаухат (Декларация)* құрастырады.

Ниет туралы қолдаухатты (Декларацияны) биліктің атқару органының жағымды қарастыру нәтижелері бойынша тапсырыс беруші Негіздемені әзірлеу туралы шешім қабылдайды.

3.2 Құқықтық және қаржылық қатынастарды, тарап­тардың өзара міндеттемелерін және жауапкршіліктерін реттейтін негізгі құжат, Негіздемені әзірлеуге жобалау, жобалау-құрылыстық ұйымдар және өзге заңды және жеке тұлғаларды тарту жағдайында, шарт болып та­былады.

Шарттың ажырамас бөлігі  шығу деректері, негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер және тапсырыс берушінің талаптары келтірілетін Негіздемені** әзірлеу тапсырмасы  болуы тиіс.

3.3 Объект құрылысы жөніндегі шешімдер және оны орналастырудың алдын ала келісілген шарттары Не­гіздемелерінде көзделген келісімді тапсырыс беруші немесе оның тапсыруымен заңды және жеке тұлғалар - Негіздемені әзірлеушілер жүргізеді.

Объектіні орналастыратын орынды алдын ала келісу жер телімдері қалалардан және өзге елді­мекендерден берілген жағдайда, құрылысқа арнал­ған алаңшаларды (трассаларды) орналастыру туралы шешімдерді жергі­лікті өзін-өзі басқару органы (әкімшілік) бекітілген елді­мекен құрылысына сәйкес (қалалар мен өзге елді­мекен­дердің бас жоспарына, аумақтық құрылымдар құрылысы сұлбалары мен жайғастыру жобаларына және т.б.) қабылданғанда жүргізілмейді.

3.4 Негіздеме белгіленген тәртіппен мемлекеттік сараптауға жатады.

 

 

_____________

* Қолдаухаттың үлгі мазмұны Г-қосымшасында келтіріледі.

** Негіздеме әзірлемесіндегі тапсырмаға қосылған мәліметтер мен талаптардың үлгі тізбесі А қосым­шасында келтіріледі.

3.5 Негіздеме материалдары биліктің тиісті атқару органына құрылысқа арналған Жер телімін (алаңша, трассалар) таңдау актісін ресімдеу үшін объектіні орна­ластыру орнын алдын ала келісуді бекіту жөніндегі қажетті келісімдер мен шешімдер қосым­шасымен бірге жолданады.

Жекелеген күрделі емес объектілер бойынша, атқа­рушы билік органы шешімдері бойынша Жер телімін таң­дау актісі, бастапқы мәліметтер және қажетті келісімдер қолдаухат негізінде ресімделуі мүмкін. Мұндай жағдайда негіздеу материалдары атқарушы биліктің тиісті орга­ны­ның қорытын­ды­лауына жіберілмейді.

Тапсырыс берушінің Негіздемені бекітуі (мақұ­лдауы) мемлекеттік сараптау қорытындысы және атқарушы билік органының объектіні орналастыру орнын келісу туралы шешімі негізінде жүзеге асырылады.

3.6 Негіздеме материалдарын тапсырыс беруші пайдалана алады:

- социологиялық зерттеулер, объектіні салу мүм­кіндігі туралы қоғамдық пікір сауалнамасын жүргізуге;

- несие алушының немесе ұйымның несие бой­ынша, кәсіпорынның немесе өзге инвестициялау объ­ектісінің инвестордың борыштар жөніндегі міндет­терін орындау тарапындағы төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығына кепілдігін растауды қамта­масыз ететін бизнес-жоспарды әзірлеуге;

- мемлекеттік және жергілікті атқарушы билік органдарымен оған субсидия, салық және өзге же­ңілдіктер беру туралы келіссөздерге.

3.7 Негіздемелерде барлық ұсынылған жер те­лімдері үшін, соның ішінде принциптік көлемдік-жай­ғастыру шешімдері үшін балама пысықтамалар, есептеулер құрылысты жүзеге асырудың және объ­ектіні пайдаланудың инвестицясы, әлеуметтік, эко­логиялық және өзге салдарларының тиімділігін анықтау жөніндегі, сондай-ақ жерді иеленушілердің, жерді пайдаланушылардың, жалгерлердің шығын­дарын, ауыл шаруашылығы өндірісінің жер телімін алып қоюмен байланысты залалын анықтау жөнін­дегі есептеулер орындалуы тиіс.

Көрсетілген материалдардың құрамы мен маз­мұны қажетті келісімдер мен сараптауды өткізуге жеткілікті болуы тиіс.

 

4 ИНВЕСТИЦИЯ НЕГІЗДЕМЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ МЕН МАЗМҰНЫ

 

4.1 Бастапқы мәліметтер

Инвестициялаудың мақсаты, құрылыстың белгі­ленген орнындағы (ауданда) объектінің жұмыс істеу­інен күтілетін экономикалық, әлеуметтік, коммерция­лық әсер, оның берілген параметрлеріндегі құры­лыстың міндетті талаптары мен шарттарының сақ­талуы.

Негіздемені әзірлеуге қажетті негіз бен шарттар.

Бар материалдар мен зерттеулердің, елдімекен құрылысы құжаттамасының, сондай-ақ Негіздемені әзірлеуге берілген тапсырмада баяндалған және Ниет туралы қолдаухатты қарау кезіндегі талаптар мен шарттар негізіндегі техника-экономикалық нә­тижелер.

Инвестицияланатын объектінің жалпы сипат­та­масы, көзделген өнімді (қызмет көрсетуді) шығаруға деген қажеттілік:

- кәсіпорынның шаруашылық қызметіне, қоршаған ортаға тартылған қажетті ресурстар туралы дерек­тер;

- құрылыстық қызмет көрсету нарығы, жабдықтар мен материалдарды және т.с.с. жеткізуші кәсіп­орындар туралы мәліметтер.

4.2 Кәсіпорынның қуаты, өнім номенклатурасы

Шығарылмақ өнімді (қызмет көрсету) өндіру мен тұтынудың қазіргі жағдайын бағалау:

- нарық конъюктурасын болжау негізінде өнімді өткізу саласындағы таңдау саясатын негіздеу, баға, инфляция деңгейін, іскерлік белсенділік жағдайын ескеріп сұранысты зерттеу;

- өнімдерді өткізуді ынталандыру бойынша, соның ішінде сыртқы нарықта іс-шараларды (қажеттілігіне қарай) әзірлеу;

- жобаланған кәсіпорынның негізгі және жанама (болған кезде) жылдық жеткізілімінің көлемі;

- белгіленген болжамды қажеттілікке орай негізгі және жанама өнімді өндіру номенклатурасы мен көлемі, шикізатты, жартылай дайын өнімдерді оңтай­лы пайдалану, өндірістік қалдықтарды қайта өңдеу, оның негізгі техникалық, экономикалық және сапалық көрсеткіштері;

- оның негіздемесінің кәсіпорын өніміндегі перс­пек­тивалы қажеттілікті және оны ішкі және сыртқы нарықта бәсекелестік шарттарын, қажетті ресурс­тардың болуын, өнімнің сапасы мен құнының дең­гейін, негізгі жабдықтардың өнімділігін бағалауды, экспорттық лицензия алу мүмкіндігін және т.с.с. ескеру өткізу мүмкіндігіне талдау жасағандағы өнді­рістік қуаты (бағдарлама).

4.3 Негізгі технологиялық шешімдер

Негізгі және қосалқы өндірістің таңдалған техно­ло­гиясын технологиялық процестердің (сұлбалар­дың) мүмкін нұсқаларын олардың экономикалық тиімділігі, техникалық қауіпсіздігі, өнім өлшеміне қарай ресурстарды тұтыну деңгейі бойынша, сондай-ақ апаттық жағдайлардың туындау тәуекелдігі мен ықтималдығы дәрежесі бойынша негіздеу;

- технологияны алу көздері мен тәртібі және оның қысқаша сипаттамасы, негізгі технологиялық жаб­дық­қа қойылатын талаптар, олардың орындалуы кәсіпорынның технологиялық және экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, негізгі жабдықтарды таңдау негіздемесі және оны алу көздері;

- жанама және қосалқы өнімдерді өндіру (бөлу), қалдықтарды пайдаға асыру, қауіпсіз етіп жою және сақтау бойынша шешімдер;

- кәсіпорынның өндірістік-технологиялық құры­лы­мы мен құрамы.

4.4 Кәсіпорынды ресурстармен қамтамасыз ету.

Кәсіпорынның белгіленген өндірістік бағдарла­маларға, қабылданған технологиялар мен жабдық­тарға орай, қажетті ресурстарға: шикізат, материал, су, жылу, энергия, жартылай дайын өнімдерді, жинақталынғандарды және т.б. жылдық тұтынуы;

- мүмкін көздерге және ресурстарды алу шарт­тарына, соның ішінде мүмкін өндірістік кооперацияға, олардың сенімділігін бағалауға талдау жасау және негіздеу;

- шикізатты дайындау сапасы мен тәсілдеріне қойылатын талаптар;

- кәсіпорынды шикізаттық ресурстармен қамта­масыз етуге жұмсалатын  жыл сайынғы шығынды есептеу.

4.5 Кәсіпорынды орналастыратын орын.

Объектіні орналастыратын орынға (алаңшаға, трассаға) қойылатын негізгі талаптар. Объектілерді орналастыратын орындардың мүмкін нұсқаларына талдау жасау. Объекті орналасатын таңдалынған орынды аймақтағы әлеуметтік, экономикалық және экологиялық жағдайды, шикізат ресурстарының, өнімді өткізу нарығының, көлік байланыстарының, инженерлік желілердің және өзге өндірістік объек­тілердің және әлеуметтік инфрақұрылым­дардың бо­лу­ын, сондай-ақ аймақтағы қосымша жұмыс орын­дарына деген қажеттілікті және т.с.с. негіздеу. Объектіні орна­лас­ты­рудың таңдалған нұсқасының қысқаша сипаттамасы, оның тиімділігінің негізгі критерийлері.

Негіздеме құрамына картографиялық және өзге материалдар, соның ішінде құрылыс объектісінің орналасуы бар және инженерлік желілер мен комму­никацияларға оны қосатын тұстар көрсетілген ситу­ациялық жоспар сұлбасы, жер телімінің өлшемдерін негіздейтін объектінің бас жоспарының сұлбасы кіруі тиіс.

4.6 Негізгі құрылыстық шешімдер.

Аса ірі және күрделі ғимараттар мен имарат­тардың принципті көлемдік-жайғастыру және құры­лымдық шешімдері, негізгі параметрлері, құрылыс мерзімі мен кезектілігі; құрылыс өнімдері мен мате­риалдарға қажеттілік; құрылысты ұйымдастыру жө­ніндегі пайымдаулар.

Энергияны үнемдеу, жылумен, сумен жабдықтау, канализация және т.б.

4.7 Қоршаған ортаға әсерді бағалау.

Негіздеменің осы тарауы Ресей Табиғатмині, Ре­сей Құрылысминінің нормативтік құжаттарына және табиғат қорғау ісін реттеуші өзге актілерге сәйкес орындалады.

4.8 Кадрлар және әлеуметтік даму.

Кәсіпорындағы еңбек сипаттамасы мен жағдай­лары:

Кәсіпорынға қойылатын шарттар мен сипаттама қызметкерлердің санаттарына қарай еңбек ресурс­тарына қажеттілік: жұмысшылар, ИТМ және қызмет­керлер; олардың біліктілігіне қойылатын талаптар, еңбек ресурстарына қажеттілікті қанағаттандырудың балама нұсқалары: жергілікті жұмыс күшін тарту, оргжинау, вахталық әдіс және т.с.с. кәсіпорындар үшін жұмысшы кадрларды даярлауды ұйымдастыру бойынша ұсыныстар;

Кәсіпорын қызметкерлерін тұрғын үймен қам­тамасыз етудің балама нұсқаларына талдау жасау, әлеуметтік және мәдени-тұрмыстық жағдайлар жа­сау.

4.9 Инвестиция тиімділігі

Инвестицияның тиімділігін бағалау негіздеменің тиісті тарауларын әзірлеген кезде алынған ақпаратқа сандық және сапалық талдау жасау нәтижелері бойынша жүргізіледі және келесі ережелерге негіз­деледі:

- аналогтар мен іріленген көрсеткіштер бойынша, сондай-ақ болжамды және сараптау бағалары бойынша анықталатын құрылыс құнына;

- болуы мүмкін көздерді және инвестиция алды зерттеулер кезеңінде қабылданған инвестицияны қаржыландыру шарттарын айқындау;


- негізгі өнім түрлерінің өзіндік құнын анықтау, кәсіпорынның есептік кезең бойындағы өндірістік қызметінің негізгі көрсеткіштерінің өзгеруін болжау, рентабельділіктің өзгеру беталысын және болуы мүмкін шығынды барынша азайтуды қамтамасыз ету жөніндегі шараларды талдау; инвестициялық тәуе­келділікті бағалау;

- есептік кезеңді таңдауды негіздеу, оның шегінде жобалау, құрылыс, объектінің жобалық қуатын және оны пайдалануды қамтитын экономикалық есепте­улер жүргізіледі;

- есептік кезеңнің жылдар бойынша кірісі мен шығынының барлық құраушы элементтері бойынша баға өзгерісін болжаудың деректерін есепке алу;

- жобаның экономикалық тиімділігі мен сенім­ділігін жобалық шешімдерді жетілдіру есебінен арттыру мүмкіндіктерін анықтай отырып есептеу­лер­дің нәтижелері, ресурстар мен өзге де факторларды неғұрлым ұтымды пайдалану.

Егер алынған мәліметтер инвестициялық жоба тиімділігінің жеткіліксіз екенін білдірсе, онда оның өндірістік бағдарламасы және жобаның тиімділігін арттыру мақсатында қабылданған технология пара­метрлеріне түзету енгізу жүргізіледі.

Инвестицияның тиімділігін бағалау Ресей Мем­құрылыс, РФ Экономикамині, РФ Қаржымині, Ресей Мемөнеркәсібі (№ 7-12/47 31.03.94) бекіткен «Инвес­тициялық жобалардың тиімділігін бағалау және оларды қаржыландыруға іріктеу жөніндегі әдіс­темелік ұсынымдарға» сәйкес жүргізіледі.

Негізгі экономикалық және қаржылық көрсет­кіштердің есептері мен талдауын кесте түрінде        (Б-қосымшасы) келтірген жөн.

4.10 Қорытындылар мен ұсыныстар

Объект құрылысындағы шаруашылық қажеттілік, техникалық мүмкіндік, коммерциялық және әлеу­меттік мақсатқа лайықтылық туралы оның эколо­гиялық және пайдалану қауіпсіздігін ескеріп жасаған жалпы қорытындылар.

Инвестиция объектісінің бекітуге (мақұлдауға) ұсынылған негізгі техникалық-экономикалық және қаржылық көрсеткіштері (В қосымшасы).

Инвестордың максимальды және тұрақты пайда алуын, жағымды әлеуметтік нәтижелер мен басқа да мақсаттарға жетуін қамтамасыз ететін объектіні рет-ретімен алдағы уақытта жобалау, құрылысы (біріккен құрылыс пен жобалау, кезек бойынша құрылыс) және пайдалану жөніндегі ұсыныстар.

Жобалау және қажетті зерттеулер мен ізде­ністерді жүргізу бағдарламасы, инвестициялық жоба­ны жүзеге асырудың жоспар-кестесі.

Негіздемеге келісім құжаттары мен графикалық материалдар - сұлбалар, сызбалар (қажеттілігіне қа­рай, көрнекілік материалдар) қосымша беріледі.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А - қосымшасы

(ұсынылған)

 

Негіздемені әзірлеуге арналған тапсырмаға қосылған мәліметтер

мен талаптардың үлгі тізбесі

 

1. Тапсырыс беруші-инвестор жөніндегі негізгі мәліметтер.

2. Кәсіпорын, ғимарат, имараттың орналасқан жері.

3. Инвестициялау мақсаты мен көздері, қарастырылған қаржы қаражат көлемі.

4. Өнім номенклатурасы (көрсетілетін қызмет көлемі).

5. Технологияға, өнім өндіруге және негізгі жабдыққа қойылатын талаптар.

6. Сәулеттік-жоспарлау, құрылымдық және инженерлік шешімдерге қойылатын талаптар.

7. Қоршаған ортаны қорғауға қойылатын талаптар.

8. Құрылыстың ерекше шарттары.

9. Объектінің негізгі теникалық-экономикалық сипаттамалары мен көрсеткіштері.

Тапсырмаға қосылады:

а) жергілікті атқарушы органдардан алынған материалдар, соның ішінде Ниет туралы қолдаухатты (Декларацияны) қарау нәтижелері бойынша шешімдер, кәсіпорындарды (ғимарат, имараттарды) жарақтандыру көздеріне, инженерлік желілер мен коммуникацияларға қосу мүмкіндігінің алғы шарттары және картографиялық (топографиялық) материалдар, ситуациялық жоспар және санитарлық-эпидемиологиялық, экологиялық жағдайлар жөніндегі өзге де талаптар;

б) кәсіпорын өнімінің белгіленген техникалық сипаттамасы, оның құны туралы мәліметтер;

в) технологиялық процестер мен жабдықтауды жасау (қолдану, пайдалану) жөніндегі талаптар;

г) өзге материалдар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б - қосымшасы

(ұсынылған)

 

Есептік және аналитикалық кесте үлгілерінің тізбесі

 

1. Өндірістік бағдарлама

1-кесте

2. Өнімді өткізуден түскен түсімді есептеу

2-кесте

3. Инвестициялық шығынның жиынтық ведомостісі

3-кесте

4. Инвесторлар құрамы және өндіріс алды және өндірістік кезеңдегі қаржыландыру көздері

4-кесте

5. Банк несиелерін өтеу мерзімі мен көлемі

5-кесте

6. Үстеме шығындардың жиынтық ведомостісі

6-кесте

7. Өндірістік шығындардың жиынтық ведомостісі

7-кесте

8. Өнімнің өзіндік құнының құрылымы (экономикалық элементтер бойынша)

8-кесте

9. Таза пайда мен пайдаға салық есебі

9-кесте

10. Кәсіпорынның құрылыс және пайдалану кезеңіндегі қолма-қол ақша ағыны қозғалысы (кіріс пен шығыстың жобалық-баланстық ведомостісі

10-кесте

11. Кәсіпорынды құрудағы (дамыту) инвестицияның тиімділігі жөніндегі қорытынды мәліметтер

11-кесте

 

1 - к е с т е - Өндірістік бағдарлама

 

Өнімнің

атауы

Өлшем

бірлігі

Жылдар бойынша өндіріс көлемі

1-інші жыл

2-інші жыл

N-інші жыл

% жобалық қуаттан

саны

% жобалық қуаттан

саны

% жобалық қуаттан

саны

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - к е с т е - Өнімді өткізуден түскен түсімді есептеу

 

Өнімнің

атауы

Өлшем

бірлігі

Баға

бір.

1-інші жыл

№-інші жыл

Көлем

Түсім

Көлем

Түсім

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Барлығы

 

 

 

 

 

 

 

Е с к е р т у - сату көлемі (өткізу) натурал бірліктерде келтіріледі, өткізуден түсетін түсім (табыс) - ақшамен.

 

3-кесте - Инвестициялық шығынның жиынтық ведомостісі

 

Шығын баптары

Шығындар*

Ескерту

ҰВ млн...

ШВ мың

1. Жер телімі

 

 

 

2. Машиналар мен жабдықтар

 

 

 

3. Өндірістік ғимараттар мен имараттар

 

 

 

4. Материалдық емес активтер (лицензиялар, патенттер, ноу-хау және т.б.

 

 

 

5. Басқадай негізгі өндірістік қорлар

 

 

 

6. Негізгі өндірістік қорға жұмсалатын шығын жиынтығы

 

 

 

7. Тұрмыстық-азаматтық мақсаттағы объектілер

 

 

 

8. Барлығы

 

 

 

 

Е с к е р т у - Кестеде алынған белгілер:

ҰВ - ұлттық валюта

ШВ - шетелдік валюта

 

 

__________

* Жылдар бойынша инвестиция кезеңі - құрылыс, өндірісті игеру, толық қуатпен пайдалану.

4 - к е с т е - Инвесторлар құрамы және өндіріс алды және өндірістік кезеңдегі қаржыландыру көздері

 

(млн. соммен)

Қаржыландыру көздері

Өндіріс алды кезеңі

Өндіріс кезеңі

жылдар

жылдар

1 2 ... t

1 2 ... t

Қаржылық қаражаттың жалпы сомасы, соның ішінде:

 

 

Өзіндік қаржылық қаражат және кәсіпорынның шаруашылық ішілік резервтері

 

 

Акционерлік капитал

 

 

Республикалық және жергілікті бюджеттен қаржы бөлу, бюджеттен тыс қорлар

 

 

Банктердің несиелері

 

 

Мемлекеттік заемдар мен несиелер

 

 

Шетелдік капитал (долл.)

 

 

Қаржылық қаражатты тарту

 

 

Инвесторлар құрамы және олардың үлестік қатысуы:

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

5 - к е с т е - Банк несиелерін өтеу мерзімі мен көлемі

 

(тиісті ақша бірлігімен)

Несиені

өтеу мерзімі (жылдар)

Несиелендіру

көлемі

Оның ішінде

Негізгі қарызды (несиені) өтеу есебіне төлемдер

% несие үшін төлемдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИЫНТЫҒЫ:

 

 

 

 

Е с к е р т у - банк несиесін өтеу есебі вариантпен және кезеңдер бойынша орындалады.

 

6 - к е с т е - Үстеме шығындардың жиынтық ведомостісі

 

Шығын баптары

Шығын санаттары

өндіріске қызмет

көрсету бойынша

әкімшілік

қаржылық

1

2

3

4

1. Еңбекке төлеуге кететін шығындар (әлеуметтік мұқтаждыққа аударымдарды қоса)

+

+

 

2. Мүлікті және қызметкерлердің жекелеген санаттарын міндетті сақтандыру

+

-

+

3. Жер теліміне жыл сайынғы төлемдер (жер салығы, жал төлемі және т.т.)

-

-

+

4. Кәсіпорын мүлкіне салық

-

-

+

5. Жер қойнауын пайдаланғаны үшін төлемдер және минералды-шикізат базаларын қалпына келтіруге аударымдар

-

-

+

6. Белгіленген мөлшерлеме шегінде несиелік

-

-

+

7. Құны төмен және тез тозатын заттар

+

+

-

8. Ғимарат пен жабдықты жөндеу және қызмет көрсету

+

+

-

9. Ластаушы заттардың шекті рауалы қалдықтарына төлемдер

-

-

+

 

 

6 - кестенің жалғасы

 

1

2

3

4

10. Қалдықтарды кәдеге жарату шығындары

+

-

-

11. Кәсіпорын жөндеу қорына аудару

+

-

-

12. Негізгі қорларды, соның ішінде ғимарат пен имаратты, жабдықтарды амортизациялау

+

_

_

13. Материалдық емес активтердің тозуы

+

-

-

14. Басқадай шығындар

 

 

 

 

Е с к е р т у

1. Әкімшілік және қаржылық қызметпен байланысты шығындар «әкімшілік-қаржылық шығындар» атты бір санатқа біріктірілуі мүмкін.

2. Кесте кәсіпорынды басқарудың ұйымдық құрылымының әр варианты үшін шығын баптары, үстеме шығындардың деңгейіне ықпал ететін қаржыландыру және т.б. сұлбалар бойынша үстеме шығындар толық жазылып жасалады.

 

 

7 - к е с т е - Өндірістік шығындардың жиынтық ведомостісі

(млн. сом)

Шығын баптарын

Жылдар

1  2  ...... t

 

 

Барлығы:

 

 

8 - к е с т е - Өнімнің өзіндік құнының құрылымы (экономикалық элементтер бойынша)

 

Экономикалық элементтер

Сома

(мың сом)

Элементтің үлес салмағы, %

1. Материалдық шығындар, соның ішінде шикізат пен материалдардың негізгі түрлері бойынша

 

 

2. Еңбекке төлеуге кететін шығындар

 

 

3. Еңбекке төлеу қорынан салықтар

 

 

4. Әлеуметтік мұқтаждыққа аударымдар

 

 

5. Үстеме шығындар

 

 

6. Негізгі қорлар амортизациясы

 

 

7. Кәсіпорын мүлкіне салық

 

 

8. Басқадай шығындар

 

 

ЖИЫНТЫҒЫ:

 

 

 

9 - к е с т е - Таза пайда мен пайдаға салық есебі

 

(млн. сом)

Көрсеткіштер

Жылдар

1   2 ......   t

1. Түсім (өнімді өткізуден түсетін жалпы табыс, соның ішінде қосылған құн салығына (ҚҚС)

 

2. ҚҚС-сыз өнімді өткізуден түсім

 

3. Өткізілген өнім өндірісіне жұмсалатын шығын

 

4. Пайда (+), өткізуден тыс операциялардан келетін залал (-)

 

5. Баланстық пайда

 

6. Салықтар

 

7. Таза пайда (өсетін санымен)

 

8. Таза дисконтталған пайда

 

9. Дисконтталған рентабелділік

 

 

 

 

 

 

10 - к е с т е - Кәсіпорынның құрылыс және пайдалану кезеңіндегі қолма-қол ақша ағыны қозғалысы (кіріс пен шығыстың жобалық-баланстық ведомостісі)

 

Инвестиция кезеңінің сатылары

Құрылыс

Өндірісті

игеру

Толық қуатпен пайдалану

Жылдар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Өндірістік бағдарлама

0

0

0

55%

75%

80%

100%

100%

100%

А. Қолма-қол ақшаның түсуі

 

 

 

1. Қаржыландыру көздері

 

 

 

1.1. Республикалық және жергілікті бюджеттерден қаржы бөлу

 

 

 

1.2. Бюджеттен тыс қорлар

 

 

 

1.3. Өзіндік ресурстар және шаруашылық ішілік резервтер

 

 

 

1.4. Қарыз қаражаттар

 

 

 

1.5.

 

 

 

1.6.

 

 

 

2. Өткізілген  өнімнің німді өткізуден түсетін түсімдер

 

 

 

3. Басқадай түсімдер

 

 

 

В. Қолма-қол ақшаның жылыстауы

 

 

 

1. Күрделі жұмсалымдар

 

 

 

2. Өнімнің өзіндік құны

 

 

 

3. Міндеттемелер бойынша төлемдер

 

 

 

4. Несие бойынша берешектерді өтеу

 

 

 

5. Несиелік пайызды төлеу

 

 

 

6. Пайдаға салық

 

 

 

7. Акция иелеріне төленетін дивидендтер

 

 

 

8. Басқадай шығындар

 

 

 

 

Шығындарға кірісті арттыру (+), дефицит (-)

 

11 - к е с т е - Кәсіпорынды құрудағы (дамыту) инвестицияның тиімділігі жөніндегі қорытынды мәліметтер

 

Көрсеткіштер

Варианттар

А    Б    В    Г  .....

1. Кәсіпкер мүддесі тұрғысынан тиімділік көрсеткіштері:

 

1.1. Таза пайда

 

1.2. Жылдық рентабельділік КВ

 

1.3. Орташа жылдық рентабельділік КВ

 

1.4. Өтелімділік мерзімі КВ

 

1.5. Интегралдық эффект

 

1.6. Кәсіпорынды құруға және пайдалануға жұмсалатын шығын рентабельділігінің ішкі нормасы

 

1.7.

 

2. Ұлттық экономика тұрғысынан тиімділік көрсеткіштері:

 

2.1. Табиғи қорларды пайдалануды жақсарту

 

2.2. Жұмыс орны санының өсуі

 

2.3. Импорттық тауарларға жұмсалатын валюта шығынын үнемдеу

 

2.4. Өзге экономикалық және әлеуметтік пайдалар

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ:

Негізгі тиімділік (инвестиция жөніндегі шешім варианттарының басымдығы)..........................................................

Инвестиция жөніндегі шешім варианттарының негізгі кемшіліктері ..........................................................................

Жалпы қорытынды ........................................................................................................................................................

 

 

 

В - қосымшасы

(ұсынылған)

 

Жаңа кәсіпорындар құрылысындағы инвестиция негіздемесін бекіту (мақұлдау) жөніндегі өкімдік құжаттарға қосылған, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды кеңейту мен қайта құрылымдаудың негізгі техника-экономикалық және қаржылық көрсеткіштері

 

1. Кәсіпорынның шын мағынасындағы (өнім түрі бойынша) қуаты (жылдық өнім шығару, өткізгіштік қабілеті)

бірлік қат

2. Өнімнің тауарлық құны

млн. сом

3. Жұмыс істейтіндердің, соның ішінде жұмысшылардың жалпы саны

адам

4. Жұмыс орны саны (өсімі)

орын

5. Құрылыстың жалпы құны,

млн. сом

соның ішінде:

 

өндірістік мақсаттағы объектілер

«

тұрмыстық-азаматтық мақсаттағы объектілер

«

басқадай объектілер

«

6. Негізгі өндірістік қорлардың құны

«

7. Құрылыстың ұзақтығы

жыл

8. Меншікті қаржы жұмсалымы

руб./қуат бірл.

9. Негізгі өнім түрлерінің өзіндік құны

руб./бірл.

10. Баланстық пайда

млн. сом.

11. Таза пайда (табыс)

«

12. Қаржы жұмсалымының өтемділік мерзімі

жыл

13. Ішкі рентабельділік нормасы

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г - қосымшасы

(ұсынылған)

 

Ниет туралы қолдаухат (Декларация)

 

1. Инвестор (тапсырыс беруші) - мекен-жай

2. Кәсіпорын, ғимарат пен имарат құрылысына белгіленген немесе кен өндіруге белгіленген жер (аудан, пункт).

3. Кәсіпорын атауы, оның техникалық және технологиялық мәліметтері:

өндірістік өнімді өндірудің (қызмет көрсету) жалпы құндық мағынасындағы және негізгі түрлер (шын мағынасында) бойынша көлемі;

құрылыс және объектіні пайдалануға беру мерзімі.

4. Жұмысшылар мен қызметкерлердің үлгі саны, жұмыс күшіне сұранысты қанағаттандыру көздері.

5. Кәсіпорынның шикізат пен материалға қажеттілігі (тиісті бірлікпен).

6. Кәсіпорынның су қорына қажеттілігі (көлемі, сумен қамтамасыз ету көздері).

7. Кәсіпорынның энергия қорына қажеттілігі (электр энергиясы, жылу, бу, отын); жабдықтау көзі.

8. Көлікпен қамтамасыз ету.

9. Қызметкерлер мен олардың отбасын тұрмыстық-коммуналдық және әлеуметтік-тұрмыстық мақсаттағы объектілермен қамтамасыз ету.

10. Жер ресурстарына қажеттілік (жер телімінің үлгі өлшемінің тиісті негіздемесімен және оны пайдалану мерзімі).

11. Ағын суларды әкету. Ағын сулардың сапасы, тазарту әдістері, ағызып жіберу жағдайлары, барды пайдалану немесе жаңа тазарту имараттарын салу.

12. Кәсіпорын, имараттың қоршаған ортаға ықтимал әсері:

табиғи ортаға әсер түрлері (бұзу типтері, инградиент-ластағыштардың атауы мен саны);

апаттық жағдайлардың болу мүмкіндігі (ықтималдық, масштаб, әсер ету ұзақтығы).

13. Өндіріс қалдықтары (түрлері, көлемі, улылығы), пайдаға асыру тәсілдері.

14. Белгіленген қызметті қаржыландыру көздері, құрылтайшылар, қатысушы үлескерлер, қаржы институттары, коммерциялық банктер, несиелер.

15. Дайын өнімді пайдалану (үлестіру үлгісі).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӘОЖ 721.01/05                                                       МСЖ 91.010.10; 91.010.40-10

 

Негізгі сөздер: кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар құрылысындағы инвестиция негіздемесін әзірлеу, келісу, бекіту және құрамы тәртібін белгілеу.


(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов