СП РК 1.02-21-2007 каз ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И СОСТАВ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СП РК 1.02-21-2007

ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕР ЖИНАҒЫ

ҚҰРЫЛЫСҚА АРНАЛҒАН ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ

НЕГІЗДЕМЕЛЕРДІ ӘЗІРЛЕУ, КЕЛІСУ, БЕКІТУ ЖӘНЕ

ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И СОСТАВ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

 

Енгізілген күні - 2007.08.01

 


1 Қолданылу аясы

 

1.1 Осы «Құрылысқа қатысты технико-эконо­микалық негіздемелерді әзірлеу, келісу, бекіту және оның құрамы туралы Ережесі» (бұдан әрі - Ереже) жаңа және бұрынырақ құрылған кәсіпорындардың, ғимараттардың және құрылыстардың (бұдан әрі - объектілер) өзгертілу (кеңейту, жаңғырту, техни­калық қайта жарақтандыру, қайта жаңарту, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) технико-экономикалық негіздемелерін әзірлеу, келісу, бекіту және оның құрамының тәртібін белгілейді, Қазақстан Респуб­ликасының аумағындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінде барлық субъектілерді пайдалануға арналған.

1.2 Объектілер құрылысының технико-эконо­микалық негіздемесі (ТЭН) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінде реттемеленген және инвестициялық қызметті, сондай-ақ осы Ережені реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік құқықтық актілеріне, басқа да нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленеді.

1.3 Осы Ережелердің жағдайы мемлекеттік инвестициялар есебінен тұтастай және ішінара тұрғызылатын, сондай-ақ шығарылатын өнім көле­міндегі немесе ұсынылатын қызметтің  белгіленген заңнама тәртібінде қарастырылатын мемлекеттік меншік үлесінің мемлекеттік инвестицияларының қатысуынсыз тұрғызылатын объектілер құрылысы­ның ТЭН әзірлеу кезінде, оның сақталуына мән беріледі.

Осы Ережелердің жағдайы жеке меншікті тұрғын үйлерді салуға, сондай-ақ шекарадағы объектілерді салуға негіздеме бола алмайды.

Басқа жағдайларда, аталған нормативтік құжаттың ережелері ұсынымдық сипатқа ие.

1.4 Ережелерде пайдаланған негізгі ұғымдар (терминдер және анықтамалары) А қосымшасында келтірілген.

 

2 Жалпы ережелер

 

2.1 ТЭН әзірлеу Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық жоспарында қарастыры­латын аймақтық, салааралық, ғылыми-техникалық және басқа да мемлекеттік бағдарламаларда, Қазақстан Республикасының аумақтарында объек­тілердің құрылысын салу үшін қажетті қала құрылыстық құжаттамалары (қалаларды және елді мекенді дамытудың бас жоспарлары ) және басқа да құжаттардың деректері және ережелері есебімен іске асырылады.

Ресми басылым

 
2.2 Күрделі технологиялық өндірістік үрдісін­дегі тұрғын үй және азаматтық мақсаттағы объек­тілерді қоса алғанда өтеусіз негізде қаржыланатын құрылыс объектілері бойынша, сондай-ақ мемле­кеттік бағдарламалар және басқа да құжаттар белгіленген тәртіппен бекітіліп,  қарастырылған биік және бірегей ғимараттар және құрылыстарды ескермегенде, ішкі қалалық көше-жол желілерінің және инженерлік коммуникациялар элементтері, егер жергілікті  қала құрылысы құжаттамалары (бас жоспар, бөлшектік жоспарлау жобасы, құрылыс салу аймағы және т.б.) анықталған негізгі технико-экономикалық көрсеткіштер, және оның құрылысы мақсатқа сай ТЭН-де әзірленбейді.

2.3 Мемлекеттік, салааралық (секторлық) және аймақтық бағдарламаларға сай мақұлданған, техникалық жағынан күрделі емес жобалар, құры­лысты жүргізуге арналған типтік жобалары бойын­ша, сондай-ақ типтік жобалау шешімдері және қайталама қолдану жобалары бойынша ТЭН әзірлеу талап етілмейді.

2.4 ТЭН нәтижелері құрылыста инвестиция­ларды шаруашылық қажеттілік, техникалық мүмкін­дік бойынша шешім қабылдауға, коммерциялық, экономикалық және әлеуметтік мақсатта, объекті­лерді орналастыру үшін жер учаскесін таңдау актісін алуға негіз болады.

2.5 Б қосымшасында объектілер құрылысы­ның технико-экономикалық негіздемелерін әзірлеу кезінде пайдалануға ұсынылатын әдебиеттер және құжаттар тізімі келтірілген.

 

3 Құрылысқа арналған технико-

экономикалық негіздемелерді

әзірлеу, келісу және бекіту

 

3.1 ТЭН әзірлеуде құқықтық және қаржылық қарым-қатынасын, қатысушы тараптардың өзара міндеттемелерін және жауапкершілігін реттейтін  негізгі құжат  - шарт болып табылады.

Шарттың ажыратылмас бөлігі болып бас­тапқы деректері, негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері және тапсырыс берушінің талаптары келтірілген, ТЭН әзірлеуге арналған тапсырма табылады.

Технологиялық үрдістері бар өнеркәсіптік объектілері үшін тапсырманы әзірлеуде техноло­гиялық реттеменің (зерттеудің) барлығы немесе негізгі өзгерісте, тазартқыш құрылымдар және т.б. бойынша технологиялық реттемеге қатысты ұсынымдар көрсетіледі.

3.2 ТЭН баламалық пысықтаулар, ұсынылған нұсқалар есебі, оның ішінде түбегейлі көлемді-жоспарлау шешімдері, инвестициялардың тиімділік есебі, сондай-ақ құрылыс және объектіні пайдалану кезінде әлеуметтік, экологиялық және басқа да деректердің нәтижелері, жер иеленушілерге, жерді пайдаланушыларға, жалгерлерге келтірілген шы­ғындардың мөлшері, жер учаскесін қайтарып алуға байланысты ауыл шаруашылық өндірісіндегі ысыраптар және т.б. орындалуы тиіс.

Көрсетілген деректердің құрамы және маз­мұны қабылданған ТЭН жобалық шешімдерде және қажетті келісімдер мен сараптамаларды жүргізу үшін  негіздеме бола алады.

3.3 Бюджеттік қаражаттар есебінен қаржыла­натын инвестициялық жобалар бойынша ТЭН әзірлеу мемлекеттік, салааралық (секторлық) және аймақтық бағдарламаларда бекітіліп, қарасты­рылатын жобаларда іске асырылады, инвести-циялық ұсыным шеңберінде экономикалық жоспар­лау бойынша өкілетті орган мақұлдаған ТЭН әзірлеу, тапсырысшы құрастырған (бағдарламаның әкімгері), техникалық тапсырмаға сай жүргізіледі.

Бюджеттік қаражаттар есебінен қаржыла­натын инвестициялық жобалардың  ТЭН әзірлеуге жататын техникалық тапсырмалар экономикалық жоспарлау бойынша орталық өкілетті орган анықтайтын осы Ереже шарттарының және ТЭН талаптары есебімен әзірленеді.

В қосымшасында ТЭН әзірлеу кезінде тапсырмаға енгізілетін талаптар тізбесі келтірілген.

3.4 Мүдделі ұйымдар және мемлекеттік қадағалау органдарымен ТЭН жобасының келісімі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес белгіленген тәртіппен объектіні орналастыру орнын таңдау жолымен іске асыры­лады.

Қала немесе елді мекеннің бекітілген  қала құрылыстық құжаттамасына сәйкес, құрылыс салу мақсатында қалаларда және басқа да елді мекендерде алаңды (трассаны) орналастыру үшін  жер учаскелерін беру туралы жергілікті атқарушы органның шешімі қабылданғаннан кейін, объектінің орналастыру орнының алдын-ала келісімі жүргізіл­мейді.

3.5 ТЭН-нің мемлекеттік сараптамасы Қазақ­стан Республикасының Үкіметімен белгіленген тәртіпте  жүргізіледі.

3.6 Құрылыстың ТЭН бекітімі Қазақстан Республикасының заңнама және нормативтік құқық­тық актілерінде белгіленген тәртіппен сәйкестен­дірілген өкілетті органмен немесе тапсырыс берушімен іске асырылады.

Белгіленген тәртіппен бекітілген ТЭН жоба­лау-сметалық құжаттамасын одан әрі әзірлеу және жобалау және іздестіру жұмыстарын қаржылан­дыруға негіз болады.

 

4 Объектілер құрылысының

технико-экономикалық

негіздемелерінің құрамы

және мазмұны

 

4.1 ТЭН әзірлеу мақсаты болып жобаны іске асыру шеңберінде болжамдалған оңтайлы жобалық шешімдердің өнімділігі, оның ішінде айрықша мақсатқа сәйкес маркетингтік, технико-техноло­гиялық, қаржылық, институтшылдық, экологиялық, әлеуметтік және басқа да шешімдер бойынша инвестициялық жобаның ауқымы және оңтайлы құрылымы табылады.

4.2 ТЭН құрамы және мазмұны  шығын мен пайданы экономикалық талдау негізінде жүргізілген құрылыс жобасының тиімділігін және іске асы­рылуын зерделеу нәтижелерін мазмұндап, әрбір бөлімін пысықтай келе құрылыс объектілері инвестициясының тиімділігін және мақсатқа лайық­ты бағасын  шығаруға тиімді болуы шарт.

Инвестицияның экономикалық тиімділігі есепке сай және  объектінің технико-экономикалық көрсеткіштері жобаға ұқсас, егер бұндай болса салыстыруға жататындығы расталады.

4.3 Өндірістік мақсаттағы объектілер үшін ТЭН құрамы келесі  бөлімдерден:

- бастапқы деректер;

- кіріспе;

- маркетингтік бөлімі;

- кәсіпорынның қуаты;

- кәсіпорынды ресурстармен қамтамасыз ету;

- негізгі технико-технологиялық шешімдер;

- кәсіпорынның орналасу орны;

- негізгі сәулеттік-құрылыс шешімдері;

- көлік;

- инженерлік желілер;

- қоршаған ортаға ықпал жасау бағасы;

- институтшылдық бөлім;

- қаржылық талдау;

- инвестициялардың экономикалық тиімділігі;

- әлеуметтік бөлім;

- технико-экономикалық көрсеткіштер;

- жалпы қорытындылар;

- қосымшалар құрылуға тиісті.

4.3.1 Жоспарланған объектілер құрылысының  бастапқы деректер бөлімі: құрылыс объектінің атауы, іске асыру орны, болжамдалған деректер және қаржыландыру сызбалары, қүрылыс жобасын іске асыру кезеңі, сондай-ақ ТЭН әзірлеуге арналған бастапқы деректерден тұруы тиіс.

4.3.2 Кіріспе бөліміне  объектілер құрылысы қажеттілігінің негіздемесі және оның мемлекеттік және (немесе) салалық бағдарламаларына, басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестілігі, инвестициялау мақсаты, белгіленген орында (ауданда) объектінің іске қосылуынан күтілетін, объектінің негізгі санды және сапалы көрсеткіштері көрсетілген, экономикалық (әлеуметтік, коммерция­лық) әсері енгізілуі тиіс.

4.3.3 Маркетинг бөлімі бар материалдар мен зерттеулердің, қала салу құжаттамалардың, сон­дай-ақ оны әзірлеу тапсырмасында баяндалған талаптар мен шарттар негізіндегі техника-экономи­калық бағалау нәтижелерінен;

- болжамды тұтынушылары көрсетілген, шығарылатын өнімнің (қызметтердің) бар болатын  және болашақтағы (кәсіпорын қызмет еткен кезеңге) сұраныс бағасынан;

- саланың қазіргі жағдайының және объектінің әлеуметтік-экономикалық қажеттілігінің талдауынан және кәсіпорын өнімінің елдің экспорттық болаша­ғының өсуіне әсер етуін бағалаудан;

- қатердің негізгі факторларын анықтайтын коммерциялық бағалаудан, болжамдық сипат пен өзгерістер мөлшерінен, қатерді төмендету бойынша болжамды іс-шаралардан құрылу керек.

4.3.4 Кәсіпорын қуаты.

Бұл бөлім өндірістің қазіргі жайының бағасы және шығарылымға жоспарланған өнімнің (қыз­меттің) қолданылуын, кәсіпорынның (ғимараттың) таңдалған қуатының негіздемесін сипаттайды, оның ішінде:

- нарық жағдаяты болжамы негізінде өнімді өткізу саласындағы саясатты таңдау негіздемесі, баға, инфляция, іскерлік белсенділік жағдайының деңгейі есебінен сұранысты зерттеу;

- белгілі бір салада қолданыстағы объекті­лердің жұмысын талдау, оның ішінде бәсекелес тұлғаларды талдау;

- өнімді өткізудің ынталандыруы бойынша шараларды (қажеттілігінше), оның ішінде сыртқы сауданы әзірлеу;

- жобалық қажеттіліктен туындайтын шикізат­ты, шала фабрикаттарды және өндірістік қалдық­тарды қайта дайындау жұмыстарын оңтайлы пайдаланудың негізгі және жол-жөнекей өнімді өнді­ру тізбектемесі және ауқымы, оның негізгі техни­калық, экономикалық және сапалық көрсеткіштері;

- өндірістік қуаты (бағдарламасы), бәсеке­лестік жағдайы есебінен кәсіпорын өнімінің келешектегі қажеттілігіне талдау жасай келгенде, оның негіздемесі, қажетті ресурстардың бар болуы, сапа деңгейі және өнімнің бағасы, жоба қуатын игеру серпіні;

- аймақтың инфрақұрылымына жобаның ықпал ету бағасы және жиынтық (шектеу) салала­рының дамуы.

4.3.5 Кәсіпорынды ресурстармен қамтамасыз ету.

Кәсіпорынның шикізаттың, материалдың, энергетикалық ресурстардың, еңбек және қаржы ресурстарының қажетті ресурстарына тұтынушы­лығы, соның ішінде:

- шикізат нарығын, еңбек және қаржы ресурстардың, жобаның қызметіне байланысты басқа да факторлардың бар болуын талдау;

- қажетті деректемелерді және ресурстарды алу шарттарын талдау және негіздемелеу, соның ішінде жергілікті көздерінің жеткіліктілігі туралы көрсеткіштер;

- кәсіпорынды шикізат, еңбек және қаржы ресурстарымен қамсыздандыруға арналған жылдық шығындар есебі.

Кәсіпорынның қажетті ресурстарды қажетсі­нуі, оның ішінде шикізат, материалдар, энергети­калық, еңбек және қаржы ресурстар.

4.3.6 Негізгі технико-технологиялық шешімдер оның экономикалық тиімділігі, техникалық қауіп­сіздігі, өнім шамасындағы ресурстарды пайдалану, сондай-ақ қатер көрсеткіші және апаттық жағдай салдарынан туындайтын мүмкіндік жағынан деңгейі

- бойынша технологиялық процесстердің (сызбалардың) қажетті нұсқаларын салыстыру негізінде таңдалған негізгі және қосалқы өндіріс технологиясының негіздемесі, оның ішінде:

- таңдалған технологияның қысқаша сипатта­масы, кәсіпорынның технологиялық және экология­лық қауіпсіздігін орындауды қамтитын негізгі технологиялық құрал-жабдықтарының талаптары. Негізгі құрал-жабдықтарының таңдау негіздеме­сінде құрал-жабдықтар нарығының зерттеулері бар ақпараты және оның пайдалану деректемелері көрсетіледі;

- жобаны іске асырудың әр түрлі технология­лық шешімдерін талдау, оның артықшылығы және кемшіліктері, таңдалған нұсқаның негіздемесі;

- негізгі технологиялық желілерінің (жабдық­тарының) өнімділік бағасы, өнім экспортының мүмкіндігі және т.с.с.;

- жанама және жол-жөнекей өнімді өндіру (бөлу) бойынша шешімдер, пайдаға асыру, қауіпсіз жою және қалдықтарды сақтау;

- негізгі қатер факторларын анықтайтын техникалық қатерлер бағасы болжамдық сипатқа ие және қатерді төмендету бойынша болжау шарала­рының  өзгерістері ауқымды;

- өндірістік-технологиялық құрылым және кәсіпорынның құрамы.

4.3.7 Кәсіпорынның орналасу орнына (алаңға, трассаға) негізгі мынадай талаптар қойылады:

- объектінің орналасу орнын белгілеу үшін қажетті нұсқаларды талдау;

- аймақтағы әлеуметтік, экономикалық және экологиялық жағдайлар есебінен объектінің таңдал­ған орналасу орнының негіздемесі, шикізат ресурс­тары, өнімді өткізу нарығы, көлік коммуникация­лары, инженерлік желілер және басқа да өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымдар объектілері, сондай-ақ қосымша жұмыс орындарындағы аймақтың қажеттілігі;

- объектінің орналасу орнының таңдалған нұсқасына қысқаша сипаттама, оның оңтайлылы­ғының негізгі белгілері.

4.3.8 Негізгі сәулеттік-құрылыс шешімдері түбегейлі сәулеттік, көлемді-жоспарлау және қон­дырғылық шешімдері, оның ішінде жоспарлау шешімдерінің негізділігі, жер учаскелерін  тиімді пайдалану, ғимараттардың тиімділігін блокадалау, құрылыс аймағында табиғатқа қауіп төндіретін (сейсмика, шөгімі, карстар, көшкіндер және т.б.) ерекше назар аудару, қоршаған құрылыс салу аймағындағы қала құрылысы талаптарының түбе­гейлі сәулет-композициялық шешімдеріне сәйкес­тендіру.

Техникалық жағынан күрделі ғимараттар және құрылыстардың негізгі параметрлері көлемді-жоспарлау және қондырғылық (құрылыстық) шешім­дер және олардың қондырғылық ерекшеліктері. Құрылыстық өнімдер және деректер қажеттілігі.

Құрылысты ұйымдастыру бойынша пікірлер

4.3.9 Көлік.

Ғимарат және құрылыстар арасындағы талап етілген өртке қарсы және санитарлық-гигиеналық, оның ішінде өнеркәсіптік және басқа да мақсаттағы ажырауының сақталу бағасы бар көліктік сызбала­ры, ішкі аумақтық жолдары және автожолдарының нұсқаларын таңдау негіздемесі.

4.3.10 Инженерлік желілер бөлімі: объектінің  таңдалған сызбаларының инженерлік қамтылу негіздемесі бар энергияны үнемдеу, жылу, сумен қамту, арна жүргізу және басқа да қамтамасыздан­дыруы бойынша шешімдерді таңдауды қарасты­рады.

4.3.11 Қоршаған ортаға ықпал жасау бағасы. ТЭН табиғатты қорғау қызметі реттейтін Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің нормативтік құжаттарына және басқа да нормативтік актілеріне сәйкес орындалады және келесі бөліктерді қамтиды:

- қоршаған ортаның жағдайына жобаның ықпал жасау бағасы, жобаны іске асырудағы эколо­гиялық шығынның сандық бағасы және оның қауіп-қатерін азайту бойынша жобаланатын шаралар;

- аймақ ретінде, бүтіндей ел ретінде эколо­гиялық жағдайды жақсарту үшін жобамен жобала­натын шаралар және оның сандық мағынадағы нәтижесі;

- негізгі қатер факторларын анықтайтын экологиялық қатерлер бағасы болжамдық сипатқа ие және қатерді төмендету бойынша болжау шараларының  өзгерістері ауқымды.

4.3.12 Институтшылдық бөлім (қажеттілігінше) құқықтық негіздерін сипаттаумен, барлық жобаны іске асыру қатысушылары және олардың қызмет­тері туралы мәліметімен оның өмірлік кезеңдері барысындағы жобаны басқарудың сызбаларын, сондай-ақ басқару жүйесін және қаржылық шығын­дарының бағалауын қамтиды.

Жаңа институционалдық сұлбаның объекті­лері құрылысына арналған жобаларды құрған жағдайда баламалы нұсқасын келтіріп аталмыш сұлбаның құрылуына толық негіздемелуін көрсету қажет.

4.3.13. Қаржылық талдау бөлімі:

- жалпы инвестициялық шығындар есебі, жобаның кезеңдері бойынша қаржыландыруда қажеттіліктерді үлестіру;

- өндірістік шығындар (пайдаланушылық шығындар) есебі;

- өнімнің негізгі түрлерінің өзіндік құны есебі, есептік кезең ішінде кәсіпорынның өндірістік қызметінің негізгі көрсеткіштерін өзгерту болжамы, пайдалылықты өзгерту тенденциясының талдауы және шығындарды азайту бойынша қамтамасыз ету шаралары;

- сатып алудан түсетін кіріс есебі, үлесті­рілмеген және таза табыстың есебі;

- ақшалай қаражат ағымындағы жиынтық есебі;

- қаржы бағасының қарапайым әдістері арқылы жобаны талдау, оның ішінде өтемділік мерзімінің есебі, шығынды жабу коэффиценті;

- дисконттау тәсілдері арқылы жобаны (бағдарламаны) талдау, оның ішінде таза дисконт­тық табыс (NPV), ішкі пайдалылық нормасы (IRR), дисконтталған кіріс және шығыс қатысы (B/C), дисконтталған өтемділік мерзімі;

- тұрлаусыздық жағдайын талдау, оның ішінде негізгі параметрлері бойынша (өткізім көлемі, өткізім бағасы, тікелей шығындар) сезімталдықты талдау, жобаның залалсыздығын талдау;

- жобаның өтімділігін талдау;

- жобаға қатысушылардың ағымдағы қаржы­лық жағдайы;

- сызбаларды, деректемелерді талдау, қаржыландыру жағдайы және оның баламалық нұсқалары;

- негізгі қатер факторларын анықтайтын қаржылық қатерлер бағасы болжамдық сипатқа ие және қатерді төмендету бойынша болжау шарала­рының  өзгерістері ауқымды.

4.3.14 Инвестицияның экономикалық тиім­ділігі ТЭН сәйкестендірілген бөлімдерін әзірлеу кезінде алынған  сандық және сапалық ақпаратты талдау нәтижелері бойынша жүргізіледі және келесі жағдайларға:

- құрылыстағы сметалық-нормативтік құжат­тамаларға, және баға жасау жүйелерінің талап­тарымен сәйкестікте  анықталатын, сондай-ақ  ана­лог бойынша, болжамдық және сарап­тамалық бағаға сәйкес анықталатын құрылыс құнының есебі;

- экономикалық кіріс және шығын бағасы, оның ішінде нәтижелердің, тергеудің және ықпал етудің, шығындар тиімділігін және шексіз пайданы талдау;

- аздаған шығындарды талдау;

- жобаның (бағдарламаның) экономикалық тиімділігі көрсеткіштерінің есебі, оның ішінде эконо­микалық таза дисконттау табыстың (ENPV) және экономикалық ішкі нормасының пайдасы (EIRR);

- инвестицияның қатер бағасын анықтауға  негізделеді.

Г қосымшасында объектілердің есептік қар­жылық және экономикалық көрсеткіштерін анықтау үшін есептік тәуелділік тізбесі келітірілген.

4.3.15 Әлеуметтік бөлім әлеуметтік аспекті­лерді және жобаның іске асыру  табысын көздейді, оның ішінде:

- қызметкерлер: жұмысшылар, жеке еңбек жұмыскерлері және қызметкерлер санаты бойынша еңбек ресурстарының қажеттілігі, оның біліктілігіне қойылатын талаптар, еңбек ресурстарындағы қа­жеттілікті қанағаттандыратын баламалық нұсқалар;

- елді мекеннің әлеуметтік-мәдени және де­мографиялық сипаты жағынан жобаның негізділігі;

- еңбекті қорғау нормасы және қауіпсіздік техникасы;

- негізгі қатер факторларын анықтайтын әлеуметтік қатерлер бағасы болжамдық сипатқа ие және қатерді төмендету бойынша болжау шараларының  өзгерістері ауқымды.

4.3.16 Объектілер құрылысы жобасының технико-экономикалық көрсеткіштері объектінің негізгі көрсеткіштерін мазмұндайды, оның ішінде: құрылыс объектісінің қуаты жөнінде ақпарат, жоба­ның қаржылық және экономикалық көрсеткіштері, сондай-ақ құрылыстың бағалық көрсеткіштері, негізгі өндірістік қорлар құны, тауарлық өнімнің құны және өнімнің негізгі түрлерінің өзіндік құны, құрылыстың шамамен алған мерзімі және т.б.         Е қосымшасында объект құрылысының технико-экономикалық көрсеткіштерінің ұсынылатын тізбесі.

4.3.17 “Жалпы қорытынды” бөлімінде негізгі артықшылықтары және жобаның кемшіліктері көрсетіледі. Бұл бөлім шаруашылық қажеттіліктер туралы қорытындылар, техникалық мүмкіндік, ком­мерциялық, экономикалық және әлеуметтік мақсат­қа сай инвестицияларды объектілер құрылысында есепке ала отырып, оның экологиялық және пайдаланушылық қауіпсіздігін, жобаны іске асы­рудың оңтайлы нұсқасын таңдау бойынша қисынын сипаттайды.

4.4 Желілік құрылымдары құрылысының ТЭН құрамы ведомстволық нормативтік құжаттармен белгіленеді және осы Ереженің 4.3. бөліміндегі талаптардың негізгі шарттарын қамтиды.

4.4.1 Автомобиль жолдары және көпірлер құрылысының ТЭН әзірлеу кезінде (көліктік түйін­дер) келесі шарттар орындалуы  тиіс:

- жолдың (көпірдің) техникалық параметрлері;

- ірі жасанды құрылыстар (көпірлер), көліктік түйіндер бойынша принциптік шешімдер және орналасуы;

- желілік-пайдаланушылық қызметтер кешені бойынша принциптік шешімдер және орналасуы;

- құрылыстың кезектілігі және сатылығы;

- үлкейтілген көрсеткіштер немесе аналогтар, сметалық есептер негізінде құрылыстың есептік құны және жұмыс ауқымы;

- капиталдық салымдардың тиімділік есебі және тиімділік нұсқасын дұрыс таңдау.

4.5 Тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объекті­лер құрылысының ТЭН құрамына келесі деректер енеді:

- бастапқы деректер,

- кіріспе;

- объектінің орналасу орны;

- негізгі сәулеттік-құрылыстық шешімдер;

- көліктік сызбаның нұсқаларын таңдау;

- инженерлік желілер және жүйелер;

- қоршаған ортаға ықпал жасау бағасы;

- инвестиция тиімділігі;

- технико-экономикалық көрсеткіштер;

- жалпы қорытындылар;

- қосымша.

4.5.1 Жоспарланған объектілер құрылысының бастапқы деректер бөлімі: жобаның атауы, іске асыру орны, болжамдалған деректер және қаржы­ландыру сызбалары, жобаның іске асырылу кезең­дері, сондай-ақ ТЭН әзірлеуге арналған бастапқы құжаттамадан тұруы тиіс.

4.5.2 Кіріспе бөліміне инвестициялау мақ­саты, оның параметрлері белгілі болған жағдайда, құрылыстың жоспарланған орнындағы (аймақтағы) объектілердің қызмет ету аясы бойынша экономи­калық, әлеуметтік, коммерциялық әсері, міндетті талаптарының сақталуы және құрылыстың талаптары енгізілуі тиіс.

ТЭН әзірлеу үшін қажетті негіздер және талаптар, оның ішінде объекті құрылысының қажеттілік негіздемесі және оның мемлекеттік және (немесе) салалық бағдарламаларға, басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкестілігі.

Деректер және зерттеулер, қала құрылыстық құжаттамалар негізінде технико-экономикалық баға­лар нәтижелері, сондай-ақ оның әзірленуіне байла­нысты тапсырмада баяндалған талаптар және жағдайлар.

4.5.3 Кәсіпорынның орналасу орны.

Объектінің орналасу орнына (алаңға, трассаға) негізгі мынадай талаптар қойылады:

- аймақтағы әлеуметтік, экономикалық және экологиялық жағдайлар есебінен объектінің таңдалған орналасу орнының негіздемесі, көлік коммуникациялары, инженерлік желілер және басқа да әлеуметтік инфрақұрылымдар объектілері;

- объектінің орналасу орнының таңдалған нұсқасына қысқаша сипаттама, оның оңтайлылы­ғының негізгі белгілері.

4.5.4 Негізгі сәулеттік-құрылыстық шешімдер түбегейлі сәулеттік, көлемді-жоспарлау және қон­дырғылық шешімдері, оның ішінде жоспарлау шешімдерінің негізділігі, жер учаскелерін тиімді пайдалану, қоршаған құрылыс салу аймағындағы қала құрылысы талаптарының түбегейлі сәулет-композициялық шешімдеріне сәйкестендіру.

Құрылысты ұйымдастыру бойынша пікірлер.

4.5.5 Ғимарат және құрылыстар арасындағы талап етілген өртке қарсы және санитарлық-гигиеналық, оның ішінде өнеркәсіптік және басқа да мақсаттағы ажырауының сақталу бағасы бар көліктік сызбалары, ішкі аумақтық жолдары және автожолдарының нұсқаларын таңдау негіздемесі.

4.5.6 Инженерлік желілер бөлімі: объектінің  таңдалған сызбаларының инженерлік қамтылу негіздемесі бар энергияны үнемдеу, жылу, сумен қамту, арна жүргізу және басқа да қамтамасыз­дандыруы бойынша шешімдерді таңдауды қарас­тырады.

4.5.7 Қоршаған ортаға ықпал жасау бағасы. ТЭН табиғатты қорғау қызметі реттейтін Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау минис­трлігінің нормативтік құжаттарына және басқа да нормативтік актілеріне сәйкес орындалады.

4.5.8 Инвестицияның экономикалық тиімділігі ТЭН сәйкестендірілген бөлімдерін әзірлеу кезінде алынған  сандық және сапалық ақпаратты талдау нәтижелері бойынша жүргізіледі және келесі жағдайларға:

- құрылыстағы сметалық-нормативтік құжат­тамаларға, және баға жасау жүйелерінің талап­тарымен сәйкестікте  анықталатын, аналог бойын­ша, болжамдық және сараптамалық бағаға сәйкес анықталатын құрылыс құнының есебі;

- инвестицияның алдындағы зерттеулер сатысында қабылданған қажетті деректемелерді нақтылау және инвестицияны қаржыландыру талаптары;

- инвестицияның қатер бағасын анықтауы;

- ресурстарды және басқа да себептерді тиімді пайдалану үшін жобалық шешімдерді жетіл­діру есебінен объектілер құрылысының сенімділігін және экономикалық тиімділігін жақсарту мүмкіндік­терін айқындап, есеп айырысу нәтижелеріне негізделеді.

Әлеуметтік тиімділік бағасын әлеуметтік мақсатқа сай мәселелерді қарастыру   және жобаны іске асырудан түсетін кіріс есебімен жүргізеді, оның ішінде:

- елді мекеннің әлеуметтік-мәдени және демографиялық сипаты жағынан жобаның негіз­ділігі;

- негізгі қатер факторларын анықтайтын экологиялық қатерлер бағасы болжамдық сипатқа ие және қатерді төмендету бойынша болжау шараларының  өзгерістері ауқымды.

Г қосымшасында объектілердің есептік қар­жылық және экономикалық көрсеткіштерін анықтау үшін есептік тәуелділік тізбесі келітірілген.

4.5.9 Объект құрылысы жобасының технико-экономикалық көрсеткіштері объектінің негізгі көрсеткіштерін құрайды, оның ішінде: объектінің негізгі сипаттамалары туралы ақпарат, құрылыс объектісінің қуаты (сиымдылық және т.б.), сондай-ақ құрылыстың бағалық көрсеткіштері.

Е қосымшасында құрылыс объектісінің техни­ко-экономикалық көрсеткіш-терінің ұсынылатын тізбесі келтірілген.

4.5.10 Қорытынды бөлімінде жобаның артық­шылықтары және кемшіліктері баяндалады. Бұл бөлім оның экологиялық және пайдаланушылық қауіпсіздігі есебінен объект құрылысы инвестиция­ларының мақсатқа сай шаруашылық қажеттілік, коммерциялық, экономикалық және әлеуметтік туралы қорытындыларын қамтиды.

4.6 ТЭН-нің қосымшасына (құрылыс объектісі­нің мақсатына байланысты) мыналар: осы ереженің Г қосымшасында келтірілген есептік технико-эконо­микалық көрсеткіштерінің кестесі, картографиялық және басқа да графикалық материалдар, оның ішінде: объект құрылысының орналасқан орны бар және оның инженерлік желілер мен коммуника­цияларға қосылу орны көрсетілген ахуалдық жоспар сызбасы, объектінің бас жоспар сызбасы, жер учаскесінің негізделген мөлшері, сондай-ақ технологиялық, сәулеттік және көлемді-жоспарлау шешімдерінің сәйкестендірілген нобайлары, сызба­лары (нобайлық жобалары) енеді.


 

 

 

 

А қосымшасы

 

Терминдер мен анықтамалар

 


А1 алдын-ала құжаттама: Жаңа құрылыс немесе қолданыстағы объектінің өзгертілуін ұйымдық, технологиялық, техникалық, экологиялық, экономикалық және қаржылық аспектілерде іске асыру бойынша ақпаратты қамтитын, инвести­циялар салымын мақсатқа сай және тиімділік негіздемесіне сай енгізетін құжаттама.

А2 ақша ағының дисконттау: Белгіленген уақыт мерзіміндегі құндылықтарға оның ақша ағынындағы әр түрлі уақытқа қатыстылық (есеп айырысудың әр түрлі кезеңдеріне қатысты) мағыналарын келтіру.

А3 әзірлемеге (жобалауға) тапсырма: Тапсырыс берушінің жазбаша түрде қойылған, орындаушыға жобалау-іздестіру, тәжірибелік-құрыл­ғылық, технико-экономикалық сипаттағы жұмыс­тарды табыс еткен және құжат арқылы ресімделген талаптары, шарттары, мақсаттары, міндеттерінің тізбесі.

А4 дефляция: Инфляция кезінде шығарыл­ған ақша бөлігін қолданудан алып тастау.

А5 дефляторлау: Ағымдағы бағада есеп­телген көрсеткіштерінің аударымындағы тұрақты бағамен анықталған көрсеткіші.

А6 дисконттау - инвестициялық жобаларды бағалау және іріктеу кезінде қолданылатын әдіс. Кәсіпорынның әр уақыттық инвестицияларын және ақшалай түсімдерін уақыттың белгілі бір кезеңіне және күрделі салымдардың өтімділік коффициентін - табыстылықтың ішкі нормаларын анықтауға келтіру.

А7 жобалық құжаттама (жоба, жұмыс жоба­сы): Жобалау сатысында әр түрлі орындалған, жобалау объектісіне және сатысына қарай құрамы және мазмұны нормативтік құжаттарға сай реттел­ген, шарт (келісім) жасасқан кезде жобалау жұмыстары нақтыланған мәтіндік және графикалық құжаттар жиынтығы.

А8 жобалар сараптамасы: Тапсырыс беру­шімен (инвестормен) жобаны инвестициялау және оның іске асырылуын мақсатқа сай шешімді қабыл­дауға алдын-ала болдыратын, инвестициялардың тиімділігінің дұрыстығын белгілейтін қызметтің ерекше ретін, сондай-ақ мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына және шарттарына сәйкес келмеуі немесе сәйкес келуі жолымен жобалардың сапасына баға беретін алдын-ала немесе жобалық (жобалау-сметалық) құжаттаманы әзірлеу кезеңі.

А9 инвестиция: Кәсіпкерлік және (немесе) басқа да қызмет объектілерінде  табыс алу және (немесе) басқа да пайдалы әсерге жету мақсатында салы­натын қаражаттар (ақша қаражаты, құнды қағаздар және басқа да мүлік).

А10 инвестициялық жоба (ИЖ): Мемлекеттік инвестиция немесе инвестордың меншікті қаражаты есебінен іске асырылатын өткізімнің, жаңа құрылыс немесе қолданыстағы объектінің өзгертілуінің алдын-ала немесе жобалық құжаттамасы.

А11 инвестициялық қызмет: Табыс алу және (немесе) басқа да пайдалы әсерге жету мақса­тында инвестициялар салымы және тәжірибелік әрекеттерді жүзеге асыру.

А12 инвестицияның табыстылық индексі (ТИ): Инвестициялық қызметтегі операциялық қызметтен бастап ақша ағынының абсолюттік шама құнының элементтеріне дейінгі  ақша ағыны элементтерінің құнына қатысы.

А13 инвестицияның тиімділігі: Инвестор, жобаға қатысушылар іске асыратын инвестициялық қызметтің мүддесіне және мақсатына сай инвестиция салуды  көздейтін санаты.

А14 инвестор: Инвестициалық жобаны қаржыландыруға қатысушы заңды немесе жеке тұлға.

А15 күрделі қаржы салымдары: Негізгі капитал инвестициялары (негізгі қаражат), оның ішінде жаңа құрылысқа, кеңейтуге, қайта жаңартуға және жұмыс жасап жатқан кәсіпорындарды техникалық қайта жарақтандыруға, машиналарды, құрал-жабдық­тарды сатып алуға арналған шығындар, жобалау-іздестіру жұмыстары және басқа да шығындар.

А16 құрылыс (құрылыстық қызмет): Жаңа және/немесе қолданыстағы объектілерді (ғимарат­тарды, құрылымдарды және оның кешендерін, коммуникацияларды) өзгертіп, қайта тұрғызу жолы­мен өндірістік және өндірістік емес мақсаттағы негізгі қорларды құру жөніндегі қызметі, оған байланысты технологиялық және инженерлік құрал-жабдықтарды монтаждау (бөлшектеу), дайындау (өндірісті) және құрылыстық құрылғыларды, бұйым­дарды және материалдарды жеткізу, іске қосылу-реттеу жұмыстарын жүргізу, құрылысты құрал-жабдықпен, машинамен және механизммен қамта­масыз ету, сондай-ақ құрылысы аяқталмаған құрылыстарды бұзылмайтындай етіп жұмыстар жүргізу және объектілерді кәдеге жарату.

А17 құрылыс жобасы: Ұйымдар үшін және құрылыс жүргізу, аумақты инженерлік дайындау, объектілерді кәдеге жарату, абаттандыру үшін көлемдік-жоспарлау, құрылғылық, технологиялық инженерлік, табиғат қорғау, экономикалық және басқа да шешімдерді қамтитын жобалық (жобалау-сметалық) құжаттама.

А18 құрылыстық қызметті лицензиялау: Құрылыс саласында жобалау, құрылыстық-монтаж­дау және басқа да жұмыстарды қатаң түрде белгіленген тізбеге сәйкес орындалатын жұмыстар және қызметтерді жүргізу үшін құзіретті мемлекеттік органдар беретін рұқсатнама.

А19 құрылыстық өнім: Сәулеттік, қала құрылыстық, құрылыстық қызмет субъектеріндегі аралық және/немесе соңғы нәтижесі, оның ішінде жобалау-іздестіру, ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-эксперименттік, құрылғылық-технологиялық, құры­лыс-тық-монтаждау ұйымдары, құрылыстық индус­трия және құрылыстық материалдар өндірісінің кәсіпорын­дары, мемлекеттік басқару және сәулеттік-құры­лыстық бақылау органдары.

А20 мемлекеттік инвестициялар: Мемлекет­тік кепілдікке жұмылдыратын республикалық және жергілікті бюджеттердің, мемлекеттік қорлардың, шетел несиелерінің қаражаты, сондай-ақ мемлекет­тік кәсіпорындардың және мекемелердің қаражаты.

А21 мемлекеттік нормативтер (мемлекеттік нормативтік құжаттар): Мемлекеттік қала құры­лыстық нормативтері және регламенттері, құрылыс­тық нормалары және ережелері, құрылыстық нормалары, құрылыста жетекшілік ететін құжат­тары, құрылыстағы стандарттар және техникалық жағдайлары, құрылыстық қондырғыларды, бұйым­дарды және материалдарды сертификаттау жұмыстары енетін  нормативтік құқықтық  актілердің және нормативтік-техникалық құжаттардың, басқа да міндеттелген талаптардың, шарттардың және шектеулердің жүйесі.

А22 мердігерлер: - Қазақстан Республикасы­ның Азаматтық кодексіне сәйкес тапсырыс берушімен жасасқан мемлекеттік келісім және (немесе) мердігерлік шарты бойынша жобалау және (немесе) құрылыстық жұмыстарды орындайтын заңды және жеке тұлғалар. Мердігердің заңнамаға сәйкес лицензиялауға жататын қызметтің басқа да түрлерін іске асыруға лицензиясы болуы шарт.

А23 несиені өтеу: Несиені өтеу есебіндегі  төлемнің бірінші күнінен бастап соңғы төлем күніңе дейінгі есептеп шығарылған мерзім.

А24 нобайлық жоба: Сызбанұсқа, сызба, бастапқы нобай (сурет) нысанында орындалған және шешімнің негізгі мақсатын түсіндіретін жоба­лау (жоспарлау, кеңестік, сәулеттік, технологиялық, құрылымдық, инженерлік, декоративтік немесе басқа да) шешімнің оңайлатылған түрі.

А25 объектінің құрылымы: Шартта (келісім­де) көрсетілген, келісімді қолданысқа енгізу күнінен бастап, объектіні іске қосуға және пайдалануға беруге дайындығы туралы құжаттың соңғы күніне дейінгі объектінің құрылым кезеңі.

А26 объектіні энергетикалық ресурстар көзде­ріне мүмкінді қосылуына арналған алдынала шарттар: Техникалық шарттар мен талаптары көрсетілмей объектіні мүмкінді энерге­тикалық ре­сурстармен қамтамасыз етуге (инже­нерлік желілері көздеріне қосу) пайдаланатын ұйымдар немесе энергетикалық ресурстар көздерінің иелері беретін объектінің орналасқан жерін таңдауды алдынала келісу.


А27 өтелімділік мерзімі: Есеп айырысу кезеңі, бастапқы уақытынан инвестицияның өтелім­ділік уақытына дейінгі ұзақтылық кезеңі.

А28 табыстың ішкі нормасы (пайдалы­лықтың ішкі нормасы): Инвестициялық жоба (ИЖ) табысының көрсеткіші.

А29 табыстылық индексі: Оның қаражатына салынған «жобаны қайтарып берудің» салыстыр­малы көрсеткіші.

А30 таза дисконтталған табыс (ТДТ): Есеп айырысу кезеңіндегі жинақтап, дисконтталған әсер.

А31 таза табыс (ТТ): Есеп айырысу кезеңіндегі жинақталған әсер көрсеткіші (ақша ағынының қалдығы).

А32 тапсырыс беруші: Жоспарлаған шаруа­шылық қызметті - құрылыс объектісін іске асыруды көздеген және жеткілікті ресурстық потенциалмен қамтылған  заңды немесе жеке тұлға.

А33 технико-экономикалық негіздеме (ТЭН): Инвестициялау мақсатының сипаттамасы бар негізгі бастапқы деректерін, инвестицияның тиім­ділік негіздемесін, оның ішінде: объектінің қызмет ету аясынан күтілетін экономикалық, әлеу­меттік, коммерциялық әсерін, сондай-ақ құрылыс объекті­сінің негізгі техникалық және технологиялық параметрлерінің мәліметін және объектінің технико-экономикалық көрсеткіштерін анықтау есебін қамтитын алдын-ала құжаттама.

А34 шарт: Әрқайсысы өзіне жүктелген міндет­темелерді, өз жағынан және екінші жақтың қатысуы­мен міндетті түрде бір нәрсені орындау үшін жасас­қан екі немесе бірнеше тұлғалардың (экономикалық субъектілердің) ерікті келісімі. Шарт келісуші тарап­тардың өкілетті өкілдерінің қойылған қолдарымен және мөрімен бекітіледі. Шарттар сондай-ақ келісім-шарттар деп аталады.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б қосымшасы

 

Объектілер құрылысының техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу үшін пайдалануға ұсынылатын әдебиеттер және құжаттар тізбесі

 


Б1 «Мемлекеттік инвестициялар есебінен қар­жыланатын технико-экономикалық негіздемелерін және құрылыс жобаларын қарастыру және бекіту  үшін нормативтік құжаттарды қолдану бойынша уақытша методикалық нұсқаулар», Астана, Құрылыс істері жөніндегі комитеті, 2001 ж.

Б2 «Құрылыста жаңа техника, өнертабыстар мен оңтайландырылған ұсыныстарды пайдала­нудың экономикалық тиімділігін  анықтау жөніндегі нұсқау». 509-78 ҚН, Стройиздат, Мәскеу, 1978ж.

Б3 «Кәсіпорындар, ғимараттар және құрылым­дардың құрылысын салуға арналған жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту және оның құрамы туралы нұсқау», ҚР ҚНжЕ А.2.2-1-2001, Астана, 2002 ж.

Б4 «Қазақстан Республикасындағы қала құры­лыстық жобалардың құрамы, әзірлеу, келісу және бекіту туралы нұсқаулық», ҚР ҚНжЕ 3.01-07-2001, Астана, 2001 ж.

Б5 «Инвестициялық жобалардың тиімділік


бағасы бойынша методикалық ұсынымдар» (екінші редакциясы), Экономика, Мәскеу, 2000 ж.

Б6 Кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар­дың құрылысына арналған инвестициялар негіз­демесін әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі мен құрамы» 11-101-95 ЕЖ, Мәскеу, 1995 ж.

Б7 Қазақстан Республикасының Үкіметімен 2005 жылғы 18 наурыздағы № 245 бекітілген «Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарла­маларды) қарастыру Ережелері».

Б8 Қазақстан Республикасының Үкіметімен 2005 жылғы 18 наурыздағы № 245 бекітілген «Бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдар­ламалардың) тізбесін қалыптастыру Ережелері».

Б9 Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау Министрінің 2004 жылғы 30 қыркүйектегі № 144 бекітілген «Бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) технико-экономикалық негіздемесіне қойылатын талаптар».


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В қосымшасы

 

Объектілер құрылысының техникалық-экономикалық

негіздемесін әзірлеуге арналған тапсырмаға  енетін деректердің

және талаптардың шамамен алғандағы тізбесі

 


В1 Өндірістік мақсаттық

 

В1.1 Тапсырысшы туралы (инвестор) негізгі деректеме.

В1.2 Кәсіпорынның, ғимараттың, құрылымның орналасқан жері.

В1.3 Инвестициялау мақсаты және табыс көздері, қарастырылған қаржы есебінің көлемі.

В1.4 Өнім номенклатурасы (көрсетілетін қызмет­тер көлемі).

В1.5 Технологияға, өнім өндірісіне және негізгі құрал-жабдыққа қойылатын талаптар.

В1.6 Сәулеттік-жоспарлау, құрылымдық және инженерлік шешімдерге қойылатын талаптар.

В1.7 Қоршаған ортаны қорғау орнына қойылатын талаптар.

В1.8 Құрылыстың негізгі жағдайы

В1.9 Объектінің негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері.

Тапсырмаға қоса ұсынылатындар:

- атқарушы биліктегі жергілікті органдарынан  алынған деректер, оның ішінде мақсаты туралы Қолдаухатты (Декларацияны) қарастыру нәтиже­лері бойынша шешімдер, кәсіпорынды (ғимаратты, құрылымды) қамту көздеріне, инженерлік желілерге және коммуникацияларға қосылу мүмкіндігіне қойылатын алдын-ала талаптар, картографиялық (топографиялық) деректер, ахуалдық жоспар және т.с.с, санитарлық-эпидемиологиялық, экологиялық жағдайлар бойынша талаптар;

- кәсіпорынның өніміне белгіленетін техни­калық сипаттамалар, оның құны жөнінде деректер;

- технологиялық процесстер және құрал-жабдықтарды құру (қолдану, пайдалану) бойынша талаптар;

- басқа да деректер.


В2 Тұрғын үй-азаматтық мақсаттық

 

В2.1 Тапсырысшы туралы (инвестор) негізгі де­ректеме.

В2.2 Ғимараттың (құрылымның) орналасқан жері.

В2.3 Инвестициялау мақсаты және табыс көздері, қарастырылған қаржы есебінің көлемі.

В2.4 Міндеті, қуаты (сиымдылығы) және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемі.

В2.5 Сәулеттік-жоспарлау, құрылымдық және инженерлік шешімдерге қойылатын талаптар.

В2.6 Қоршаған ортаны қорғау орнына қойылатын талаптар.

В2.7 Құрылыстың негізгі жағдайы

В2.8 Объектінің негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері.

Тапсырмаға қоса ұсынылатындар:

- атқарушы биліктегі жергілікті органдарынан  алынған деректер, оның ішінде мақсаты туралы Қолдаухатты (Декларацияны) қарастыру нәтиже­лері бойынша шешімдер, ғимаратты (құрылымды) қамту көздеріне, инженерлік желілерге және коммуникацияларға қосылу мүмкіндігіне қойылатын алдын-ала талаптар, картографиялық (топография­лық) деректер, ахуалдық жоспар және т.с.с, санитарлық-эпидемиологиялық, экологиялық жағ­дайлар бойынша талаптар;

- басқа да деректер.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г қосымшасы

(ұсынылатын)

 

Құрылыстың жобаланатын объектісінің (кәсіпорынның, ғимараттың және құрылымның)

есептік техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтауға ұсынылатын кестелерінің тізбесі

 

1

Өндірістік бағдарлама

1 кесте

2

Өнімді іске асырудан түскен түсім есебі

2 кесте

3

Инвестициялық шығындардың жиынтық ведомосы

3 кесте

4

Инвесторлар құрамы және жобаланатын өндіріс алдындағы және өндірістік кезеңде қаржыландыру көздері

4 кесте

5

Банктік несиелерді өтеу мерзімі және көлемі

5 кесте

6

Қосымша үстеме шығындарының жиынтық ведомосы

6 кесте

7

Өндірістік шығындардың жиынтық ведомосы

7 кесте

8

Өнімнің өзіндік құнының құрылымы

8 кесте

9

(экономикалық элементі бойынша)

9 кесте

10

Таза табыстың есебі

10 кесте

11

Құрылыс кезеңіндегі ақшалай қаражаттың қозғалысы және кәсіпорынның пайдаланымы

11 кесте

12

Таза дисконтталған табыстың есебі және құрылымындағы (дамуындағы) инвестицияның дисконтталған пайдалылығы

12 кесте

13

Интегралдық нәтижелер есебі

13 кесте

14

Кәсіпорынды құру және  пайдалануға шығындар пайдалылығының ішкі нормасының есебі

14 кесте

15

Залалдық деңгейінің есебі

15 кесте

16

Инвестиция туралы мәліметтер

16 кесте

 

Төменде жобаланатын кәсіпорынның, ғимараттың және құрылымның есептік көрсеткіштерін анықтау үшін ұсынымға жататын  кесте және есептік тәуелділік түріндегі кестесі келтірілген.

 

1 кесте - Өндірістік бағдарлама

 

Өнімнің атауы

Өлшеу бірлігі

Жобалау қуаты

Жылдар бойынша өндіріс көлемі

1-ші жыл

2-ші жыл

Т-ші жыл

жобалау қуатынан

%

саны

жобалау қуатынан

%

Саны

жобалау қуатынан

%

Саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г қосымшасының жалғасы

 

2 кесте - Өнімді іске асырудан түсетін ақшалай түсім есебі

 

Өнімнің

атауы

Өлшеу бірлігі

ена

бірлік

1-ші жыл

...

Т -ші жыл

көлемі

ақшалай түсімі

 

көлемі

ақшалай түсімі

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Барлығы:

 

Ескерту: Сату көлемі (іске асыру) заттай бірлікте, іске асырудан түскен ақшалай түсім (табыс) -инфляция есебіндегі ақшалай  жарнада келтіріледі.

 

 

3 кесте - Инвестициялық шығындардың жиынтық ведомосы

 

Шығындардың бөлімдері

Шығындар*

Ескерту

ҰВ

млн.теңге

ШВ

АҚШ мың долл.

1 Жер учаскесі

 

 

 

2 Машиналар және құрал-жабдықтар

 

 

 

3 Өндірістік ғимараттар және құрылымдар

 

 

 

4 Материалдық емес активтер (лицензиялар, патенттер,  ноу-хау және т. б.)

 

 

 

5 Басқа да негізгі өндірістік қорлар

 

 

 

Негізгі өндірістік қорлардың барлық шығындары

 

 

 

Тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер

 

 

 

Барлығы

 

 

 

 

Ескерту - Кестеде таңбалар қабылданған:

ҰВ - ұлттық валюта

ШВ - шетел валютасы

 

_____________

*инвестициялық кезеңнің жылдары бойынша - құрылыс, өндірісті игеру, толық қуаттылығын пайдалану.

 

 

4 кесте - Инвесторлардың құрамы және өндіріс алдындағы және өндіріс кезеңіндегі жобаланатын қаржыландыру көздері (млн.теңге шамасында)

 

Қаржыландыру көздері

Өндіріс алдындағы кезеңдер

Жылдар

Өндірістік кезеңдер

Жылдар

12 ... t

12 ... t

Қаржы есебінің жалпы сомасы, оның ішінде:

 

 

Меншікті қаржыландыру көздері

 

 

Акционерлік капитал

 

 

Республикалық және жергілікті бюджеттерге,

бюджеттен тыс қорларға ақша бөлу

 

 

Банктер несиесі

 

 

Мемлекеттік қарыздар және несиелер

 

 

Шетел капиталы (доллармен есептегенде)

 

 

Жұмылдырылған қаржылық қаражат

 

 

Инвесторлардың құрамы және олардың үлестік қатысуы:

1

 

 

 

 

Г қосымшасының жалғасы

 

Негізгі  қаражаттардың құрамы және құрылымы

 

Көрсеткіштер

Жылдар

1

2

Т

Іске қосу кешендерінің атауы (кезектер(өтелімді мүліктің санаттары)

1

Бірінші іске қосу кешені

 

 

 

2

Негізгі  өндірістік қаражаттар:

- құны

- өтелімі

- оның ішінде өтелімдік топтар

 

 

 

3

Ғимараттар және құрылымдар:

- құны

- қызмет ету (басталу) мерзімі, жыл

- өтелім нормасы

 

 

 

4

Құрал-жабдықтар (түрлері бойынша)

- құны

- қызмет ету (басталу) мерзімі, жыл

- өтелім нормасы

 

 

 

5

Материалдық емес активтер

- құны

- қызмет ету (басталу) мерзімі, жыл

 

 

 

6

Екінші іске қосу кешені

 

 

 

 

 

 

 

 

КӘСІПОРЫН БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ

 

 

 

7

Негізгі өндірістік қаражаттың баланстық құны (өтелімдік топтар бойынша)

 

 

 

8

Өтелім (өтелімдік  топтар бойынша)

 

 

 

9

Негізгі өндірістік қаражаттардың қалдық құны (өтелімдік топтар бойынша)

 

 

 

 

5 кесте - Банктік несиелерді өтеу мерзімі және көлемі

(сәйкестендірілген ақшалай бірлікте)

Несиені өтеу мерзімі

(жылдар)

Несиелендіру

көлемі

Оның ішінде

Негізгі қарызды (несиені) өтеу есебіндегі төлемдер

Несиеге арналған %,

төлемдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАРЛЫҒЫ:

 

Ескерту - есеп айырысу банктік несиелерді өтеу кезеңдері және  варианттылығы бойынша орындалады.

 

 

 

Г қосымшасының жалғасы

 

6 кесте - Жөнелтпе құжат шығындарының жиынтық ведомосы

 

Шығындардың бөлімдері

Шығындар санаты

өндірістік

әкімшілік

қаржылық

1 Өндірістік емес саланың еңбекқысы төлеу шығындары (ЕТҚ, әлеуметтік салық және басқасын қосқандағы аударымдар)

+

+

 

2 Мүлікті және кейбір санаттағы қызметкерлерді  міндетті түрде сақтандыру

+

-

+

3 Жер салығы, жалға беру қаржысы  және т. б.

-

-

+

4 Кәсіпорынның мүлкіне салық

-

-

+

5 Жер қойнауын пайдалану төлемдері және минералдық-шикізат базасының өндірісіне аударымдар

-

-

+

6 Белгіленген мөлшерлеме шегінде несиелік пайыздың төлемдері

-

-

+

7 Тауарлық-материалдық қорлар

+

+

-

8 Негізгі материалдарға және материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу жүргізу

+

+

-

9 Ластанатын заттарға (қалдықтарға) тасталындыларға жататын төлемдер

-

-

+

10 Қалдықтарды пайдаға жарататын шығындар

+

-

-

11 Кәсіпорынның жөндеу жүргізу қорына аударымдар

+

-

-

12 Негізгі қаражаттың, оның ішінде ғимараттың және құрылымның, құрал-жабдықтың тозуы

+

-

-

13 Материалдық емес активтердің өтелімі

+

-

-

14 Басқа да шығындар

+

-

-

 

Ескертулер

1 Әкімшілік және қаржылық қызметке байланысты шығындар бірлесіп, “әкімшілік-қаржылық шығындар” бір санатқа жатқызылады.

2 Кәсіпорындағы басқарушылық ұйымдар құрылымының әрбір нұсқасына арналған кесте шығын бөлімдері бойынша  жөнелтпе құжат шығындарын ажыратып, құрастырылады, жөнелтпе құжаттың лшығындар деңгейіне әсер ететін қ аржыландыру сызбалары және басқа да шешімдер.

 

 

 

7 кесте - Өндірістік шығындардың жиынтық ведомосы

(млн. теңге)

Шығындар бөлім

Жылдар

12 ... t

 

 

 

 

 

 

 

БАРЛЫҒЫ:

 

 

8 кесте - Өнімнің өзіндік құнының құрылымы (экономикалық  элемент бойынша)

 

Экономикалық элементтер

Құны

(млн. теңге)

Элементтің еке еселенген салмағы, %

1 Материалдық шығындар, оның ішінде  негізгі шикізат және материалдар түрлері бойынша

 

 

2 Еңбекақыға жұмсалатын шығындар

 

 

3 ЕТҚ жіберілетін аударымдар

 

 

4 Жөнелтпе құжат шығындары

 

 

5 Негізгі қаражаттың және материалдық емес активтердің өтелімі

 

 

6 Кәсіпорынның мүлкіне салықтар

 

 

7 Басқа да шығындар

 

 

 

 

 

БАРЛЫҒЫ:

 

 

Г қосымшасының жалғасы

 

9 кесте - Таза табыстың есебі

(млн.теңге)

Көрсеткіштер

Жылдар

1-ші

2-ші

Т-ші

1 Өнімді іске асыру табысы

 

 

 

2 Іске асырылатын өнімнің өзіндік құны

 

 

 

3 Жалпы табыс

 

 

 

4 Кезең шығындары

 

 

 

5 Корпорациялық табыс салығы

 

 

 

6 Таза табыс

 

 

 

7 Кәсіпорынның пайдалылығы

 

 

 

 

10 кесте - Кәсіпорынның пайдалануы және құрылыс кезеңіндегі ақшалай қаражатының қозғалысы

 

Инвестициялық кезеңнің сатысы

Құрылыс

Өндірісті

игеру

Толық  қуаттылыққа

пайдалану

Жылдар

1    2      3

4     5      6

7    8    9 …

Өндірістік бағдарлама, %

0    0     0

55   75    80

100 100 100

         АҚША ТҮСІМІ    

 

 

 

1 Қаржыландыру көздері

 

 

 

1.1 Республикалық және жергілікті бюджеттен ақша бөлу

 

 

 

1.2 Бюджеттен тыс қорлар

 

 

 

1.3 Меншікті қаржыландыру көздері

 

 

 

1.4 Қарыз ақша

 

 

 

1.5 ____________________________

 

 

 

1.6 ____________________________

 

 

 

2 Өнімді іске асырудан түсетін ақшалай түсім

 

 

 

3 Басқа да түсімдер

 

 

 

       ТҮСІМНІҢ ІСТЕН ШЫҒУЫ    

 

 

 

1 Капиталдық салымдар

 

 

 

2 Іске асырылатын өнімнің өзіндік құны

 

 

 

3 Міндеттемелер бойынша төлемдер

 

 

 

4 Қарыз бойынша берешектерді өтеу

 

 

 

5 Қарыздық пайыздың төлемі

 

 

 

6 Кіріске салынатын салық

 

 

 

7 Акция иелерінің төлейтін дивиденті

 

 

 

8 Басқа да шығындар

 

 

 

Шығындар табысының артықтығы (+),

тапшылық (-)

 

Ақша ағыны

(шартты бірлікте)

Көрсеткіш

Жылдар

1

2

T

1

Операциялық қызметтегі ақша ағыны φ0(t)

 

 

 

 

Инвестициялық қызметі

 

 

 

2

Түсім

 

 

 

3

Шығарылуы

 

 

 

4

Қалдық φн(t)

 

 

 

5

Жиынтықты ағынның қалдығы

φ(t) = φн(t) + φ0(t)

 

 

 

6

Жинақталған ағынның қалдығы

 

 

 

7

Дисконттау коэффициенті

 

 

 

8

Жиынтықты ағынның дисконттау қалдығы (5 бет х7 бет)

 

 

 

9

Дисконтталған инвестициялар

(4 бет х7 бет)

 

 

 

 

 

Г қосымшасының жалғасы

 

11 кесте - Кәсіпорынды құру (дамыту) инвестициясындағы таза дисконтталған табыстың және дисконтталған пайдалылықтың есебі (при Е =            )

 

Жыл

T

Таза табыс

Пt

Келтірінді коэффициент

Аat

Дисконтталған

таза табыс

 

Пt · А al

Күрделі қаржы салымдары

 

Kt

Дисконтталған

күрделі қаржы салымдары

Rt

1-3

 

 

 

 

 

4

Х

Х

S

S

 

 

Дисконтталған пайдалылық (Rl) күрделі қаржы салымындағы таза табыстың қатысына тең.

 

12 кесте - Интегралдық әсер есебі

 

 

Жыл

T

Таза табыс

Пt

Өтелімдік аударымдар

Аt

Күрделі қаржы шығындары

Kt

at

Lt

Lt at

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Х

X

 

X

Барлығы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Интегралдық әсер  (тең 

онда - таза табыс t- жылдардағы;

, t- жылдардағы өтелімдік аударымдар - жылдардағы;

, t жылдардағы кәсіпорынды құру (дамыту) күрделі қаржы аударымдары;

 - уақыт ішіндегі келтірінді коэффициент (дисконттау коэффициенті);

- соңғы пайдалану жылындағы кәсіпорынның (ғимараттың, құрылымның, құрал-жабдықтың құны) тарату құны.

 

13 кесте - Кәсіпорынды құру және пайдалану кезіндегі шығындарының ішкі пайдалылық нормасының есебі

 

Жыл

T

Таза табыс

Күрделі

қаржы

салым- 

дары

Келтірінді

коэффициент

(при    )

Интегралдық

әсер

(при    )

Келтірінді

коэффициент

(при    )

Интегралдық

әсер

(при    )

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

итого

Х

Х

Х

х

 

х

 

 

Ішкі пайдалылық  нормасы (Ех)  Тең:

онда:  - дисконттаудың төменгі нормасындағы интегралдық әсердің мағынасы

 - дисконттаудың жоғарғы нормасындағы интегралдық әсердің мағынасы

Г қосымшасының жалғасы

 

14 кесте - Залалсыздық  деңгейінің  есебі

 

Көрсеткіш

 Жылдар

1

2

T

1

ҚТС-сыз алғандағы табыс

 

 

 

2

Толық ағымдағы шығындар

 

 

 

3

ҚТС-сыз алғандағы өндірістік шығындар, оның ішінде

 

 

 

4

тікелей материалдық шығындар

 

 

 

5

ЕТҚ

 

 

 

6

өтелімдік аударымдар

 

 

 

7

мүлікке салынатын салық

 

 

 

8

басқа да аударымдар

 

 

 

9

Шартты - шығындардың өзгермелі бөлігі

(4 бет+8 бет)

 

 

 

10

Залалсыздық деңгейі (2 бет-9 бет)/ (1бет-9 бет)

 

 

 

 

 

15 кесте - Инфляция туралы мәлімет

 

Адым нөмірі

1

2

T

Адымның ұзақтылығы, жылдар немесе жылдардың үлесі

 

 

 

Көрсеткіштер

 

 

 

Адымдағы инфляция қарқыны, немесе % жылына* адым аяғындағы базистік жағдай қатынасына байланысты инфляцияның жалпы индексі

 

 

 

Валюталық бағам индексі (немесе шетел валютасы ішкі инфляциясының индексі)

 

 

 

Қарқын, немесе индекс, өнім бағасының өсуі, негізгі қаражат, материалдық және еңбек ресурстары және әрқайсысын бөлек  алғандағы  қызметтер (абсолюттік, немесе % жылына қарқынға, немесе индекске, жалпы инфляцияға қатысты ыңғайлы

 

 

 

 

*(% жылына) бір жолда инфляцияның болжамдық қарқынын, екінші жолда - инфляцияның жалпы индексін көрсету ұсынылсын.

 

Жобада жобаланып, алынбай қалған табыстар қатеріндегі  бағдарлық шама түзетілімі

 

Қатер шамасы

Жоба мақсатының мысалы

Қатерді түзету шамасы, %

Төмен

Игерілген техника базасында өндірісті дамыту салымдары

3-5

Орташа

Қолданыстағы өнімді сату көлемін ұлғайту

8-10

Жоғары

Саудаға  жаңа өнімді өндіру және жылжыту

13-15

Өте жоғары

Зерделеу және жаңартуға салымдар

18-20

 

 

 

 

 

 

 

 

Г қосымшасының соңы

 

16 кесте - Кәсіпорынды құрудағы (дамытудағы) инвестициялардың

тиімділігі туралы қорытындыланған дерек

 

Көрсеткіштер

Нұсқалар

А

Б

В

Г….

1 Кәсіпкерлер мүддесі жағынан тиімділік көрсеткіштері

 

1.1 Таза табыс

 

1.2 Жылдық пайдалылық КВ

 

1.3 Орта жылдық пайдалылық КВ

 

1.4 Өтелімдік мерзімі КВ

 

1.5 Интегралдық жоба

 

1.6 Кәсіпорынды құру және пайдалануға байланысты шығындар пайдалылығының ішкі нормасы

 

1.7 ______________________________________

 

2 Ұлттық экономика жағынан тиімділік көрсеткіштері:

 

2.1 Табиғи ресурстарды пайдалануды жақсарту

 

2.2 Жұмыс орындарының санын ұлғайту

 

2.3 Импорт тауарларында валюталық шығындарды үнемдеу

 

2.4 Қоғамның басқа да экономикалық және әлеуметтік тиімділіктері

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ:

 Инвестиция бойынша  шешімдер нұсқаларының

негізгі тиімділіктері (артықшылығы).......

..................................................................................................................................

Инвестиция бойынша шешімдер нұсқаларының негізгі кемшіліктері ................

..................................................................................................................................

Жалпы қорытынды..........................................................................................................

 

 

Жобаның бюджеттік тиімділік көрсеткіштері есебі

 

Көрсеткіштер

Жылдар

1

2

T

1

Бюджетке түсімдер (салықтар, алымдарды қоса алғанда және т.б., қарыздарды және оған байланысты пайыздарды қайтару, мемлекеттің меншігіне жататын акция бойынша дивиденттер)

 

 

 

2

Бюджеттің шығындары  (субсидия, демеуқаржы, қарыздар және акцияны алуға байланысты шығындарды қоса алғанда)

 

 

 

3

Бюджеттік әсер (бюджеттің таза табысы) 1 бет-2 бет

 

 

 

4

Азған бюджеттік әсер

 

 

 

5

Бәрі де жинақталған қорытынды бойынша

 

 

 

6

Дисконт нормасы

 

 

 

7

Дисконттау коэффициенті

 

 

 

8

Үлестіру коэффициенті

 

 

 

9

Дисконтталған бюджеттік әсер (4 бет x 8 бет x 9 бет)

 

 

 

10

Бәрі де жинақталған қорытынды бойынша

 

 

 

11

 Кепілдеме табысының индексі (КТИ ) кепілдік шамасындағы бюджеттің ТДТ қатынасына (несие кепілдігі үшін)

 

 

 

12

Бюджеттік тиімділіктің ішкі нормасы (БтІН)

 

 

 

Е қосымшасы

(ұсынылатын)

 

Объектілер құрылысының (кеңейту, қайта жаңарту және басқалар)

техникалық-экономикалық негіздемесін бекіту үшін ұсыныс

жасалған негізгі  техникалық-экономикалық көрсеткіштер

 

Е1 Өндірістік мақсаттық

 

1 Кәсіпорынның қуаты (өнімнің жылдық шығарылымы, рұқсатнама қабілеттігі) заттай мағынада (өнімнің түрлері бойынша)

бірлікке сәйкес

2 Тауарлық өнімнің құны

млн. тенге

3 Қызмет жасайтындардың, оның ішінде жұмыскерлердің жалпы саны

чел.

4 Жұмыс орнының (өсуі)  саны

место

5 Құрылыстың 2001 жылғы базалық бағалардағы жалпы құны, оның ішінде

- өндірістік мақсаттағы объектілер ҚМЖ-ы

- тұрғын үй- азаматтық мақсаттағы объектілер ҚМЖ-ы

- басқа да объектілер ҚМЖ-ы

 

млн. тенге

«

«

«

6 Құрылыстың жалпы құны ( ______жылдардағы ағым бағасы),

оның ішінде

- өндірістік мақсаттағы объектілер ҚМЖ-ы

- тұрғын үй- азаматтық мақсаттағы объектілер ҚМЖ-ы

- басқа да объектілер ҚМЖ-ы

 

млн. тенге

«

«

«

7 Негізгі өндірістік қорлардың құны

млн. тенге

8 Құрылыстың ұзақтылығы

жыл

9 Салыстырмалы күрделі қаржы салымдары

тенге/бірл

10 Өнімнің негізгі түрлерінің өзіндік құны

тенге/бірл.

11 Жалпы табыс

млн. тенге

12 Таза табыс

млн. тенге

13 Күрделі қаржы салымдарының өтелімдік мерзімі

жыл

14 Пайдалылықтың ішкі нормасы

%

 

Е2 Тұрғын үй-азаматтық мақсаттық

 

1 Қуаты (сиымдылығы, рұқсатнама қабілеттілігі, пәтерлер саны)

бірлікке сәйкес

 

2 Жер учаскесінің жалпы көлемі  га

га

3 Ғимарат және құрылымның жалпы көлемі

шаршы метр

4 Тұрғын (пайдалы) көлемі

шаршы метр

5 Құрылыстың 2001 жылғы базалық бағалардағы жалпы құны, оның ішінде

- құрылыс - монтаждық жұмыстары

 

млн. тенге

«

6 Құрылыстың жалпы құны (______жылдардағы ағым бағасы), оның ішінде

- құрылыс - монтаждық жұмыстары

 

млн. тенге

«

7 Құрылыстың ұзақтылығы

жыл

8 Объектінің сапалық сипаттамасы

 

9 Жалпы табыс (қажеттілікке байланысты)

жылына/мың теңге

10 Таза табыс (қажеттілікке байланысты)

«

11 Күрделі қаржы салымдарының өтемділік мерзімі

Жыл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӘОЖ  698                                                  МСЖ 91.040.01

 

Түйін сөздер: инвестициялық жобаларды әзірлеу, жобаны іске асыру, келісу, шикізат, материалдар, энергетикалық ресурстар, еңбек және қаржылық ресурстар.


(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов