СП РК 5.06-11-2004 КАЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СП РК 5.06-11-2004

ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕР ЖИНАҒЫ

ГИПС-КАРТОНДЫ ТАБАҚТАР ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚОРШАУ ҚҰРЫЛЫМДАР

 

 

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ

 

Енгізілген күні  2005.05.01

 


1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

 

Осы Ережелер жинағы Қазақстан Республикасы аумағында гипс - картонды табақтарды қолданып қоршау құрылымдарын жобалау мен оларды орнату тәсілдерінің негізгі ережелерін белгілейді.

 

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

 

Құжат мәтінінде сілтемелер берілген нормативтік құжаттардың тізбесі міндетті қосымшалары кел­тірілді.

 

3 ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

 

3.1 Осы Ережелер жинағын тұрғын, қоғамдық, әкімшілік-тұрмыстық және өндірістік ғимараттарда гипс-картонды табақтарды қолданып қоршау құры­лымдарын жобалау, орнату және пайдалану кезінде, олардың нормативтік мәндеріне құрылым пара­метрлерінің сәйкестігін растайтын қажетті құжаттама бар болғанда, тиісті нормативтік құжаттардың талап­тарын ескеріп басшылыққа алған жөн.

3.2 Гипс - картонды табақтарды қолданып қоршау құрылымдарын орнатқанда пайдаланылатын барлық материалдар мен бұйымдар сертификатталған бо­луы тиіс.

3.3 Қаңқалы-қаптамалы арақабырғаларға металл немесе ағаш қаңқа және оған бұрама шегелермен бекітілген гипс-картоннан жасалған қаптамалар жатады. Қаптамалардың арасындағы ауа қуысы ды­быс оқшаулағыш, жылу оқшаулағыш, оттан қор­ғай­тын материалдармен немесе гипс - картонды та­бақ­тармен толтырылуы мүмкін (1-сурет).

3.4 Аспалы төбелерге металл немесе ағаш қаңқа, көтеруші құрылымға ілінген аражабын немесе жабын (негізгі төбеге) және гипс - картонды табақтардан жасалған тігінділер немесе осы табақтардан жа­салған кассеталы ұяшықтар толтырмасы жатады. Төбе құрылымыныңугадал отқа төзімділігін арттыру үшін төбенің үстіндегі кеңістікке оттан қорғайтын жылу оқшаулағыш материал орналастырылуы мүм­кін (2-сурет).

3.5 Коммуникациялық шахталар қоршауының құры­лымдық шешіміне арақабырға құрылымына ұқсас ме­талл қаңқа мен оған бұрама шегелермен бекітілген гипс-картонды табақтардан жасалған қаптамалар жатады.

 

4 ГИПС-КАРТОНДЫ ТАБАҚТАР ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰРЫЛЫМДАРҒА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН МАТЕРИАЛДАР

 

4.1 Гипс - картонды табақтардың номен­кла­турасы және олардың физикалық-техникалық сипаттамалары

 

Ресми басылым

 
4.1.1 Гипс-картонды табақтар номенклатурасына (1-кесте) ҚР СТ 971 бойынша қолданылу мақ­сатына қарай төрт бұйым түрі кіреді: ГКТ - кәдімгі; ГКЛВ - ылғалға төзімді; ГКЛО - ашық жалынның әсеріне кедергілігі жоғары; ГКЛВО - ашық жалынның әсеріне кедергілігі жоғары және ылғалға төзімді. МСТ 30244 талаптарына сәйкес олар жанғыштығы Г-1 тобына, МСТ 30402 бойынша тұтанғыштығы В2 тобына,    МСТ 12.1.044 бойынша улылығы Т1 то­бы­на,        МСТ 12.1.044 бойынша түтіндегіш қабі­лет­тілігі Д1 тобына жатады.

Гипс - картонды табақтардың қиратушы жүктемесі мен рұқсат етілетін иілімі 2-кестедегі деректерге сәйкес келуі тиіс.

ГКЛВ және ГКЛВО табақтарының су сіңіргіштігі       10 % -дан аспауы тиіс.

4.1.2 Гипс - картонды табақтарды (ГКТ), ара­қабырғаларды, аспалы төбелерді және темпе­ратуралық және ылғалдылық режимі құрғақ және қалыпты бөлмелердегі қабырғалардың ішкі бетінің қаптамаларын ҚНжЕ 2.04-03-2002 талаптарына сәй­кес орнату үшін қолдану ұсынылады.

4.1.3 Гипс-картонды табақтарды (ГКТ), арақа­бырғаларды, аспалы төбелерді және ылғалды және дымқыл режимді бөлмелердегі қабырғалардың ішкі қаптамаларын ҚР СТ 971 -ні қолдану жөніндегі нұс­қауларға сәйкес орнату үшін қолдану ұсынылады.

4.1.4 Гипс - картонды табақтарды (ГКТ) ара­қа­бырғаларды, аспалы төбелерді және ішкі қабырғалар бетінің қаптамаларын және отқа төзімділік талаптары қойылатын оттан қорғау құрылымдарын орнату үшін қолдану ұсынылады.

4.1.5 Гипс - картонды табақтарды (ГКЛВО) өртке қарсы қабырғаларды, аспалы төбелерді және қабырғалардың ішкі бетінің қаптамасын орнату үшін және ылғалды және дымқыл режимдегі ғимарат бөлмелерінің құрылымдарын оттан қорғау үшін, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 90 % -ға дейін және температурасы 30 º С-қа дейін болғанда пайдалану үшін, табақтардың бетін суға төзімді астарлармен, суға төзімді тығыздағышпен, суға төзімді сырмен өңдеген кезде, қыш тақталармен немесе ПВХ жабындарымен қорғау үшін пайдалану ұсынылады.

4.1.6 Гипс - картонды табақтар ұзын жағы бес типті жиектермен (3-кесте) жеткізіледі.

4.1.7 Қоршау құрылымдарын қаптама табақ­та­рының арасындағы түйістерді тығыздағышпен бітеп орнату үшін УК және ПЛУК типті жиектері жіңіш­кертілген гипс - картонды табақтарды қолдану ұсы­нылады; мұндайда ПЛУК типті жиегі бар табақты түйістерді шегендеуші таспасыз «Унифлот» тығыз­дағышын қолданып бітегенде қолданған жөн, ол өндіріс жұмыстарының еңбек сыйымдылығын азай­туға мүмкіндік береді.

Жиегі ПК типті табақтарды көбінесе көп қабатты қаптама кезінде ішкі қабат ретінде немесе ара­қабырғалардың ішкі қуыстарын толтырғанда по­неттерді қалыптастыру үшін, сондай-ақ құрамалы–бөлшектемелі қоршау құрылымдарды оларды жайып салу арқылы қаңқа бекіту кезінде пайдалану ұсы­нылады.


 

 

 

 

 

 

 

 

1-қаңқа; 2-бұрама шегелер; 3- гипс-картонды табақтардан жасалған қаптама; 4-дюбельдер;

5- дыбыс оқшаулағыш материал; 6- гипс-картонды табақтардан толтырма

 

1-сурет - Қаңқалы-қаптамалы арақабырғалардың құрылымдық сұлбасы: ауа қуысы дыбыс оқшаулағыш материалмен толтырылған гипс-картонды табақтардан жасалған қаптамалар (а), ауа қуысы толтырылмаған (б) және гипс-картонды табақтармен толтырылған (в)

 

 

 

 

1 - к е с т е

 

Табақтың типы

Қалың

дығы d, мм

Ені, мм

Ұзынды-ғы, мм

Тобындағы табақтар үшін бастапқы өлшемнен шекті ауытқу

Табақтың 1мә масса

сы, кг

А

Б

ұзын-

дығы бойын-

ша, мм

ені

бойын-

ша, мм

қалың-

дығы

бойынша , мм

ұзын-

дығы бойын-

ша, мм

ені

бойын-

ша, мм

қалың-

дығы

бойынша, мм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ГКТ

6,5

600;

1200

50мм

қадам-мен 2000-4000

0

-5

0

-5

±0,5

±8

0

-5

±0,5

£1,00d

8,0

9,5

12,5

14,0

16,0

18,0

±0,9

±0,9

20,0

24,0

гклв

Сондай

Сондай

Сондай

0,88d£1,06d

гкло

гклво

 

2-к е с т е

 

Табақтардың қалыңдығы,мм

Қиратушы жүктеме, үлгілер үшін кем емес

 Н (кгс)

Иілім, мм, үлгілер үшін артық емес

бойлық

көлденең

бойлық

көлденең

10-ды қоса алғанға дейін

450 (45)

150 (15)

-

-

10-нан жоғары 18-ді қоса алғанға дейін

600 (50)

180 (18)

0,8

1,0

18-ден жоғары

500 (60)

-

-

-

 

3- к е с т е

 

Жиектердің эскизі

Жиектердің типі

Таңбалау

Бет жағының жиегі жіңішкертілген

ЖЖ

Түзу жиек

ТЖ

Дөңгелектелген жиек

ДЖ

Бет жағының жиегі жартылай дөңгелек

ЖДЖ

Бет жағының жиегі жартылай дөңгелек және жіңішкертілген

ЖДЖЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- қаңқа; 2-ілмелер; 3-гипс-картонды табақтардан қаптама; 4- гипс - картонды табақтардан кассеталар; 5 - оттан қорғайтын жылу оқшаулағыш материал; а - ілмелердің арасындағы қашықтық; b- көтергіш профильдер арасындағы қашықтық; с - негізгі профильдердің арасындағы қашықтық

 

2-сурет - Аспалы төбелердің құрылымдық сұлбалары: гипс - картонды табақтардан қаптамамен (а) растрлы (б) және отқа төзімділігі жоғары (в)

 


4.1.8 Темірбетон, кірпіш, ағаш қабырғалар мен арақабырғалардың ішкі бетін декорациялық әрлеу үшін өлшемі 2500×(500-600)×(10-12,5) мм гипс - картонды әрлеу панелдерін қолдану керек, өң беті ПДО немесе ПДСО поливинилхлоридті декора­циялық үлдірмен, негізі қағаз «Изоплен» немесе «Девилон» поливи­нил­хлоридті үлдірмен, сондай-ақ «Плетекс» декорациялық материалымен және басқа материалдармен 6.25         ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 та­лаптарын ескеріп әрленген гипс - картонды табақ­тарды білдіреді.

4.1.9 Қабырғалардың жылу оқшаулағыш қабілетін арттыру үшін пайдалануға берілетін және қайта қалпына келтірілетін  ғимараттарда маркасы 15, 25 немесе 35 (МСТ 15588) ПСБ - С пенопо­ли­сти­ролды тақтадан немесе маркасы 175, 200 син­тетикалық байланыстырғыш минералмақта тақтадан, сондай-ақ МСТ 9573 бойынша ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 талап­тарын ескеріп жылу оқшаулағыш қабат жапсырылған гипс - картонды табақтан тұратын, толық зауытта дай­ын­далған екіқабатты бұйым болып саналатын құрама гипс - картонды панельдерді (ГКП) қолдану ұсынылады.

4.1.10 Электр кабельдерін, желдеткіш ауа бөл­гіштердің қаптамасын, металл арқалықтар мен ұстындардың қаптамаларына 90º немесе 120 º V - тә­різді кертпелері бар гипс - картонды табақтарды қол­дану, ал кертпесі П - тәрізді беті иілген табақты құры­лым үшін қолдану ұсынылды.

4.1.11 Акустикалық аспалы төбелерді қаптау үшін сүзгі қағаз қабаты бар тесікті немесе шлицельді пер­форациялы немесе сырт жағы тоқылған полотнолы гипс - картонды табақтарды пайдаланған жөн.

4.1.12 Аспалы төбелердің қабырғалар мен арақа­бырғаларға жанасқан жерін, сондай-ақ төбелердің қисық сызықты түйістерін декорациялық безендіру үшін ұзындығы 2500 мм-ге дейін, ұңғы қимасының ұзындығы 500 мм-ден аспайтын,  қалыңдығы К=9,5 немесе 12,5 V-тәрізді кертпесі бар (3-сурет) қисық пішінді гипс - картонды элементтерді қолданған жөн.

 

 

1 бұрыштық; 2- П-тәрізді; 3 – сатылы

 а + г + е + б + д + ж  £ 500 мм

 

3 - сурет - Гипс - картонды элементтердің нұсқалары

4.1.13 Аспалы төбелерде, арақабырғаларда қисық сызықты циркульды бетті орнату үшін немесе қабырғаларды қаптағанда зауытта жасалған гипс - картонды иілген элементтерді салыну жағдайында қосарлыларды пайдаланған жөн. (4-сурет). Иілгіш гипс - картонды табақтардың ылғал күйдегі (қара 6.2.10 және 6.2.11) минимальды радиусы табақтың қалыңдығы 6,5; 9,5 және 12,5 мм болғанда тиісінше кем дегенде 300, 500 және 1000 мм-ді құрайды, ал құрғақ күйде сондай қалыңдық үшін  -  1000, 2000 және 2750 мм.

4.1.14 Аспалы төбелер мен қисықтың радиусы 100-400 мм арақабырғалардың қисық сызықты бетін жасау үшін ені 150-ден 520 мм-ге дейін щлицті параллель кертпелері бар (4, 8-сурет) гипс - картон­ды табақтарды қолданған жөн.

 

 

 

 

 

 

1, 2 - 90º- тық бұрышпен; 3, 4 – 180 º- тық бұрышпен; 5 - 180 º- қа дейінгі кез келген бұрышпен 6- S  тәрізді;  7- ұзындығы бойынша иілген; 8- шлицті кертпелері бар қисық сызықты элемент

 

4 - сурет - Гипс - картонды қисық сызықты элементтер

 

 


4.2 Қаңқаның болат және ағаш элементтері 

 

4.2.1 Арақабырғаларды, төбелерді және гипс-картонды оттан қорғайтын құрылымдарды орнату үшін 4-кесте бойынша дайындалған табақта мы­рышталған болаттан жасалған суықтай иілген пішінді қолданған жөн.

4.2.2 Болат пішіндер болмағанда, темпе­рату­ралық және ылғалдық режимі құрғақ және қалыпты бөлмелердегі арақабырғалардың, аспалы төбелердің қаңқасын орнату және қабырғаларды қаптау үшін ылғалдылығы 12±3 % антисептіленген ағаш білеу­шелер қолданылуы мүмкін.

Аспалы төбелердің қаңқасын орнату үшін қимасы 48×24, 50×30 немесе 60×40 мм білеушелерді пайдаланған жөн, ал қабырғаларды қаптау үшін - қимасы 40×25 мм.

4.2.3 Аспалы төбелер мен арақабырғалардың қисық сызықты бетінің астына қаңқаны орнату үшін иілген дөңес және ойыс, ұзындығы 2600, 3500 және 4000 мм қисықтың радиусы 500-1000; 1001-2000; 2001-3000; 3001-4000; 4001-5000 мм болатын 60×27 пішінді пайдаланған жөн.


 

 

4- к е с т е

 

Пішін түрі

Пішін

маркасы

Қима өлшемі, а´в, мм

Болаттың қалыңды-ғы, мм

Стандартты ұзындық, мм

Пішін типі

Қолдану саласы

ПС 50/50 ПС 65/50 ПС 75/50 ПС100/50

50´50 65´50 75´50 100´50

0,55-0,8

2750-ден 4500-ге дейін

Тіреулік

Арақабырғалардың қаңқасы мен қабырға қаптамаларының тіреулері

ПН 50/40 ПН 65/40 ПН 75/40 ПН100/40

50´40 65´40 75´40 100´40

Бағыттаушы

Арақабырғалардың қаңқасы мен қабырға қаптамаларының бағыттаушы пішіні

ПНП 28/27

28´27

0,55-0,8

Төбелік бағыттаушы

Төбенің қаңқасы және қабыр­ғалардың қаптамалары

ПП 60/27

60´27

Төбелік

Т 24

24´28 24´32 24´38

4000-ға дейін

Төбелік  Т- тәрізді

Растрлы төбенің қаңқасы

ПУ 31/31

31´31

0,4-0,55

2750-ден 4500-ге дейін

Бұрыштық

Арақабырғалар мен қаптамалардың сыртқы бұрыштарын қорғау

Т 20/40

20´40

0,55-0,8

Төбелік  Т- тәрізді

Растрлы төбенің қаңқасы

ПА

60´27

60/27

иілгіш радиусы 60×27 500 мм

6000-ға дейін

Аркалық

Қисық сызықты төбелер мен арақабырғалардың қаңқасы

 

 

 


 

 

4.3 Жинақталатын материалдар мен бұйымдар

 

4.3.1 Қоршау құрылымдар үшін қаңқа элементтері және гипс - картонды табақтармен бірге жинақта жеткізіледі: бекітпе бұйымдар, өзі оятын бұрама ше­гелер, желімді және тығыздағыш құрамдар, нығыз­дағыштар, герметикалаушы құрамдар, жобаға сәйкес дыбыс және жылу оқшаулағыш материалдар.

4.3.2 Бекітпе бұйымдарға жататындар: аспалы төбелер қаңқаларының ілмелері, қаңқаны көтергіш құрылымдарға бекітуге арналған дюбельдер мен анкерлік элементтер, қаңқа пішіндерін түйістіруге арналған қосқыш элементтер, сондай-ақ түрлі зат­тарды арақабырғаларға және аспалы төбелерге бекітуге арналған дюбельдер мен ілмектер.

4.3.3 Ілмелер номенклатурасына (5-кесте) аспалы төбе қаңқасының  металл пішіндері мен ағаш білеу­шелерінің (3) көтергіш құрылымдарына бекітуге арналған зауытта жасалған бұйымдар кіреді.

ПП 60/27 металл пішіндерден қаңқаны асу үшін қысқышы мен тартымы бар аспалары (4), құрама аспаларды (5) және нониусты аспаларды (10, 11) қолданған жөн, ал Т 24 пішінді қаңқа үшін - қысқышы мен тартымы бар аспа (1, 2) және нониусты аспа (6).

Түзу аспаны (7-9) аспалы төбені негізгіден кем дегенде 130 мм әкеткенде қолдану керек.  

4.3.4 Бір деңгейдегі аспалы төбе қаңқасының ПП 60/27 металл пішіндерін қосу үшін бір деңгейлі қос­қышты, түрлі деңгейде қосу үшін - екі деңгейлі қосқышты (5-сурет) пайдаланған жөн.

ПП 60/27 пішіндерді ұзындығы бойынша қосуды арнайы ұзартқыштар көмегімен жүзеге асыру керек, ал кассеталы төбедегі Т-тәрізді Т 24 типті пішіндер пішіннің өзінің құрылымында қарастырылған.

4.3.5 Аспалы төбенің қаптамасын табақтың ұзын­дығының метріне массасы 6 кг-дан аспайтын жарық­тандырғыш аспаптарды және т.с.с. бекіту үшін серіппе металл және пластмасса дюбельдерді (6-сурет) және өтпелі анкерлерді пайдалану керек. Ылғалдылықтың артуы мүмкін болған жағдайда көрсетілген жүктерді аспалы төбенің қаңқасына бекіткен жөн.

4.3.6 Гипс - картонды табақтардан жасалған ара­қабырғаларға жабдықтар мен түрлі заттарды (кар­тиналар, сөрелер) ілу үшін ілмектерді, анкер­лерді және серіппе дюбельдерді (ауа қуысы бар құры­лымдар үшін) (7- сурет).

4.3.7 Рұқсат етілетін жүктеме (7-сурет, д) аспауға тиіс: қаптама қалыңдығы 12,5 мм болғанда 30 кг-дан; қаптама қалыңдығы 25 мм болғанда 40 кг-дан, ал анкерде (7-сурет, е) тиісінше 20 және 30 кг.

4.3.8 Гипс - картонды табақтарды қаңқаға және металл пішіндерді және бөлшектерді өзара бекіту үшін тотығуға қарсы жабыны бар өзі оятын бұрама шегелерді (6-кесте) немесе тотығуға қарсы мы­рышпен жабылған Ц6 СМ типті (7- кесте) отандық өндірістің өзі оятын, сондай-ақ тескіш бұрама шегелерін пайдаланған жөн.

4.3.9 ЖЖ типті жиектері бар гипс - картонды табақтардың арасындағы түйістерді бітеу үшін гипсті-тұтқыр және арнайы қоспа негізінде жасалған, 4:3 қатынасымен суға араластырылған «Фугенфюллер» тығыздағышын пайдаланған жөн.

«Фугенфюллер» тығыздағышы жоғары сапалы қағаздан немесе шыны талшықтан жасалған шеген­дегіш таспасы бар кешенде перфорациямен немесе перфорациясыз  қолданылуға тиіс.

4.3.10 Жиектері ЖДЖЖ типті гипс-картонды та­бақ­тардың арасындағы жіктерді шегендегіш тас­паны қолданбай бітеу үшін 2,5:1 қатынаспен суда ара­ластырылған қоспалары бар гипсті тұтқыр не­гіздегі «Унифлот» тығыздағышын пайдаланған жөн.

4.3.11 Бет қаптамасының гипс-картонды табақ­тарының арасындағы түйісктерді толық әрлеу үшін «Финиш-паста» немесе «Борд-финиш» тығыздағыш құрамын қолданған жөн.

4.3.12 Қабырғаларды қаптағанда гипс - картонды табақтарды қаңқасыз бекіту үшін 2:1 қатынасын суда араластырылған қоспалары бар гипсті тұтқыр негізде дайындалған «Перлфикс» жинақтық желінің «Фуген­фюллер» тығыздағышын немесе соған ұқсас өзге құрамдарды қолданған жөн.

4.3.13 «Перлфикс» желімінің қабырғаларды қап­тағанда оның бетонды бетіне жабысуын арттыру үшін «Бетонконтакт» астарын, ал гиграскопиялық бетті өңдеу үшін СП «ТИГИ КНАУФ» ААҚ фир­масының «Тифенгрунд» астарын пайдаланған жөн.

4.3.14 Сіңіруді (абсорбцияны) нормалау мақ­сатында гипс-картонды қаптама бетін сырлауға дайындағанда СП «ТИГИ КНАУФ» ААҚ фирмасы әкелетін «Тифенгрунд» астарын пайдаланған жөн.


 

5 - к е с т е

 

Көтергіштік қабілеті, кН

Аспалы төбе қаңқасы

ағаш

металл

Тартымдар, шығыршық

Аспа типі

0,15

-

0,25

0,4

 

 

5- сурет - Аспалы төбе қаңқаларының бір деңгейлі (а)

және екі деңгейлі (б, в) қосқыштары

 

6-сурет - шаңырақтардың, перделердің және т.с.с. аспалы төбесінің қаптамасына бекітетін ашылатын дюбельдер (а) мен өтпелі анкерлер (б)

 

 

 

 

 

7- сурет  - гипс - картонды табақтардан жасалған арақабырғаларға массасы: а - 5 кг-ға дейін;

 б- 5 кг-ға дейін; в - 10 кг-ға дейін; г - 15  кг-ға дейін; д - 30-40 кг-ға дейін; с - 20-30 кг; ж - 20 кг заттар (картиналар  және т.с.с.) мен жабдықтарды ілуге арналған ілмектер (а-г), анкерлер (д, е) және дюбельдер (ж)

6 - к е с т е СП «ТИГИ КНАУФ» ААҚ фирмасы бұрама шегелерінің номенклатурасы

 

Қабат

Қалыңдығы ГКТ , мм

Типі

Бұрама шегенің эскизі мен типі

Қолданылу саласы

Ағаш үшін

Қалыңдығы, мм, пішін үшін

0,7-ге дейін

0,7-2,25

Бір

12,5-ке дейін

TN35

TN25

ТВ25

Тескіш  - TN

Гипс-картонды табақтарды арақабырғалардың қаңқасын бекіту үшін

15

TN35

TN25

ТВ35

18-20

TN45

TN35

ТВ35

24

TN45

TN35

ТВ45

Екі

12,5+

TN35+

TN25+

ТВ25+

Бұрғылағыш - ТВ

+12,5

+TN45

+TN35

+ТВ45

15+

TN35+

TN25+

ТВ35+

+12,5

+TN55

+TN45

+ТВ45

18+

TN45+

TN35+

ТВ35+

+15

+TN55

+TN45

+ТВ45

24 + 18

TN45+ +TN70

TN35+ +TN55

ТВ45+ +ТВ55

-

-

LN16

LN9,5

-

LN типі

Металл пішіндерді өзара қосу үшін

 

7- к е с т е - Отандық өндірістің тотығуға қарсы мырышпен жабылған бұрама шегелерінің номенклатурасы

 

Эскизі

Бұрама шегенің типі

Бұраманың ұзындығы, мм

Ойманың бастапқы диаметрі, мм

Бастиектің диаметрі, мм

Масса 1000 дана, кг

Қолданылу саласы

СМ 1-20

20

4,8

9

2,19

Қабырғасының қалыңдығы 0,7 мм-ге дейінгі металл қаңқалы пішінге гипс-картонды табақтарды бекіту үшін

CM 1-25

4,8

2,51

CM 1-30

4,8

2,89

CM 1-35

4,8

3,28

CM 1-45

25

4,8

9

4,06

CM 1-55

30

4,8

9

4,84

CM2-20

35

4,2

9

2,18

Сол сияқты, қабырғасының қалыңдығы 0,7-ден 2,5 мм-ге дейінгі металл қаңқалы пішіндерге

CM2-25

45

4,2

9

2,5

CM2-30

55

4,2

9

2,88

CM2-35

4,2

3,27

CM2-45

4,2

4,05

CM2-55

4,2

4,83

СМЗ-15

15

4,8

8

2,46

СМ1 үшін

СМЗ-20

20

4,8

8

2,86

СМЗ-25

25

4,8

8

3,38

СМЗ-30

30

4,8

8

3,90

СМЗ-35

35

4,8

8

4,42

СМЗ-40

40

4,8

8

4,92

СМ4-15

15

4,2

8

2,46

СМ5, СМ6 үшін

СМ4-20

20

4,2

8

2,86

СМ4-25

25

4,2

8

3,38

СМ2 үшін

СМ4-30

30

4,2

8

3,90

СМ4-35

35

4,2

8

4,42

СМ4-40

40

4,2

8

4,92

СМ5-16

16

4,2

9

1,13

Металл есік қорабын арақабырғалардың қаңқасына бекіту үшін

СМ6-16

8,5


4.3.15 Арақабырғалардың металл қаңқаларының бағыттау пішіндерінің, еденнің және төбенің ара­сындағы саңылауларды нығыздау үшін және қажетті жылу оқшауларды қамтамасыз ету үшін СП «ТИГИ КНАУФ» ААҚ фирмасы әкелетін «Дихтунгсбанд» нығыздағыш таспаны немесе көбікполиуретан және тығыздығы 150 кг/м³-ке дейінгі латексті көбік резең­кеден жасалған нығыздағыш таспаны қолданған жөн.

4.3.16 Арақабырғалардың дыбыс оқшаулағышы үшін МСТ 9573 бойынша жасалған синтетикалық байланыстырғыш минералмақта тақталарды немесе МСТ 10499 бойынша жасалған синтетикалық бай­ланыстырғыш шынымақта тақталарды қолданған жөн.

 

5 ҚОРШАУЛАРДЫҢ ГИПС-КАРТОНДЫ ТАБАҚТАР ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ШЕШІМДЕРІ

 

5.1 Жалпы бөлім

 

5.1.1 Бұл бөлім қаңқалы-қаптамалы арақа­быр­ғаларды жобалау, қабырғаларды гипс-картонды табақтармен және жылу оқшаулағыш гипс-картонды құрамалы панельдермен қаптауға, коммуникациялық шахталарды, аспалы төбелерді қоршауға, сондай-ақ құрылыс құрылымдарын, желдеткіш және кабельдік каналдарды оттан қорғауға арналады.

5.1.2 Бөлім аталған құрылымдардың негізгі то­раптарының жобалау және құрылымдық шешімі, қолданылатын саласы жөнінде ұсынымдық нұсқау­лардан, сондай-ақ олардың физика-техникалық сипаттамаларынан тұрады.

5.1.3 Гипс-картонды табақтар қолданылатын қор­шау құрылымдар түрлі мақсаттағы және отқа тө­зімділігі, қабаттылығы және құрылымдық сұлбалары түрлі дәрежедегі, елдің әр аймағында, сонымен бірге сейсмикалық аудандарда тұрғызылатын ғимарат­тарда тиісті нормативтік талаптарды қанағат­тан­дырған жағдайда қолданылады.

 

5.2 Қаңқалы - қаптамалы арақабырғалар

 

5.2.1 Гипс - картонды табақтардан жасалған арақабырғаларды көбінесе металл қаңқамен, минералмақта немесе шынымақта тақталардан қос жылу оқшаулағыш толтырмамен, бір, екі, үш қабатты ГКТ қаптамасымен (8-кесте) бірге жобалаған жөн. Арақабырғалардың қабатында құбырлар мен т.с.с. коммуникацияларды төсеу қажет болғанда қос жылжымалы тіреуі бар металл қаңқаны, толтырғыш ретінде көбінесе «НГ» класты материалдарды пай­далану керек. Жанғыш материалдары бар арақа­бырғалардың ішіне коммуникация төсегенде, мұндай өткелдердің құрылымы ол құрылымның отқа төзімділігін азайтуға және өрт қауіптілігін күшейтуге тиіс емес.

5.2.2 Құрғақ және қалыпты температуралық - ылғалдылық режимдегі жайларда металл немесе ағаш қаңқалы және ГКТ стандартты гипс-картонды табақтардан қаптамасы бар арақабырғаларды жоба­лаған жөн.

5.2.3 Ылғалды және дымқыл жайларда ара­қа­бырғаларды металл қаңқасымен және ГКЛВ  немесе ГКЛВО қаптамасымен жобалаған жөн, олардың оң бетін суға төзімді астармен, тығыз­дағышпен, сырмен, қыш тақталармен немесе ПВХ жабындарымен қорғау керек.


5.2.4 Өртке қарсы арақабырғаларды металл қаң­қасымен және ГКЛО және ГКЛВО  гипс - картонды табақтардан қаптамаларымен бірге МСТ 30244 бойынша жанбайтын материалдар тобына жататын минералмақталы жылу оқшаулағыш қаптамалардың арасындағы ауа қуысын толтырғанда жобалаған жөн.

5.2.5 Арақабырғаларының ауа шуылын оқшалау индексі нормаланбаған бөлмелерде, өртке қарсыдан басқа, қаптамалардың арасындағы ауа қуысын ды­быс оқшаулағыш материалмен толтырмай жоба­лаған жөн.

5.2.6 Беріктігіне жоғары талап қойылған ара­қабырғаларды, сонымен бірге өртке қарсыларын ПН  пішінді қос таврға біріктірілген қаңқаның металл тіреулерімен, қалыңдығы 12,5-24 мм гипс-картонды толтырмалармен және және бір немесе екі жағынан кәдімгі арақабырғалар типі бойынша (8-кесте,           8-сұлба) қосымша қаптамасымен бірге жобалау керек.

5.2.7 Металл қаңқалы арақабырғаларды отқа төзімділік шегі ҚР ҚНжҚЕ 2.02-05-2002 сәйкес бол­ғанда, өрт қауіптілігі К0 классты І типті өртке қарсы арақабырғалар ретінде қолдануға рұқсат етіледі.

5.2.8 Гипс - картонды қаңқалы - қаптамалы ара­қабырғаларды түтін шығатын шахталарға қолдан­баған жөн. Дыбыс оқшаулағыш индексі 41 дБ -ден кем арақабырғаларды шуыл деңгейі қалыпты жай­ларда қолдануға рұқсат етілмейді.

5.2.9 Арақабырғалар тік (өз массасы және жабдық ілмесінен) және көлденең (желден, пайдалану жүк­темесі және сейсмикалық) жүктемелердің үйлесуіне есептелуі тиіс.

Мұндайда жел жүктемесі 0,2 Wо тең етіп алы­нады, онда Wо - желдің жылдамдық тегеуіріні.

Сейсмикалық жүктеме сейсмикалығы 6,5; 12,8 және 25,6 кгс/м² -қа сәйкес 7, 8 және 9 балл болатын аудандар үшін жасалады.

8-кестеде келтірілген, неғұрлым көп таралған құрылымдық сұлбалар үшін қалыңдығы 0,6 мм пішін­нен жасалған металл қаңқалары бар арақа­быр­ғалардың биіктігі 9 және 10 кестеде көрсе­тіл­ген­дерден аспауы тиіс.

5.2.10 Қаптамалардың гипс-картонды табақтарын тігінен (бойлық) орналастырғанда, тіреулердің ара­лығы 600 мм-нен аспауы тиіс, ал қаптаманың гипс-картонды қаптамаларын көлденеңінен (көлде­нең) орналастырғанда - 1250 мм-нен артық емес           (11-кесте).

5.2.11 Қажеттілігіне қарай қаңқа тіреулерін ұзын­дығы бойынша қосымша пішінді кигізу немесе түйістіру әдісімен түйістіруді қарастыруға болады.

Ұңғымаларды түйістіру кезінде айқас жабынның ұзындығы түйіскен пішіндердің Һ қимасының 10 еселік биіктігінен кем емес етіп алынуы тиіс, ал қосымша пішінді пайдаланғанда оның ұзындығы түйісетін (8-сурет) пішіндердің 20 еселік биіктігінен кем болмауға тиіс.

Қаңқа тіреулерінің түйістері өзара аралас (бөлек-бөлек) және бір жазықтықта 20% -дан аспайтын тіреулер түйісетіндей етіп орналасуы тиіс.

 

 

 


 

8 - к е с т е - Қаңқалы - қаптамалы арақабырғалардың номенклатурасы

 

Сұлбалар №

Гипс - картонды табақтар

Арақабырғалардың жалпы қалыңдығы, мм

Құрылым сипаттамасы

1

d = 12,5-15 мм

75-125

Минмақта толтырмасы бар және толтырмасыз жалғыз металл қаңқа

2

100-150

Сондай-ақ, ГКТ екі қабатты қаптамасы бар

3

125-175

Сондай-ақ, ГКТ үш қабатты қаптамасы бар

4

155-255

Минмақта толтырмасы бар немесе толтырмасыз және екі қабат ГКТ қаптамасы бар

 

5

 

>220

Сондай

6

d = 18-24 мм

 

80

Минмақта толтырмасы бар немесе толтырмасыз жалғыз металл қаңқа

7

 

100-150

Сондай

8

64-79

2 немесе 3 қабат толтырмасы бар қаңқа

9

 

155-255

Минмақта толтырмасы бар немесе толтырмасыз және бір қабат ГКТ қаптамасы бар қос металл қаңқа

10

d = 18-24 мм

>220

Минмақта толтырмасы бар немесе толтырмасыз және бір қабат ГКТ қаптамасы бар қос металл қаңқа

 

9 - к е с т е - Қалыңдығы 12,5 мм гипс - картонды табақтармен қапталған арақабырғалардың шақтамалы биіктігі: м

 

Қаңқаның металл пішінінің қимасы

Тіреулердің аралығы, мм

Гипс-картонды табақтармен (8-кесте бойынша) қапталған арақабырғалардың құрылымдық сұлбаның нөмірі

1

2

3

4

5

50´50

600

400

300

3,0

4,0

4,5

4,5

4,5

4,0

5,0

5,5

-

-

5,0

6,0

6,5

-

-

75´50

4,5

5,5

6,0

6,0

5,5

6,0

6,5

7,0

-

-

7,0

7,5

8,0

-

-

100´50

5,0

6,5

7,0

6,5

6,0

6,5

7,5

8,0

-

-

8,0

9,0

9,5

-

-

 

10 - к е с т е - Қалыңдығы 24 мм гипс - картонды табақтармен қапталған арақабырғалардың шақтамалы биіктігі, м

 

Қаңқаның металл пішінінің қимасы

Гипс-картонды табақтармен (8-кесте бойынша) қапталған арақабырғалардың құрылымдық сұлбаларының нөмірі

6

7

8

9

10

28´27

3,0

-

-

-

-

50´50

-

3,0

3,0

3,0

4,0

75´50

-

4,5

4,5

4,5

4,0

100´50

-

5,0

5,0

5,0

4,0

 

11 - к е с т е - Арақабырғалардағы гипс-картонды табақтардың шақтамалы аралықтары

          Миллиметрмен

 

Гипс-картонды табақтың қалыңдығы

Бекіткендегі шақтамалы аралықтар

көлденең

бойлық

12,5

650

600

15

750

600

18

900

600

24

1250

600

 

 

1 түйісетін пішіндер; 2- бұрама шегелер; 3- қосымша пішін

 

8- сурет - Түйістіру (а) және қосымша пішінді кигізу (б, в) әдісімен жасалған металл тірек пішіндердің түйісі


5.2.12 Бағыттауыш металл пішіндер мен ағаш білеушелерді еденге және төбеге 1000 мм-нен аспайтын аралықта орналасатын дюбельдермен бекітуді қарастыру керек. Дюбельдердің аралығын 400-600 мм етіп алған жөн.

5.2.13 Арақабырғалардың ауа шуылынан дыбыс оқшаулағышын арттыру мақсатында қаңқаның ба­ғыттауыш пішіндері, еден және төбе арасында ны­ғыздағыш таспаны, қолдануды, сондай-ақ ол орын­дарды арақабырғалардың бір жағынан герме­тика­лауды қарастырған жөн.

Нығыздағыш таспаны сондай-ақ металл қаңқаның қосарланған тіреулерінің арасында, және де қаң­

қаның қабырғалармен және металл есік қо­рап­тарымен (9-сурет) түйіскен тұстарында да қарастыру керек.

5.2.14 Металл қаңқаның тіреулерін бағыттауышқа бекіткен жағдайда «жазып кесу» әдісімен немесе өзі


оятын бұрама шегелермен қарастыру керек, ал ағаш тіреулерде - шегелермен және бұрама шегелермен.

5.2.15 Жалғыз қаптамалы гипс-картонды та­бақтары бар арақабырғалардағы олардың көлденең түйіскен жерлерінде (табақтын ені бойынша) қаңқаның тіреулеріне (10-сурет) бекітілетін бағыт­таушы немесе тіреу типті металл пішінінен көлденең вставканы қарастыру керек.

5.2.16 Жабындар 10 мм-ден астам уақытша жүктемеден майысқанда қаңқаның жабыннан дефор­мацияға түспеуін қамтамасыз ету үшін тіреулерді жоғарғы бағыттауыштарға бекітуді кесу әдісімен (11-сурет, Д) немесе жылжымалы жоғарғы бағыт­тау­ышпен бірге қарастыру керек (11-сурет, Д2 және Д3).

Ауданы 50 м²-ден артық артық арақабырғаларда деформациялық жікті орналастыруды ескеру қажет (11а,б-суреттері).

 

 


 

 

 

Тік кесінді                                                                 Көлденең кесінді

 

 

 

 

1 - нығыздағыш таспа; 2 - минералмақта тақта; 3 - пішін ПН; 4 - дюбель; 5 - пішін ПС; 6 - ГКТ - дан қаптама;

7- есік ойығы жанындағы білеулерді ағаш білеушелермен күшейту

 

 

9 - сурет - Гипс - картонды арақабырғалар құрылымында нығыздағыш таспалар орнатылатын жерлер

 

 

Көлденең кесінді

 

 

 

1 - дюбель; 2 - нығыздағыш таспа (герметик); 3 - ГКТ - дан қаптама; 4- минералмақта тақта; 5- пішін ПС;

6 - бөлгіш таспа; 7 - өзі оятын бұрама шеге; 8 - пішін ПН; 9 - тығыздағыш; 10 -пішін ПУ

 

 

 

10 - сурет - Гипс-картонды табақтардан тұратын арақабырғалардың тораптарын қабырғаға (А) жанастырып, гипс-картонды табақтардың түйісі (Б), Т- тәрізді түйіндесу (В), қабырғаның бұрышы мен шет жағын жасаудың (Г) құрылымдық шешімі. Тораптар (Д, Е, Ж) 11- суретте көрсетілді

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - пішін ПН; 2 - пішін ПС; 3 - ГКТ жолақтары; 4 - тығыздағыш; 5 - пішін ПТ; 6 - нығыздағыш таспа (герметик);

7 - ГКТ қаптама; 8 - бөлгіш таспа; 9 - деформациялық пішін; 10 - иілген пішін ПУ; 11 - өзі оятын бұрама шеге; 12 - электротехникалық плинтус; 13 - ағаш плинтус; 14 - дюбель; 15 - герметик

 

 

11 - сурет - ГКТ арақабырғалардың түйіндесу тораптарының құрылымдық шешімі, жоғарғы бағыттаушы сырғымалы (Д2) тіреулік пішінді (Д1) кесу әдісімен жабу, сол сияқты, аспалы төбеде (Д3), сырғымалы деформациялық жікте (а), сол сияқты, жікті пішінмен (б), 90º -тан артық бұрышпен түйісу (Е) және еденге жанастыру (Ж)

 

 

 

 


5.2.17 Арақабырғалардың ұстындармен және қа­бырғалармен түйіскен жерлерінде қосымша тіреулер

қарастырылуы тиіс, оларды көтергіш құрылым де­формация айырмашылығы болмағанда аралығын 600 мм етіп дюбельдермен бекіту керек.

5.2.18 Арақабырғалардың коммуникациялық трас­салармен түйіскен тұстарында тіреулердің арасына ПН және ПС пішіндерінен жасалған эле­менттерді ор­натуды, оларды қаңқа тіреулеріне (12-сурет) бекітуді қарастыру керек.

5.2.19 Арақабырғалардың сумен жабдықтау, бу­мен және сумен жылыту құбырларымен түйісетін жер­лерінде жылутасымалдағыштың (13-сурет) тем­пера­турасы өзгерген кезде құбырлардың еркін жыл­жуын қамтамасыз ететін жанбайтын мате­риал­дардан гиль­залар орнатуды қарастыру керек.

5.2.20 Отқа төзімділігі 0,5 с-тан астам ара­қа­бырғалардың диаметрі 60 мм-ден астам құбыр­ла­р­мен түйісуінде құбырларды отқа төзімділігі 0,5 с-тан кем емес қаптамамен арақабырғалардың жа­зық­ты­ғынан 0,5 м ұзындықта оқшаулауды қарастыру керек (13-сурет).

5.2.21 Ауа бөлгіштердің өртке қарсы ара­қа­быр­ғалармен қиылысында ауа бөлгіштердің қабыр­ға­ларының ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 сәйкес І және ІІ дә­ре­желі ғимараттар үшін отқа төзімділік шегі 0,5 с-тан кем емес оттан қорғанышы болуы тиіс, мұндайда өткелдің отқа төзімділігі, әдеттегідей, қиысатын құрылымдардың отқа төзімділігінен кем болмауға тиіс.

Ауа бөлгіштер мен өткелдердің отқа төзімділік шегі қолданыстағы нормативтік құжаттар бойынша анық­талады.

5.2.22 Гипс - картонды табақтар қаңқаға өзі оятын бұрама шегелермен бекітілуі тиіс, олар табақтың шетіне жапсырылған картоннан кем дегенде 10 мм және кесілгеннен кем дегенде 15 мм қашықтықтағы көршілес табақтарда 250 мм қадаммен орналасады.

Бірінші (ішкі) табақты бекіткенде екі қабат қап­тамадан бұрама шегелердің арасындағы қадамды егер екі қабаттың да жинақтауы бір күнде орындалса, 750 мм-ге дейін ұлғайтуға болады.

Мұндайда гипс-картонды табақтардың тік түй­істері қаңқа тіреулері орналасқан жерлерде қарас­тырылуы тиіс. Көлденең - металл пішіндерден жасал­ған қосымша элементтерде не қосымша білеу­ше­лерде - ағаш қаңқа болғанда. Екі қабат қаптамада қосымша элементтерді орнатпауға болады.

5.2.23 Арақабырғалардың алмалы-салмалы құ­ры­лымдарында гипс-картонды табақтарды қаңқа тіреу­леріне бекітуді металл немесе пластмассадан жайып салуды (14-сурет) бекітпе мен арақабырғалар торапта­рының отқа төзімділігі шегіндегі шамасы бірдей бол­ғанда қарастыру керек.

5.2.24 Қыш тақталармен әрленген бөлмелерде арақабырғаларды гипс-картонды табақтармен екі қа­бат қаптауды қарастырған дұрыс.

5.2.25 Қоймалардың бөлмелеріндегі азық-түлік өнімдерін кеміргіштерден қорғау үшін арақабыр­ға­лар­дың төменгі деңгейінде еденнен 0,5-0,6 м биік­тікте қаңқаның тіреулеріне бекітілетін, қалыңдығы 0,5-0,7 мм болатын табақтарды орнатуды, ал ойықтарды мине­рал­мақта немесе шынымақта (15-сурет) материал­дармен толтыруды қарастырған жөн.

5.2.26 Соққы жүктеме немесе ауыр жабдықты ілу болуы мүмкін аймақта монолитті темір бетоннан, толық құйма кірпіштен, металлдан және т.с.с. биіктігі 300-ден 1800 мм-ге дейін шығыңқы іргені (цокольды) қарас­тырған жөн.

5.2.27 Қаңқалы-қаптамалы арақабырғаларды пай­далану шарты бойынша еден жабыны үнемі суланып жиналатын бөлмелерде орнатқанда, гипс-картонды табақтардың төменгі бағыттауыштың астына гипс-картонды табақтарға салынуға тиіс рулонды гидро оқшаулағыш материалдардан жасалған жолақтарды қолдануды қарастыру керек (15- сурет).

5.2.28 КТ-дан пайда болған механикалық бүлінуден сыртқы бұрыштарды қорғау үшін бұрыштық болат пішіндерді қолдану керек (10, 11-суреттер). Мұндайда арақабырғалардың түйіндесу тораптарында түйін­дескен құрылымдардың отқа төзімділік шегі болуға тиіс.

5.2.29 Гипс-картонды табақтардың шет жақ­та­рының төбе мен қабырғаның бетімен түйіндескен жерлерінде бөлгіш таспаны қолдануды қарастыру керек. Бөлгіш таспа болмағанда герметикті (11-сурет) қолдануға болады. Түйіндесу тораптарының түйін­дескен құрылымдардың отқа төзімділік деңгейінен төмен емес отқа төзімділік деңгейі болуға тиіс.

5.2.30 Массасы 15 кг-ға дейін заттарды (карти­на­лар, сөрелер т.с.с.) арақабырғалардың гипс-картонды қаптамасына ілмектермен (16-сурет) ілуді қарастыру керек. Затты бірнеше нүктеде бекіткенде бекіту нүктелерінің арасындағы ең аз қашықтық см-де бір бекіткіш элементке түсетін кг шамасынан аспауы тиіс.

5.2.31 Аспалы жабдық, қабырғалық шкафтар не­месе массасы қаптаманың бетінен 30 см-нен аспайтын қашықтыққа алыстатылған ауырлық центрінен ара­қабырға ұзындығының метріне 15-тен 40 кг-ға дейінді құрайтын сөрелер соңғысына кем дегенде екі нүктеде ауа қуысы бар құрылымға арналған пластмасса немесе металл дюбельдердің көмегімен бекітілуге тиіс (16-сурет). Мұндайда дюбельге түсетін максималды жүктеме 12 -кестеде көрсетілген шамадан аспауы тиіс.

5.2.32 Массасы арақабырға ұзындығының метріне 40-тан 70 кг-ға дейін болатын және қаптама бетінен ауырлық центрінің қашықтығы 30 см-нен аспайтын аспалы жабдық қаптама қабатының жалпы қалыңдығы 18 мм-нен кем емес арақабырғаларына бекітіледі.

5.2.33 Биіктігі 30 см-нен артық, арақабырғадағы екі не одан көп нүктеге қабырға ұзындығының метріне түсетін консольды жүктеме 0,4 кН /м-ге дейін және 0,7 кН/м -ге дейін болатын шақтама массаны, жабдықтың тереңдігі мен еніне қарай кесте бойынша анықтау керек (17-сурет).

5.2.34 Ауыр стационарлы аспалы жабдықты бе­кітуді (раковиналар, электр қалқандар, аспалы өрт шкафтары) жолақ немесе ПС пішінді салмалы бөл­шектер түрінде оларды қаңқа тіреулеріне бекіту арқылы қарастыру керек.

5.2.35 Есік қораптары орнатылатын орындарда арақабырғалардың металл қаңқасының тіреулерін массасы 30 кг-ға дейінгі есіктерге арналған ағаш білеушелермен немесе массасы 30 кг-дан артық есік­терде қалыңдығы 2 мм-нен кем емес қосымша металл пішіндермен күшейту керек (19-сурет).

5.2.36 Қалыңдығы 12,5 мм ГКТ-дан (ГКЛО) жа­салған арақабырғалардың отқа төзімділік шегі аралас табақтардың арасындағы МСТ 30247.1 бойынша құрылымды сынау негізінде алынған «Фугенфюллер» тығыздағышымен әрленген түйістермен бірге 13-кес­теде келтірілді.

Гипс-картонды табақтардан қаптамалары бар бұл арақабырғалар К0 (45) өрт қауіптілігі класына жатады.

Арақабырғалардың қолдану саласы                   ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 талаптарын және ғимарат түрлеріне арналған нормативтік құжаттарды ескеріп анық­талады.

 


 

 

1 - жиектеуіш элементтер; 2-қосымша тіреу

 

12- сурет - Диаметрі 60 мм-нен артық ауа бөлгіштерді (а), диаметрі 60 мм-нен кем технологиялық құбырларды (б), ауа бөлгіштерді (в) және сумен жабдықтайтын және жылыту  (г) құбырларын орналастыру сұлбасы

 

 

1 - гильза; 2 - герметик; 3 - жанбайтын нығыздағыш; 4 - арақабырға; 5 - жиектеуіш пішін ПН немесе ПС;

6 - ГКТ бастырма;  7 - қаптама

 

13 - сурет - Гипс-картонды табақтардан жасалған арақабырғалардың құбырлармен түйіндесуінде гильзалар (а) мен қаптаманы (б) орнату сұлбасы

 

 

 

 

1 - тіреулік пішін; 2 - әрлейтін гипс-картонды панельдердің қаптамасы (ГПҚ); 3 - өзі оятын бұрама шеге;

 4 - жайып салу

 

 

 

14 - сурет - Гипс - картонды түйістердің құрылымдық шешімі-ГПҚ - ны құрамалы-жиналмалы арақабырғаларда жайып салу арқылы қаңқаға бекіту

 

 

 

 

 

 

 

1 - гидрооқшаулау; 2 - өзі оятын бұрама шеге; 3 - ГКТ - дан қаптама; 4 - минералмақта тақта; 5 - пішін ПС;

6 - мырышталған табақ, d = 0,06 мм; 7 - плинтус (ернеулік)

 

 

15 - сурет - Арақабырғалардың қойма бөлмелерінің еденін жанасу торабының құрылымы

 

 

 

 

 

16 - сурет - Заттарды арақабырғалардың гипс - картонды қаптамасына анкерлердің (а, б), ілмектерді (в) және дюбельдерді (г) қолданып ілудің құрылымдық шешімі

 

 

 

 

 

Аспалы жабдықтың тереңдігі

 

17-сурет - Биіктігі 30 см-нен астам аспалы жабдықтың арақабырғаға 0,4 кН/м - ге дейін (а) және қабырға ұзындығының метріне 0,7 кН/м-ге дейін түсетін консольды жүктеме кезіндегі шақтама массасын анықтауға арналған графиктері

 

 

12 - к е с т е - Дюбельге түсетін максимальды жүктеме, кг

 

Қаптаманың қалыңдығы, мм

Диаметрі, мм, пластмасса дюбельдер

Диаметрі, мм, металл дюбельдер

6

8

6

8

12,5

20

25

30

30

15

20

25

30

30

18

30

35

40

40

2´12,5 немесе 24

35

40

50

50

 

13 - к е с т е - Арақабырғалардың отқа төзімділік шегі

 

 

Арақабырғалардың типі

Құрылымдық шешім

Отқа төзімділік шегі, мин,

 

ГКТ

ГКЛО

 

dжалпы= 100мм

Тығыздығы 40 кг/м³, қалыңдығы 50 мм жанбайтын минтақта толтырылған және екі жағынан бір қабат гипс-картонды табақпен қапталған жалғыз металл қаңқа. Табақтар қаңқаға бұрама шегемен бекітіледі. Аралас табақтардың арасындағы түйістер арнайы тығыз­да­ғышпен бітелген

EI45

EI60

 

dжалпы= 125мм

Тығыздығы 40 кг/м³, қалыңдығы 50 мм жанбайтын минтақта толтырылған және екі жағынан бір қабат гипс–картонды табақпен қапталған жалғыз металл қаңқа. Табақтар қаңқаға бұрама шегемен бекітіледі. Аралас табақтардың арасындағы түйістер арнайы тығыз­дағышпен бітелген

EI75

EI90

 

dжалпы= 175мм

Тығыздығы 40 кг/м³, қалыңдығы 50 мм жанбайтын минтақта толтырылған және екі жағынан екі қабат гипс–картонды табақпен қапталған қос металл қаңқа. Табақтар қаңқаға бұрама шегемен бекітіледі. Аралас табақтардың арасындағы түйістер арнайы тығыздағышпен бітелген

Е175

EI90

dжалпы= 200мм

Тығыздығы 60 кг/м³, қалыңдығы 80 мм жанбайтын минтақта толтырылған және екі жағынан бір қабат гипс–картонды табақпен қапталған қос металл қаңқа. Табақтар қаңқаға бұрама шегемен бекітіледі. Аралас табақтардың арасындағы түйістер арнайы тығыздағышпен бітелген

Е1240

-

 

dжалпы= 220мм

Тығыздығы g=40 кг/м³, қалыңдығы 50 мм жанбайтын минтақта толтырылған және екі жағынан екі қабат гипс–картонды табақпен қапталған жалғыз металл қаңқа. Табақтар қаңқаға бұрама шегемен бекітіледі. Аралас табақтардың арасындағы түйістер арнайы тығыз­да­ғышпен бітелген

EI75

EI90

 

dжалпы= 85мм

Тығыздығы g=40 кг/м³, қалыңдығы 50 мм жанбайтын минтақта толтырылған және екі жағынан бір қабат гипс–картонды табақпен қапталған жалғыз ағаш қаңқа. Табақтар қаңқаға бұрама шегемен бекітіледі. Аралас табақтардың арасындағы түйістер арнайы тығыз­дағышпен бітелген

ЕI60

EI75

 

dжалпы= 110мм

Тығыздығы g=40 кг/м³, қалыңдығы 50 мм жанбайтын минтақта толтырылған және екі жағынан екі қабат гипс–картонды табақпен қапталған жалғыз металл қаңқа. Табақтар қаңқаға бұрамашегемен бекітіледі. Аралас табақтардың арасындағы түйістер арнайы тығыз­дағышпен бітелген

EI75

EI90

 

 


5.2.37 Арақабырғалардың құрылымдық шешімін дыбысоқшаулағыш қабілетіне қарай таңдағанда ҚНжЕ ІІ-12-77 талаптарына сәйкес 14-кесте дерек­терін басшылыққа алған жөн.

5.2.38 Арақабырғалардың құрылымының номен­кла­турасы 8-кестеде келтірілгенмен шектелмейді. Пай­далану жағдайы мен қойылатын талаптарға қарай түрлі қаптамалы гипс-картонды қабаттары бар өзге құры­лымдар, пішіндері өзгеше орналасқан қаңқа пайда­ланылуы  мүмкін. Мұндайда олардың физика-техни­ка­лық сипаттамасы белгіленген тәртіппен анықталуға тиіс.

 

5.3 Қабырғаларды қаптау

 

5.3.1 Қабырғаларды гипс-картонды табақтармен және ГПҚ типті әрлеу панельдермен қаптаудың құ­рылымдық шешімі оларды қаңқаға (18-сурет) же­ліммен немесе өзі оятын бұрамашегемен бекіту қарастырылады.

5.3.2 Металл қаңқаны ПН 28/27 пішінінен           ПП 60/27 пішіндерімен бір жинақтан жасау керек.

5.3.3 Қаңқаны қабырғадан шығыңқы етіп орнату керек. ПП 60/27 пішінді қаңқаны орнатылған қабыр­ғаға тікелей түзу аспада бекіткен жөн (19-сурет).

Қаңқа элементтерін қабырғаларға, төбеге және еденге қаптама периметрі бойымен бекітуді аралығы 1 м-нен аспайтындай етіп орналастырылған дюбель­дермен қарастыру керек, ал қаңқа тіреулерін бекітуге түзу аспаларды пайдаланғанда олардың аралығы   1,5 м-нен аспауы тиіс (19-сурет).

5.3.4 Қаңқаны гипс-картонды табақтармен қаптау арақабырғалардың құрылымдары сияқты орындалады.

5.3.5 Гипс-картонды табақтар мен құрама па­нельдердің арасындағы түйістерді арақабыр­ға­лар­дың құрылымдар сияқты тығыздағыш құрамды пай­даланып шешу керек.

5.3.6 ГПҚ типті гипс-картонды әрлеу панель­де­рінің арасындағы түйістерді жазып салуды пайда­лануды қарастыру керек.

5.3.7 Қабырғалардың гипс-картонды құрама па­нель­дермен жылу оқшаулауды күшейте қаптауда желіммен істеген жөн (20-сурет).

5.3.8 Қабырғаларды гипс-картонды құрама па­нель­дермен немесе гипс - картонды табақтармен қа­быр­ғаларды әр нақты жағдайда күшейтіп қаптаған кезде жылдық мерзімде пайдаланған қабырғада дымқылдың жиналуына жол бермейтін және орташа айлық температурасы теріс мерзім ішінде ылғалды шектеу шартына тексеру есебі жүргізілуі керек.

5.3.9 Мансардты жайлардың қабырғалар мен төбелерін гипс - картонды табақтармен әрлегенде ағаш білеушелерден немесе металл пішіндерден торламаны, ал қалыңдығы 24 мм массивті гипс - картонды табақтарды қолданғанда торламасыз қа­растыру керек (21-сурет). Гипс - картонды табақ­тардың арасындағы түйістерді тығыздағыш құрамды пайдаланып орындаған жөн.

 

5.4 Коммуникациялық шахталар

 

5.4.1 Коммуникациялық шахталарды қоршаудың, сондай-ақ құбырлар өтетін жерлердің және т.с.с. құрылымдық шешімін қабырғаларды гипс - картонды табақтармен қаптап, әсіресе металл қаңқамен       (22-сурет) орындаған жөн.

5.4.2 Жылу және оттан қорғау талаптарына қарай қаптама қалыңдығы 12,5 мм гипс - картонды табақ­тардан бір немесе екі қабат етіп немесе қалыңдығы 24 мм табақта қалыңдығы 30-дан 80 мм-ге дейін болатын минералмақталы жылу оқшаулағышты қол­данатын етіп қарастырылуы мүмкін.

5.4.3 Коммуникациялық жүйеге баруды қамта­масыз ету үшін шахталардың қоршауларында реви­зиялық люк қарастырылады (23-сурет), олардың құ­рылымдық шешімі жылу мен оттан қорғауды қор­шаудан кем емес қамтамасыз етуі тиіс.

5.4.4 Коммуникациялық шахталар қоршау­ла­рының ҚР  ҚНжЕ 2.02-05-2002 регламенттелген отқа төзімділігі болуға тиіс.

Қоршау құрылымының отқа төзімділігі МСТ 30247.1, бойынша, ал өткел құрылымында осы Жинақ ере­желерінің 5.2.20 және 5.2.21-не сәйкес анықталады.

 

5.5 Аспалы төбелер

 

5.5.1 Гипс - картонды табақтардан жасалған ас­палы төбелер декорациялық әрлеуге, электр өткіз­гіштер мен инженерлік жабдық желілерін жабуға, сондай-ақ дыбыс жұтуға, аражабындар мен жабын­дар құрылымдарының акустикасын жақсартуға және отқа төзімділігін арттыруға арналады.

5.5.2 Құрғақ және қалыпты ылғалды-темпе­ра­туралық режимдегі жайларда металл қаңқалармен бірге ылғалдылығы 12 %-дан (24, 25- суреттер) ас­пайтын антисептіленген, антиперириленген білеуше­лерден жасалған ағаш қаңқаны қолдануға болады.   

5.5.3 Ылғалды режимнен пайдаланылатын жай­лардың аспалы төбелерінде (ванна бөлмелері, сан­тораптар және т.с.с.), сондай-ақ аражабындар мен жабындар отқа төзімділігін арттыру үшін төбелерде мырышталған болат пішіндерден жасалған қаңқа­ларды пайдалану керек (26, 28, 30-суреттер).

Аспалы төбелерді аражабындар мен жабын­дардың отқа төзімділік шегін арттыруға қолданғанда аражабын немесе жабынның отқа төзімділік шегін аспалы төбемен МСТ 30247.1-94 бойынша біртұтас құрылым ретінде, ал өрт қауіптілігі класын аражабын немесе жабын үшін және аспалы төбе үшін бөлек анықтаған жөн. Мұндайда сондай аспалы төбе бой­ынша өрт қауіптілігі класы қорғалатын құрылымға белгіленгеннен аспауы тиіс.

5.5.4 Аспалы төбенің отқа төзімділігін өртке қарсы қауіпсіздік жөніндегі қолданыстағы нормативтік құ­жаттардың талаптарына сәйкес анықталады.

5.5.5 Эвакуациялау (вестибюльдерде, баспалдақ тор­ларында, лифті холдарында, ортақ дәліздерде, хол­дарда, фойелерде) жолдарында аспалы төбе­лерді ҚР ҚНжЕ 2.02-05.2002 сәйкес қолдану аспалы төбелерді толтырудың мынадай өрт қауіпсіздігі си­паттамасына қарай регламенттеледі: МСТ 30244 бойынша жанғыштық (Ж), тұтанғыштық (Т) - МСТ 30402, түтін түзу қабілеті (Т)- МСТ 12.1.044, жанғыш заттардың улылығы - МСТ 12.1.044.

5.5.6 Аспалы төбенің қаңқасын көбінесе екі осьті етіп пішіндерді бір (27- сурет) немесе екі (29-сурет) деңгейге орналастырып жобалаған жөн. Бір осьті қаңқаны төбенің шағын алаңшасында пайдаланған жөн.

5.5.7 Төбенің үстіндегі кеңістікте жанғыш элемент­терді немесе материалдарды төсеуге болмайды.

5.5.8 Төбе үсті кеңістігін профилактикалық тек­серу мүмкіндігін аспалы төбенің құрылымында пайдалану кезеңінде.

5.5.9 Қаңқаның ілмелері мен негізгі пішіндерінің немесе білеушелерінің аралығын тұтас төбелердің әр түрі үшін жүктеме класына қарай 15-кесте бой­ынша алу керек.

Аспалы төбенің жүктеме класын график (31-су­рет) бойынша анықтайды.


14 - к е с т е - Гипс-картонды табақтардан жасалған көпқабатты арақабырғалардың дыбысоқшаулағышының есептік сипаттамасы

 

Арақабырғалардың типі

Жалпы қалыңдық, мм

Арақабырғалардағы элемент қалыңдығы, мм

Қуыстағы дыбыс жұтқан тақта

Оқшаулау индексінің есептік мәні

Қолданылу саласы

Бір сыртқықабаттың

Ауа қуысы-ның

тығыздық, кг/м3

қалың-дық, мм

RW,B (дин 4109), дБ

IB (ҚНжЕ), дБ

75

12,5

50

40

40

45

43

Ів 43 дБ -дан ас­пай­тын қоршауға ар­налған ғима­раттада

100

12,5

75

40

40

46

44

125

12,5

100

40

40

47

45

100

12,5´2

50

40

40

49

47

Сол сияқты, Ів 47 дБ -дан аспайтын

125

12,5´2

75

40

40

51

49

150

12,5´2

100

40

40

52

50

155

12,5´2

105

100

40

55

53

Ів 53 дБ -дан аспайтын қоршауға ар­налған ғи­ма­рат-тарда

205

12,5´2

155

100

40

56

54

255

12,5´2

205

100

40

57

55

220

12,5´2

170

50

60

51

49

Сол сияқты, Ів 49 дБ -дан аспайтын

85

12,5

60

40

40

38

36

Сол сияқты, Ів 36 дБ -дан аспайтын

105

12,5

80

40

40

39

37

110

12,5´2

60

40

40

46

44

Сол сияқты, Ів 44 дБ -дан аспайтын

130

12,5´2

80

40

40

48

46

 

 

15 - к е с т е - Қаңқаның ілмелері мен негізгі пішіндерінің (білеушелерінің) аспалы төбелердің түрлі құрылымдық сұлбаларының шақтама аралығы

 

Жүктеме классы,

Р, кН/м2

қаңқа

ағаш (24-сурет)

металл

Сұлба

26-сурет

28-сурет

Сұлба

Негізгі пішіндер-дің аралығы, мм,

с

3-сұлба

1

2

3

1

2

Аралық, мм

Аралық,мм

Ілме-лер, а

негізгі білеуше-лер, с

Ілме-лер, а

негізгі білеу-шелер, с

Ілме-лер, а

негізгі білеуше-лер, с

Ілме-лер, а

негізгі пішін-дердің, с

көтергіш қабілеті кН ілмелердің, а

Ілмелер-дің ,

a

негізгі пішіндер-дің,

с

0,25

0,4

<0,15

850

-

850

850

1000

850

900

1000

1000

1000

1200

1000

-

0,15<Р<0,3

750

-

750

750

850

750

750

1000

650

650

1200

1000

-

0,3<Р<0,5

600

-

600

600

700

600

600

600

400

650

1200

750

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - түзу ілме; 2 - тіреулік пішін; 3 - ГКТ бірқабат қаптама; 4 - ГКТ екіқабат қаптама; 5 - желім; 6-жайып салу;

7 - қаңқаның ағаш білеушесі; 8 - ГПҚ панелі; 9 - ПП 60/27 пішіні

 

 

18-сурет - Қабырғаларды гипс - картонды табақтармен (а) және декорациялық гипс-картонды панельдермен ГПҚ (б) қаптау сұлбасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тік кесінді                                                                                  Көлденең кесінді

 

 

1 - дюбель; 2 - ПНП және ПП пішіндерінен қаңқа; 3 - минералмақта тақта; 4 - түзу ілме; 5 - ГКТ қаптама;

6 - өзі оятын бұрама шеге; 7 - бұрыштық пішін; 8 - ПН және ПС пішіндерінен қаңқа

 

 

19-сурет - Қабырғалар қаптамалары тораптарының түзу ілмелердегі (а) және относта (б) қаңқа бойынша құрылымдық шешімі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - герметик; 2 - гипс - картонды құрамалы панель; 3 - «Фугенфюллер» желімі (тығыздағышы);

4 - жиектік таспа; 5 - еден; 6 - «Перлфикс» желімі; 7 - тығыздағыш

 

 

 

20-сурет - Қабырғаларды «Фугенфюллер» (а) және «Перлфикс» (б) желімімен (тығыздағыш) гипс - картонды құрамалы панельдермен терезе алдының қуысында (в) және қабырғаның ішкі бұрышында (г) қаптаудың құрылымдық шешімі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - ағаш білеушелерден торлама; 2 - итарқа аяғы; 3 - жылуұстағыш; 4 - бу оқшаулағыш;

5 - тығыздағыш; 6 - түзу ілме; 7 - гипс-картонды табақ; 8 - тіреулік білеуше; 9 - бағыттауыш

білеуше; 10 - төбелік пішін; 11 - тіреулік  пішін; 12 - бағыттауыш пішін

 

21 - сурет - Ағаш білеушелерден (а), металл пішіндерден (б) жасалған торламаның үстімен және торламасыз гипс-картонды табақтармен қаптағандағы мансардтың құрылымдық  шешімдері

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - дюбель; 2 - металл пішін; 3 - ГКТ-тан қаптама; 4 - нығыздағыш таспа немесе

герметик; 5 - өзі оятын бұрама шеге; 6 - минералмақта тақта

 

 

22 - сурет - Күрделі қабырғалардың (а), арақабырғалардың (б) бойымен көлденеңінен және арақабырғалардың жанында тігінен (в) орналастырылған құбырларды гипс-картонды табақтардан жиектеудің құрылымдық шешімі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - тексеру клапанының қақпағы; 2 - тиек; 3 - қаңқаның металл пішіні; 4 - ойықтың жақтауы

 

 

23 - сурет - Өртке қарсы қорғанышы  30 мин (б) және 90 мин (в) болатын тексеру люгінің жалпы көрінісі (а) мен құрылымдық шешімі

 

 

 

 

1 - аражабынға тікелей бекітілген бір осьті қаңқамен немесе шағын относы бар түзу ілмелердің көмегімен;

2 - сол сияқты, екі осьті қаңқамен; 3 - екі осьті қаңқамен ілмелерде, үлкен относпен; а - ілмелердің арасындағы қашықтық; b - көтергіш білеушелердің арасындағы қашықтық; с - негізгі білеушелердің арасындағы қашықтық

 

 

 

24 - сурет - Ағаш қаңқалы аспалы төбенің құрылымдық сұлбасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - бөлгіш таспа; 2 - қаңқаның білеушісі; 3 - анкерлік элемент;

4 - ГКТ-дан қаптама; 5 - білеуше; 6 - ілме; 7 - ГКТ-дан жолақ

 

 

 

25 - сурет - Аражабынды көтергіш құрылымдарға анкерлік элементтермен  (б) және ілмелермен  (в) бекітілген ағаш қаңқылы аспалы төбенің жалпы көрінісі (а) мен тораптары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а - ілмелердің арасындағы қашықтық; b - көтергіш пішіндердің арасындағы қашықтық; с- негізгі пішіндердің арасындағы қашықтық

 

 

 

26 - сурет - Екі деңгейі 60×27 мм пішінді металл қаңқалы екі осьті аспалы төбенің құрылымдық сұлбасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - анкерлік элемент; 2 - жиектік қорғаныш бұрышы; 3 - бұрама шеге; 4 - қаңқаның төбелік пішіні; 5 - гипс негізді желім; 6 -қаптама; 7 - пішін 28/27; 8 - аражабын; 9 - қысқышы бар ілме; 10 - ГКТ; 11- түзу ілме

 

 

27 - сурет - Бір деңгейде 60×27 мм пішіннен металл қаңқасы бар аспалы төбе тораптарының құрылымы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - қысқышы бар ілмедегі екі осьті; 2 - түзу ілмедегі екі осьті; 3 - түзу ілмелердегі бір осьті;  а - ілмелердің арасындағы қашықтық; b - көтергіш пішіндердің арасындағы қашықтық; с - негізгі пішіндердің арасындағы қашықтық

 

 

28 - сурет - Бір деңгейде бір осьті және екі осьті 60×27 мм төбелік пішіндерден металл қаңқасы бар аспалы төбенің құрылымдық шешімі

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - ілме; 2 - төбелік пішін 60/27; 3 - бағыттауыш пішін 28/27; 4 - жиектік қорғаныш пішін; 5 - анкерлік элемент;

6 - бөлгіш таспа; 7 - ГКТ- дан сылақ (қаптама); 8 - бұрама шеге; 9 - ГКТ-дан  жұқатақтайша ( планка);

10 - ГКТ екі табақ; 11 - екі деңгейлі қосқыш; 12 - ГКТ табақ; 13 - қабырға; 14 - аражабын

 

 

29 - сурет - Екі деңгейде екі осьті 60×27 мм пішіндерден металл қаңқасы бар аспалы төбе тораптарының құрылымы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - қаңқаның металл пішіндері; 2 - ілме; 3- ГКТ - дан төбелік элемент; 4 - жиектеуіш пішін; 5 - дюбель;

а - ілмелердің ара қашықтығы; b - көтеруші пішіндердің ара қашықтығы; с - негізгі пішіндердің ара қашықтығы

 

30 - сурет - аспалы растрлы төбенің құрылымдық сұлбасы (а) мен тораптарында (б) отқа төзімділігі аспалы төбенің отқа төзімділігінен төмен емес бақылау қақпақшаларын қарастыру керек

 

 

 

31 - сурет - Аспалы төбенің жүктеме класын анықтауға арналған график

 


5.5.10 Қаңқаның көтеруші пішіндері мен білеу­ше­лерінің аралығын гипс - картонды табақтарды көл­денең орналастырғанда 500 мм-ге және оларды қаңқаның көтеруші пішіндеріне немесе білеуше­леріне салыс­тыр­малы түрде бойлық орналас­тыр­ған­да 400 мм-ге тең етіп алған жөн.

5.5.11 Аражабындар мен жабындардың отқа тө­зімділігін арттыру үшін төбелерде қимасы 60×27 мм төбелік металл пішіннен қаңқаларды қолданған жөн.

График қосымша жүктемені (шырақтар, оқшау­ла­ғыш қабат және т.с.с.) есепке алмай келтірілді. Түзу графика қосымша жүктемені ескере отырып, жо­ғарыда қосымша жүктемеге тең шамамен қосылады.

5.5.12 Оттан қорғайтын жылу оқшаулағыш ма­териал ретінде аспалы төбелерде бір немесе екі қабат етіп салынатын, қалыңдығы 40 мм-нен кем емес жан­байтын минералмақта немесе шыны мақта тақталарды пайдаланған жөн.

5.5.13 Гипс - картонды табақтарды аспалы төбе­лерде қаңқаның көтергіш пішіндеріне көлденең ор­наластыру керек (32- сурет).

Оларды көтергіш пішіндерге қарай бойлық орна­ластыру соңғысының аралығын (пішіндердің үлкен санынан) азайтуды талап етеді.

5.5.14 Екі қабат қаптамада гипс - картонды табақ­тардың екінші қабатын аражабынның бірінші жігіне қарай жылжыта орналастырған жөн.

5.5.15 Бірқабат ГКТ қаптамада бұрама шеге­лердің аралығы 170 мм-нен аспауы тиіс және 500 мм - екі қабатта бір күнде салынған жағдайда екі қабат қап­таманың бірінші қабаты үшін (33- сурет).

5.5.16 Аспалы төбелердің қисық сызықты бетін, төбенің қабырғаларға сатылай жанасуын безен­ді­ретін жерлерді, шырақтарды орналастыратын түп­терді жа­сауды зауытта дайындалған немесе құрылыс жағ­дайында жасалған арнайы гипс-картонды табақ­тарды қолданып атқарған жөн (34-сурет).

5.5.17 Беткі қабаттың барлық жіктерін шегендегіш таспаны қолданып орындаған жөн. Екі қабат қап­тамадағы бірінші қабат жіктерін шегендегіш таспасыз тығыздауға болады.

 

5.6 Көтеруші құрылымдарды оттан қорғау

 

5.6.1 Көтеруші құрылымдарды гипс - картонды та­бақтармен оттан қорғау инженерлік-геологиялық құры­лыс жағдайына қарамастан елдің кез келген айма­ғында, соның ішінде нормативтік талаптар сақ­талғанда сейсмикалық аудандарда тұрғызылған бар­лық отқа төзімділік дәрежесіндегі, құрылымдық және қызметтік өрт қауіптілігі класындағы тұрғын, қо­ғамдық және өндірістік ғимараттарда қолданылады.

5.6.2 Көтеруші құрылымдарды гипс-картонды табақ­тар­мен оттан қорғауды жобалағанда ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 және Қазақстан Республикасы аумағында қолда­нылатын өзге құжаттардың талап­тарын ескеру қажет.

5.6.3 Металл және ағаш көтеруші құрылымдарды (ұс­тындар мен арқалықтарды) оттан қорғайтын қаптама ретінде ГКЛО гипс-картонды табақтарын пайдаланған жөн.

5.6.4 Металл арқалықтарды қаптауды металл пі­шіндердің көмегімен немесе қалыңдығы түрліше гипс-картонды табақтардың жолақтарынан жасалған сы­на­ларды пайдаланып құрылымның қажетті оттан қорғау шегіне орындау керек.

5.6.5 Металл пішіндерді қолданғанда оларды ан­керлік элементтермен аражабынға және қыс­қыштар мен арқалықтың төменгі сөресіне, ал қап­таманың гипс-картонды табақтарын өзі оятын бұрама шегелермен металл пішіндерге бекіткен жөн. (35-сурет, а, б, в). Мұн­дайда қысқыштардың аралығы 120 мм-нен аспау керек.

5.6.6 Металл арқалықтарды қаптағанда ені 150 мм гипс - картонды табақтардан жасалған сыналарды қабырға бойымен 600 мм-ге дейінгі аралықта және арқалық сөрелерінің бойымен 750 мм-ге дейінгі ара­лықта орналастыру керек. Қаптаманың гипс-кар­тонды табақтарын сыналарға және өзара бекіту үшін аралығын 50 мм етіп қапсырма шегелерді қолдану керек ( 35- сурет, г, д).

5.6.7 Ағаш тіреулер мен арқалықтардың оттан қорғайтын қаптамасын қалыңдығы қажетті отқа тө­зімділік дәрежесі мен қорғалатын құрылыс құры­лы­мының өрт қауіптілік класына қарай гипс-картонды табақтардан жасаған жөн (36-сурет).

5.6.8 Металл ұстындардың оттан қорғайтын қап­тамасын гипс - картонды табақтардан жасауды металл пішіндерді қолданып немесе оларсыз жүзеге асы­рылады ( 37- сурет).

5.6.9 Металл пішіндерді  пайдаланғанда, оларды аралығы 1000 мм-ге дейін орналастырылатын қыс­қыш­тардың көмегімен ұстын сөрелеріне бекіту керек, ал қаптаманы (көмкермені) пішіндерге өзі оятын бұрама шегелермен бекіту керек.


 

32 - сурет - Гипс - картонды табақтарды аспалы төбелерде көтергіш пішіндерге көлденең (а),  көтергіш пішіндердің бойымен (б) орналастыру және екі қабат қаптамада (в) табақтарды қосудың сұлбалары

 

 

 

33 - сурет - Аспалы төбелерде бір қабат (а) және екі қабат (б) қаптамада бекіту бұрама

шегелерді орналастыру сұлбалары

 

 

 

1 - анкерлік элемент; 2 -ілме; 3 - төбелік пішін 60×27; 4 - бөлгіш таспа; 5 - қосқыш; 6 - шырақ;

7 - ГКТ -дан сынық элемент; 8 - ГКТ -дан қаптама; 9 - шлицті параллель кертпелері бар ГКТ қисық сызықты элемент; 10 - ГКТ -дан иілген элемент (t = 6,5); 11 - иілген төбелік металл пішін

 

34 - сурет - Сынық (а), қисық сызықты (б, в) және беті құрамалы (г) аспалы төбелердің

 құрылымдық шешімдері

 

 

1 - сына; 2 - металл пішін; 3 - өзі оятын бұрама шеге; 4 - ГКТ қаптама; 5 - анкерлік элемент; 6 - болат беларқа (ригель); 7 - аражабын; 8 - қысқыш; 9 - қапсырма шеге

 

35 - сурет - Болат арқалықтарды гипс-картонды табақтармен оттан қорғаудың құрылымдық шешімі: а - металл пішіндермен және жалғыз ГКТ қаптамамен; б - сол сияқты, екі қабат ГКТ қаптамамен; в - металл пішіндермен және ГКТ сыналармен; г - ГКТ  сыналармен және бір қабат қаптамамен; д - сол сияқты, екі қабат қаптамамен

 

 

1 - арқалық; 2 - ГКЛО қаптама; 3 - ұстын; 4 - қапсырма шегелері; 5 - бөлгіш таспа; 6 - бұрыштық қорғаныш қаптама

 

36-сурет - Ұстындар (б) мен ағаш арқалықтардың (в) оттан қорғаудың жалпы көрінісі (в)  мен құрылымдық шешімі

 

 

1 - бұрыштық қорғаныш пішін; 2 - өзі оятын бұрама шеге; 3 - қысқыш; 4 - болат ұстын; 5 - төбелік пішін;

6 - ГКЛО қаптама; 7 - қапсырма шеге

 

37 - сурет - Болат ұстындарды гипс - картонды табақтармен қорғаудың құрылымдық шешімі: а - металл пішіндермен және жалғыз ГКЛО қаптамасымен; б - сол сияқты, екі қабатты ГКЛО қаптамасымен; в - қапсырма шегелерден жалғыз ГКЛО қаптамамен; г - сол сияқты, екі қабатты ГКЛО қаптамамен

 

 


5.6.10 Ұстындарды металл пішіндерді қолданбай қаптағанда, гипс-картонды табақтарды өзара аралығы 100 мм-ге дейін етіп орнатылатын болат қапсырма шегелермен бекітеді.

5.6.11 Металл ұстындар мен арқалықтардың қажетті отқа төзімділік шегіне жету үшін қаптаманың қалыңдығы 17-кесте бойынша 16-кестедегі дерек­терге сәйкес анықталған Р/F немесе 100/d қатына­сына қарай алуға болады.

5.6.12 Гипс - картонды табақтан жасалатын оттан қорғайтын қаптаманың қажетті қалыңдығы болаттың келтірілген қалыңдығына қарай график бойынша (38-сурет) анықталады.

онда F - қима ауданы, мм2;

Р - қима периметрінің жылытылатын бөлігі, мм.

 

6 ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ГИПС - КАРТОНДЫ ТАБАҚТАР ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЖИНАҚТАУ ЖӘНЕ ОРНАТУ ТӘСІЛДЕРІ

 

6.1 Материалдар мен бұйымдарды тасы­мал­дау және сақтау

 

6.1.1 Металл жұқа қабырғалы пішіндер құрылыс объектілеріне таспамен буылған пакеттермен, механикалық бүлінуден қорғау жағдайына қарай кез келген көлік түрімен жеткізілуге тиіс.

6.1.2 Пішін салынған пакеттер қаңқаның астында сақталуы тиіс.

6.1.3 Пішіндерді жеткізуші тұтынушы тасымалдау мен сақтау шартын сақтағанда, олардың нормативтік құжаттарға сәйкестігіне кепілдік беруге тиіс. Сақталу мерзімі жасалған күннен бастап 12 ай.

6.1.4 ГКТ-ды тасымалдау пакеттелген түрде та­бақтардың ылғалданушы, ластанушы және меха­никалық бүлінуін болдырмайтын жағдайда орта­лықтан атқарылады. Пакеттердің габариті ұзындығы бойынша 4100 мм-нен, ені бойынша 1300 мм-нен биіктігі бойынша 800 мм-нен аспауы тиіс; пакеттің массасы 3000 кг-дан аспауы тиіс.

6.1.5 Тасымалдау кезінде ГКТ көлденең қалыпта болуға тиіс, пакеттер төсемге немесе табандыққа төселуге тиіс.

6.1.6 ГКТ-дың ылғалдануы мен ластануын бол­дырмау үшін суға төзімді материалдарды (буылған қағазды, полиэтилен үлдірі) пачка (бір пачкада 50-80 табақ) етіп буу керек.

6.1.7 ГКТ-ды қоршаған ауа температурасы +5 ºС-тан кем емес құрғақ жабық жайда, жылыту құрал­дарынан 1,6 м қашықтықта сақтау керек. Пакеттерді биіктігі 3,5 м-ден аспайтын штабельдерге бір біріне қоюға болады.

6.1.8 Құрылыс алаңында су өткізбейтін қағаз не­месе үлдірге (температура 0 0С-тан төмен бол­мағанда) оралған ГКТ-ды аз-кем уақыт (6 с-тан аспайтын) сақтауға болады.


 

 

16- кесте - Оттан қорғау түрлі сұлбаларға арналған Р/F немесе 100/d функциялары

 

Оттан қорғау сұлбасы

Қорғау тараптарының саны

P/F Ғ немесе 100/d

4

3

4

100/d

-

Шартты белгілер:

Р - оттан қорғайтын қаптама периметрі;

Ғ - ұстын немесе арқалық қимасының ауданы;

d - ұстынның тұйықталған қима қабырғасының қалыңдығы

 

 

17 - кесте  Ұстындар мен арқалықтарға арналған оттан қорғаушы қаптамалардың қажетті қалындығы*

 

Отқа төзімділік, мин

ГКЛО қаптаманың қалыңдығы, мм.

арқалықтар үшін

ұстындар үшін

15

20

25

30

35

40

45

50

55

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Р/F немесе 100/d шамасы, м¹, см. 15-кесте

30

<300

 

 

 

 

 

 

 

 

<210

<:300

 

 

 

 

 

 

 

 

60

<170

<300

 

 

 

 

 

 

 

<46

<100

<230

<300

 

 

 

 

 

 

90

<48

<130

<270

<300

 

 

 

 

 

 

<40

<140

<170

<260

<300

 

 

 

 

120

 

<50

<100

<180

<300

 

 

 

 

 

 

<38

<68

<110

<180

<280

<300

 

 

130

 

 

 

<45

<80

<125

<190

<260

<300

 

 

 

 

<35

<50

<76

<105

<150

<210

 

 

 

 

 

*Кестеде келтірілген деректер және график бойынша алынғандар (38-сурет) бағалау болып табылады

Құрылымның отқа төзімділік шегінің нақты мәнін алу үшін әр нақты жағдайда МСТ 30247.1-94 бойынша сынақ жүргізу қажет

 

 

38 - сурет - Болат құрылымның отқа төзімділік шегінің ГКТ қабатының санына және келтірілген t

 болат қалыңдығына тәуелділігі

 


6.1.9 Дыбыс оқшаулағыш материалдарды, егер олар ылғалдан сақталса, онда көліктің кез келген түрімен тасуға болады.

6.1.10 Дыбыс оқшаулағыш материалдарды сақтау жабық қоймаларда немесе қалқа астында ораулы күйде ылғалдан сақталатын жағдайда жүргізілуге тиіс.

6.1.11 Бұрама шегелер жапсырмалармен жабдық­талған жәшіктерге немесе қораптарға салынған күй­де көліктің кез келген түрімен тасыла береді.

6.1.12 Бұрама шегелерді қалқаның астында сақтау керек.

6.1.13 Бұрама шегелер үшін кепілдік мерзімі - олардың тұтынуға түскен күнінен бастап 18 ай.

 

6.2 Дайындық жұмыстары

 

6.2.1 Гипс - картонды табақтарды пішкенде олар­ды кесуді ГКТ-ға арналған пышақпен тегіс бетте жүргізеді, онда картон және гипс өзегінің бір бөлігін кеседі (39-сурет). Ені 120 мм-ге дейін жолақ кесу үшін ГКТ-ға кіші ГКТ-ға арналған кескін, ал ені 630 мм-ге дейін жолаққа үлкен ГКТ-ға арналған кескіш пай­да­лануы мүмкін.

6.2.2 Кесілген табақты үстелдің шетіне төсеп, кесілген өзекті сындырады, сонан соң ГКТ-ға ар­налған пышақпен картонды табақтың келесі жағына қарай кеседі.

6.2.3 Кесілген жиекті сындырып алмай, сыдырғыш сүргімен тегіс етіп өңдейді.

6.2.4 Егер кесілген жиектер жік қалдырса, онда олардан фасканы, (қиын жиекті) тығыздауға мүмкін­дік болу үшін, жиектік сүргінің көмегімен алу керек. Жіктер неғұрлым елеусіз болу үшін, өзекті жа­ла­ңаштамай, шегендеуіш таспа салынған жердегі жиектің бойымен картонды алып тастау керек (39-сурет, а, б).

6.2.5 Гипс - картонды табақтардағы дөңгелек те­сіктерді арнайы фрезбен салу керек. Электр ро­зеткасы астының дөңгелек тесігі үшін диаметрі 60, 67, 74, 72, 80 және 95 мм фрездерді пайдаланған жөн.

6.2.6 Фигуралы тесікті  тескіш құралмен немесе тескіш арамен салу керек.

6.2.7 Иілген пішін дайындауда ені 600 мм-нен аспайтын гипс-картонды табақтарды пайдалану ке­рек. Мұндайда гипс-картонды табақ ұзындығына қа­рай иілуге тиіс.

6.2.8 Табаққа иілген пішін беру үшін шаблонды пайдалану керек, оның бүйірі сол иілген радиус бой­ынша кесілген гипс-картонды табақтардан жасалуы мүмкін. Мұндайда шаблонның радиусы пішінделетін беттің радиусынан сәл кішірек болуы тиіс. Бүйірлері ағаш білеушелерге бұрамамен қосылады, оған гипс-картон табақтан кесілген кергіштер бекітілген. Мұн­дайда шаблонның (қалыптың) ені иілген табақтың енінен бірнеше рет кіші болуға тиіс (40-сурет).

6.2.9 Инелі білікшемен (валик) (40-сурет, в) та­бақтың сығылатын жағына қарай домалатады, оның сырт жағы дөңес пішінді, ал бет жағы ойыс болады.

6.2.10 Жоғары қаратып қағылған табақты, та­бақты дымқылдаған кезде екінші жағына су тигізбес үшін ара төсемге төсейді, әйтпесе ол майысқан кезде картонды жарып жібереді.


 

1-кесу; 2- сындыру; 3- ГКТ -дың келесі жағында картонды кесу; 4- кесілген жиекті сүргімен өңдеу;

5- кесілген жиекті тығыздауға шегендегіш таспамен бірге дайындау

 

39 - сурет - Гипс - картонды табақтарды дайындау

 

 

1 - ГКТ-дан қабырғалар; 2 - білеушелер; 3 - ПН пішін; 4 - бұрама шегелер; 5 - иілгіш гипс -картонды табақ

 

40-сурет - Шаблонның құрылымы (а), ГКТ-ты июдің сұлбасы (б) және инелі білікшенің жалпы көрінісі (в)

 


6.2.11 Губканың немесе кистінің (жаққыштың) көмегімен дайындаманы гипс өзегі толық қаныққанға дейін, судың сіңуі тоқтағанша сулау керек.

6.2.12 Дайындаманы шаблонға оның ортасы шаблонның осіне дәл келетіндей етіп орнатады және дайындаманы шаблон үстімен еппен иіп, соңынан оның ұштарын ПН немесе ПС металл пішіндерінің кесінділерінен жасалған қысқыштармен бекітеді.

6.2.13 Дайындаманың иілісін желімдегіш тас­па­мен бекітеді, оны шаблоннан алып, кептіруге ар­налған тіркелген қалыпта бекітеді.

6.2.14 Сынық пішінді жасағанда гипс - картонды табақтағы У-тәрізді кертпені картонның сыртқы не­месе беткі қабатын бүтін күиінде қалдыруға мүмкіндік беретін, сонымен табақтың сынуын, бөлшектің жал­пы тұтастығын қамтамасыз ететін тиісті пішінді жонғышпен жарақтандырылған арнайы жабдықтың көмегімен жонғылайды.

 

6.3 Қаңқалы - қаптамалы арақабырғаларды жинақтау

 

6.3.1 Арақабырғаларды жинақтау, электр­жи­нақ­тау, санитарлық - техникалық желдету, сонымен қатар еденде құбырды тармақтау жұмыстарын жүр­гізгенге дейінгі әрлеу жұмыстары кезінде орындалуға тиіс. Мұндайда ылғалды процестермен және еденнің астын дайындаумен байланысты әрлеу жұмыстары аяқталуға тиіс.

6.3.2 Арақабырғаларды жинақтау таза еденді салғанға дейін істелуі тиіс.

6.3.3 Жобаға сәйкес арақабырғаларды белгілеу қажет, ол үшін белгі соққыш жіппен арақабырға қал­пының барлық қалыңдығына салынады. (41- су­рет). Сонан соң магнитті тіктегіштің көмегімен ара­қа­бырғаның қалпын төбеге көшіреді. 

Еденде гипс - картонды табақтардың тіректерін, қалыңдығы мен типін, сондай-ақ есік ойықтарын арнайы трафареттер және бояу пульвери­за­тор­лардың көмегімен белгілеу керек.

6.3.4 Қабырғаларға немесе бір-біріне (қосарлы қаңқа болғанда) жанасатын бағытауыш пішін ПН және тіреулік пішіндерге тығыздағыш (41-сурет, б) таспа жапсырады.

6.3.5 Белгілерге сәйкес бағыттауыштар орнатып, оларды еден мен төбеге дюбельдермен бекітеді, олардың ұзындығы 35 мм-нен кем болмауға тиіс, содан кейін қабырғаларға шеткі жағынан тіреулік пішіндерді орнатып, оларды дюбельдермен бекітеді. Арақабырғалардың кескіні қисық сызықты болғанда, бағыттауыш пішіндерді орнату алдында металл кескіш қайшымен ПН пішіндерінің сыртқы сөрелері мен арқалықтарынан ішкі сөрелеріне дейін па­раллель тіліктер салады.

6.3.6 Тіреулік пішіндерді қажетті аралықта тікте­гішпен орнатып, оларды (егер керек болса) бағыт­тауышта просекательдердің көмегімен немесе бұра­ма шегелермен бекітеді. Мұндайда тіреудің биіктігі жайдың биіктігінен 10 мм-ге кем болуға тиіс, биіктігі бойынша түйісетін пішіндер өзі оятын бұрама­ше­гелермен қосылуы тиіс олар айқас жабынның әр жағына үштен кем емес етіп алынады.

6.3.7 Есік қораптары арақабырғалардың қаңқасын жинақтаумен бір мезгілде орнатылуға тиіс, ол үшін есік қорабымен тіреуіштің тірек пішіндерін, ойық үстіндегі маңдайшаларды және аралық тіреулерді құрастырады. Мұндайда массасы 35 кг-ға дейінгі есіктердің астындағы тіреуіш тіреулерді ағаш бі­леуше сыналармен немесе сол пішіннен алынған негізгі сынамен қосылған қосымша пішінмен бекітеді.

6.3.8 Қаңқаны орнатқан соң электротехникалық және әлсіз токты өткізгіштерді, сондай-ақ сани­тарлық- техникалық құбырлардың жинақтауын  істеу керек.

6.3.9 Тіреулердің бойында, олардың ішінде қаң­қаның кесілген пішіндерінің өткір шетімен немесе гипс-картонды табақтарды бұрама шегелермен бе­кіту кезінде бүлдіріп алмас үшін электр өткізгіштерді орналстыруға рұқсат етілмейді.

6.3.10 Электр және әлсіз токты қораптар орна­ластырылған жерлерде арақабырға мен қаптама арасындағы қуысқа өлшемі 600х600 мм гипс-картонды табақтан экран орнатып, оны қанқаның көлденең элементіне бұрамашегемен бекітеді.

6.3.11 Қажеттілігіне қарай салмалы бөлшектерді, металл траверстерді және арақабырғалардың мас­сасы 150 кг-ға дейінгі стационарлы жабдығының қаңқасының жақтауларын қаңқа тіреулеріне бұра­мамен бекітіп орнатады.

6.3.12 Гипс-картонды табақтарды жинақтау ал­дында өзге материалдардан жасалған төбе мен қа­бырғаның бетіне олардың жиектерінің жаласқан жерлеріне бөлгіш  таспа жапсырылуы тиіс (10-сурет, б).

6.3.13 Гипс-картонды табақтардан қаптама ор­натуды алдымен бір жағынан жүргізіп, содан соң дыбыс оқшаулағыш материалдарды бекітеді, содан кейін арақабырғаның екінші жағын қаптайды.

Гипс-картонды табақтарды жинақтау қаңқаның тіреулік пішіні қабырғасына қарай жүргізілуге тиіс (41-сурет, и).

Екі қабат қаптамада екінші қабатты дәл сол күні орнату керек, ол бірінші қабаттағы еебұрама ше­ге­лердің аралағын 750 мм-ге дейін ұлғайтуға мүмкіндік  береді.

6.3.14 Жинақтау кезінде гипс-картонды табақ­тарды бір-біріне және төбеге тығыз етіп жақын­датады, қаңқаға өзі оятын бұрама шегелермен бе­кітеді, оларды орнатуды гипс-картонды табақтың  бұрышынан екі өзара перпендикуляр бағытта немесе оның ортасынан шетіне қарай жүргізу керек. Өзі оятын бұрама шегелерді қапталған картон жиегінің шетінен кем дегенде 10 мм кейін және қапталмаған жиектің шетінен кем дегенде 15 мм етіп орнату керек.

Қаптама гипс-картонды табақтарының еденге жабысқан жерлеріндегі табақ жиегі мен еден бетінің арасында артынан герметикпен бітелетіндей өтіп 10-20 мм сақылау қалдыру керек.

6.3.15 Өзі оятын бұрама шегелер гипс-картонды табаққа тік бұрышпен еніп, сөре пішініне кем дегенде 10 мм тереңдікпен кіруі тиіс, ал бұраманың бастары гипс-картонды табақтың бетіне шамамен 1 мм етіп батырылуы  тиіс, одан соң ол орындар тығыздалады. Деформацияланған немесе қате орнатылған бұрама шегелер алынып тасталып, жаңаларымен алмас­тырылуы, алдыңғылардан 50 мм қашықтықта  орна­ластырылуы тиіс.

6.3.16 Дыбыс оқшаулағыш материалдарды қаңқа тіреулерінің арасына орнатады және сыналардың көмегімен бекітеді, содан соң жинақтауды және 6.3.14 пен 6.3.15-ке сәйкес қаптамаларды екінші жағынан гипс-картонды табақтардан қаптама бекітуді жүргізеді.

6.3.17 Арақабырғалардың сыртқы бұрыштарында оларды механикалық бүлінуден қорғау үшін пер­фо­рацияланған бұрыштың металл пішіндерді, оларды алдын ала жағылған тығыздағыш қабатқа қысып орнатады (42-сурет, в)

Еңбек өнімділігін арттыру үшін бұрыштарды тығыз­дағышты алдын ала жақпай-ақ арнайы құрал-жабдықтың көмегімен механикалық бекітуді қолдану керек.

6.3.18 Гипс-картонды табақтардың арасындағы  жіктерді өңдеу жайдағы температура тұрақты және ауа ылғалды, пайдалану режиміне сәйкес боғанда жүргізіледі. Мұндайда жайдағы ауа температурасы 10 С˚-тан кем болмауға тиіс.

6.3.19 Гипс-картонды табақтардың ЖЖ типті жіңішкертілген жиектерінде  пайда болған түйістерге қалақшамен тығыздағышты (шпаклевка) жағып, жа­ғылған массаны тегістеп, артығын алып, содан соң бірден шегендегіш таспаны төсейді, оны тығыздағыш қабатқа тығыз етіп қысып, жұқа тығыздағыш қа­батпен жабады. Шегенделген қабат кепкен соң жал­пақ қалақшамен (200-300 мм) тығыздағыштың тегіс­тегіш жамылғы қабатын жағады (42-сурет, а). Екі қабат қаптамадағы бірінші қабаттың жіктерін бітеуді шегендегіш таспасыз жүргізуге болады.

6.3.20 Гипс-картонды табақтардың ПЛУК типті жіңішкертілген жиектерінде пайда болған түйістерге қалақшамен алдымен бір  қабат тығыздағышты жа­ғып, кепкеннен соң оны тегістегіш қабатпен жабады.

Жегендегіш таспасыз ПЛУК жиектері бар табақ­тардың арасында жіктер қалыптасқанда «Унифлот» тығыздағышын пайдаланған жөн.

6.3.21 Екі жағдайда да бірінші және екінші қабаттың тығыздағыш массасы шөгуге, жіктен шығып кетуге тиіс емес.

6.3.22 Фаскалы кесілген жиектерде пайда болған түйістерді 6.3.19 нұсқаулыққа сәйкес тығыздайды.

6.3.23 Шығыңқы жіктерді орындау  қажеттілігіне қарай оларға кеңірек қабатпен тығыздағыш жағады, жіктің бетін гипс-картонды табақтың бетімен те­гістейді.

Беттің сапасын арттыру үшін оны толығымен «Финиш-паста» немесе «Борд-финиш» тығызда­ғы­шының жұқа қабатымен жабады.

6.3.24 Ішкі бұрыштарды 6.3.19 нұсқаулыққа сәй­кес берілген бұрыш асымен иілген, шегендегіш таспаны қолданып тығыздау керек.

6.3.25 Коммуникациялық шахталар, құбырлар жә­не т.с.с. қоршауларын орнату арақабырғалардың құ­рылы­мы сияқты гипс-картонды табақтардан жа­салады.

 

6.4 Қабырғалардың қаптамасын орнату

 

6.4.1 Қабырғаларды гипс-картонды табақтармен қаптау жұмысы интерьерлерді әрлеудің индустри­алды әдістері жөніндегі қолданыстағы нормативті құжаттарды ескеріп атқарылуы тиіс.

Қабырғалардың қаптамаларын орнату жұмыс­тарының құрамы олардың бетінің жағдайына бай­ланысты болады және гипс-картонды табақтарды жә­не  гипс-картонды панельдерді қаңқаға желіммен немесе бұрама шегелермен бекіту арқылы іске асырылады, ал гипс-каронды құрамалы панельдерді (ГҚП) желімімен.

6.4.2 Қаптамаларды желіммен бекіткенде желім алатын жалпы аудан гипс-картонды табақтың гипс-картонды табақтар ауданының кем дегенде 30%-ын құрауы тиіс.

6.4.3 Гипс-картонды табақтар мен гипс-картонды құрамалы панельдерді желіммен бекіткен кезде қа­бырғалардың беті шаң мен балшықтан тазартылуы және қабырғаларды орнату қармағышпен табақ­тардың орнатылатын жерлері белгіленіп жүргізілуі тиіс.

6.4.4 Қабырғалардың беті тегіс болғанда гипс-картонды табақтар мен панельдерге «Фюген­фюл­лер» желімін (тығыздағышын) тісті қалақшамен тұтас бойлық жолақ етіп және периметр (43-сурет, а) бойынша жағады.

6.4.5 Қабырғалар тегіс болмаса 20 мм-ге дейін гипскартонды табақтарды маяк бойынша «Перл­фикс»желіммен орнатады, оны жапсырмамен табақ­тар немесе панельдер бойымен аралығын 35 см етіп және периметр бойынша минималды интервалмен жағады. Мұндайда тірек маяктарды қабырғалардың бетінде тік қатармен қатарлардың арақашықтығын 600 мм 3-4 марка бойынша қатарда бір панельге 4-6 дана блатындай етіп орна­лас­тырады (43-сурет, б).

6.4.6 Қабырғалардың тегіс еместігі 20 мм-нен артық болса, оның бетіне «Перлфикс» желімімен гипс-картонды табақтан екі 10 см жолақтарды жап­сырады. Гипс-картонды табақтардан жасалған жа­сақтар қаптама табақтарының периметрімен ба­ғытталуы тиіс (43-сурет, в).

Қаптама табақтарының бетіне «Фюгенфюллер» же­лімі (тығыздағышты) 6.4.4 нұсқаулыққа сәйкес жағылады.

6.4.7 Гипс-картонды табақтар мен панельдерді орнатуды бөлменің бұрышынан, оларды барлық жа­зықтықта қабырғаға қысып және жіктердің тік болуын сақтап бастайды. Қаптама бетінің тігімен тегісін тіктегіш пен 2 метрлік рейканың (тақтайша) көмегімен бақылайды.

6.4.8 Еден қаптамасы мен төбенің арасындағы саңылауларды созымтал материал жолақтарымен бітеп, герметикалайды.

6.4.9 ПН және ПС пішіндерден жасалған қанқаға гипс-картондарды табақтардан қаптама салу арақа­бырғалардың құрылымдары сияқты атқарылады. Қимасы Л-тәрізді қаптамалық пішіндер мен па­нель­дерді немесе ағаш білеушелерді қолданғанда, олар­ды дюбельдермен қабырғаларға аралығын панельдің еніне тең етіп бекітеді, және гипс-картонды табақ­тарды орнатып, өзі оятын бұрамашегелермен қаң­қаға кем дегенде 10 мм, ал  ағаштысына кем дегенде 20 мм тереңдікпен кіруге тиіс (43-сурет, г).

6.4.10 Қаптама табақтары немесе панельдер арасындағы түйістерді бітеу барлық жағдайда гипс-картонды табақтардан тұратын қабырғалардың құры­лымдары сияқты тығыздағыш құрамды пайдаланып атқарылады.

6.4.11 Қабырғалардың қаптамасын әрлейтін гипс-картонды панельдерден орнатуды гипс-картонды табақтарға сияқты 6.4.4-6.4.6 нұсқаулықтарға сәйкес атқарылады немесе қаңқаға (18-сурет, б).

6.4.12 Жинақтау барысында әрлейтін гипс-кар­тонды ПВХ, алюминий және т.б. раскладка жіктеріне орнатады.

 

6.5 Шахталар қоршауларын орнату тәсілдері

 

6.5.1 Коммуникациялық шахталарды қоршаудың құрылымдық шешімі қаңқа құрылысына, оны гипс-картонды табақтармен қаптауға негізделетініне бай­ланысты, оларды орнату қаптаманы жинақтаудағы сияқты операциялардан тұрады:

- шахта қоршауының едендегі, қабырғадағы, тө­бедегі қалпын белгілеу;

- қаңқа элементтерін еденге, қабырғаға төбеге ор­нату және бекіту;

- қаңқаны гипс-картонды табақтармен қаптау жә­не оларды бұрама шегелермен бекіту;

- қаптама табақтарының арасындағы түйістерді бітеу;

- тексеру қақпағын орнату  (қажеттілігінше);

- қаптаманың бетін әрлеу.


 

 

 

1 - ПН-пішін; 2 - ПС-пішін; 3 - үсті кесілген  ПН-пішін; 4 - дюбель;

5 - тіреуіш бағандар; 6 - сына; 7 - ағаш білеуіш; 8 - ойық үстіндегі көлденең элемент; 9 - қосымша ПС- пішін

 

41 - сурет — Арақабырғалардың едендегі орнын белгілеу (а), тығыздағыш таспаны қапсыру (б), ПН және ПС пішіндерін бекіту (в), арақабырғаның қисық сызықты бөлігі үшін ПН кесімен пішінін бекіту (г), қаңқаны жинақтау (д), есіктің ойығында (е) қосымша қаңқаны орнату, тіреуіш бағандарды күшейту (ж), ГКТ-ды бекітетін бұрама шегелерді орналастыру сұлбасы (з) және ГКТ-ды орнату бағыты (и)

 

 

 

 

1 - тығыздағышты жағу; 2 - шегендегіш таспаны төсеу; 3 - тығыздағышпен тегістегіш жамылғы қабатты салу;

4 - жіктерді әрлеу

 

42 - сурет - (УК) бойлық жіңішкертілген жіктердің түйістерін (а), шетжақ (кесілген) жиектердің (б) түйісін бітеу мен сыртқы бұрышты (в) бітеу операцияларының жүйесі

 

 

1 - қаптама; 2 - «Фюгенфюллер» желімі (тығыздағышы); 3 - ПН-пішін; 4 - ПС-пішін; 5 - «Перлфикс» желімі;

6 - кронштейн; 7 - герметик; 8 - дюбель; 9 - қабырға; 10 - маяктар; 11  - қимасы 1-тәрізді пішін

 

43 - сурет- Қаптаманы қабырғаның тегіс бетіне (а), маяктарға (б), ГКТ жолақтарға (в), ПН және ПС пішіндерден жасалған қаңқаларға (г) және ПП-1 (д) пішіннен жасалған  қанқаға орнату керек


6.6 Аспалы төбелерді жинақтау

 

6.6.1 Аспалы төбелерді жинақтғанға дейін бөл­меде сырлау мен қабырғаларға тұсқағаз жапсырудан басқа 3.3 ҚНжЕ 3.04.01-87 көрсетілген құрылыс-жи­нақтау және арнайы жұмыстар, соның ішінде әрлеу, сондай-ақ инженерлік коммуникацияларды төсеу аяқ­талуға тиіс. Төбелерді жинақтау және әрлеу жұмыс­тары қолданыстағы нормативтік құжаттар нұсқау­лықтарын ескеріп атқарылуы тиіс.

6.6.2 Аспалы төбелерді орнатқанда бөлмелердегі ауаның салыстырмалы ылғалдығы мен темпе­ра­турасы  пайдалану шарттарына сәйкес болуға тиіс. Ылғал­дылық 70 %-дан аспауы, ал температура агрес­сивті орта болмағанда +10 С-тан кем болмауға тиіс.

6.6.3 Қаңқа элементтерін жинақтау алдында ни­велир және белгі соққыш жіптің немесе арнайы ла­зерлік құрылғының көмегімен аспалы төбенің дең­гейін, негізгі пішіндерді немесе қаңқа білеушелерін бекітетін орындауды, сондай-ақ ілмелерді бекіту орындарын белгілеу жүргізілуі тиіс. Пішіндер мен білеушелердің аралығындағы қашықтық жобалық шешімге сәйкес келуі және осы Ережелер жиын­тығының 15 және 5.5.10 кестелерінде көрсе­тіл­гендерден аспауы тиіс.

6.6.4 Негізгі төбеге бұрама шегелердің (ағаш аражабын немесе жабын болғанда) немесе анкерлік элементтердің (темірбетон аражабын немесе жабын болғанда) көмегімен аспалар бекітіліп, содан соң оларға қаңқаның негізгі металл профильдері мен білеушелері бекітіледі.

6.6.5 Негізгі пішіндерді немесе білеушелерді  бір жазықтықта реттелетін аспалардың көмегімен деңгейі бойынша тегістеген соң оларға көтергіш металл  пішіндер мен білеушелер бекітілуі тиіс.

6.6.6 Жинақтаған қаңқаға тірекшелердің немесе телескопиялық көтергіштің көмегімен гипс-картонды табақтарды жобалық қалыпта орнатады, оларды 6.3.14 ұсынымдарға сәйкес бұрамашегелермен қаңқаға бекітеді. Бұрамашегелердің аралығын осы Ережелер жиынтығының 5.5.15 нұсқауларға сәйкес етіп алады.

6.6.7 Екі қабат қаптама болғанда екінші қабаттың гипс-картонды табақтардың арасындағы жіктерді біріншімен қосады.

Қаптаманың гипс-картонды табақтарын көтергіш пішіндерге перпендикуляр етіп (көлденең орна­лас­тыру) орналастырады.

6.6.8 Қисықтық радиусы 100-400 мм кезкелген пішінді төбенің қисық сызықты беті үшін кертігі П-тәрізді гипс-картонды табақтарды пайдаланған жөн, олар сырт жағына орналасуы тиіс. Мұндай элементті дайындау кезінде оған тиісті конфигурация беру мақсатында қалыпта бекітеді, содан соң кертіктерді тазалап, «Унифлот» тығыздағышымен 2 рет тығыз­дап, кептіреді.

6.6.9 Мұндай элементті орнатқан және бекіткен соң бет жағы «Борд-Финиш» немесе «Финиш-паста» тығыздағышымен өңделеді.

 

6.7 Көтеруші құрылымдардың оттан қорға­ны­шын орнату тәсілдері

 

6.7.1 Көтеруші құрылымдардың оттан қорғайтын қаптамасын орнату әрлеу жұмысы кезінде (қысқы уақытта жылыту қосылған кезде) жүзеге асырған жөн.

6.7.2 Қорғалатын барлық металл құрылымдар алдын ала тоттан, балшықтан, майдан, май дағынан тазартылуы және ҚНжЕ 2.03.11-85 талаптарына сәйкес тоттануға қарсы құраммен жабылуы тиіс.

6.7.3 Оттан қорғайтын қаптаманы орнатуды ер­терек дайындалған ірілендірілген элементтерге қап­таманың гипс-картонды табақтар бұрама шеге­лер­мен, гипс-картонды табақтардан тұратын тігінділер жолақтары немесе қысқыштар бекітілген металл пішіндермен бірге істеген дұрыс.

6.7.4 Жинақтау процесінде оттан қорғайтын қаптаманың ірілендірілген элементтерін өзі оятын бұ­рама шегелермен немесе металл қапсырма шеге­лермен өзара қосады, ал бұрыштарға ПУ металл пішінін орнатып, арақабырғаның орнатылуға сияқты тығыздағышпен жабады.

6.7.5 Ағаш тіреулер мен арқалықтарды оттан қорғау кезінде гипс-картонды табақтардан тұратын оттан қорғаушы қаптамаларды бұрама шегелермен тікелей ағаш құрылымға немесе қаптама табақ­тарының түйіскен жерлерінде аралығы 50 мм етіп орнатылған қапсырма шегелермен бекітеді.

 

6.8 Гипс-картонды табақтардан жасалған ара­қабырғалардың және аспалы төбелердің бетін әрлеу

 

6.8.1 Гипс-картонды табақтардан қоршау құры­лымдардың бетін әрлеуді бастағанға дейін құрылыс-жинақтау жұмыстары, оның ішінде дымқыл про­цестермен (сылақ, цемент төсемді салу және т.с.с.) байланысты әрлеу аяқталуы тиіс.

6.8.2 Бөлмедегі температуралық-ылғалдылық ре­жим әрлеу жұмыстарын жүргізген кезде 3.1           ҚНжЕ 3.04.01-87 талаптарына сәйкес болуға тиіс.

6.8.3 Тығыздаған соң бетті тегістеп өңдеу және шаңын кетіру қажет.

6.8.4 Ылғалдың сіңірілуін картонмен және тығыз­дағышпен нормалау мақсатында қаптаманың беті   СП «ТИГИ КНАУФ» ААҚ «Тифенгрунд» фирмасының астарымен өңделуі тиіс, оны тек жаққышпен немесе арнайы щеткамен жағады. Оны білікшемен немесе бояғыш пультпен жағуға рұқсат етілмейді.

6.8.5 Бетте онда дақтардың және т.с.с. болуынан пайда болған реңдерді аралық сырлаудан кейін, қаптама бетін бояумен түпкілікті сырлау жүргізіледі, оған майлы, су эмульсиялы, шайырлы, полиу­ре­танды, эпоксидті, құрамында пластификатор-поли­мер­лер және т.б. бар сырлау құрылымдарын пайда­ланған жөн. Осы мақсаттарға кремний негізді бояуды пайдаланбаған және ақтамаған жөн.

6.8.6 Әрлеу сапасына жоғарғы талап қойылған кезде қаптаманың бетін «Финиш-Паста» немесе «Борд-Финиш» тығыздағыштарының көмегімен толық дайындауды орындау керек. Мұндайда бояу үшін бояу құрамы жағылатын беттің бәрі өңделуі тиіс.

6.8.7 ГКТ қаптама беті тұсқағазбен әрлеу кезінде алдын ала щеткамен немесе жаққышпен жағылатын астармен өңделуі тиіс. Тұсқағазды жапсыру жақсы кепкен астарлық қабат бойынша жүргізілуі тиіс.

6.8.8 ГКТ тақта қаптамамен қаптау кезінде беттің тегістігі мен қаптама беріктігіне жоғары талап қой­ы­лады. Қалыңдығы 12,5 мм ГКТ-мен бір қабат етіп қаптау кезінде қаңқа тіреулерінің аралығы 400 мм-нен аспауға тиіс.

Тығыздау және түпкілікті әрлеу жіктердің аума­ғымен ғана шектелуі тиіс, ал бүкіл тақтамен  қап­талған ГКТ қаптаманың беті алдын ала «Тифен­грунд» астарымен өңделеді, оны тек щеткамен не­месе жаққышпен жағу керек. Оны тозаңдатып немесе білікшемен жағуға болмайды. ГКТ-дің кесілген жиек­тері және құбыр өтетін жерлерді, 10 мм ұзартылған және силиконды құраммен герметикаланған орын­далуға тиіс тесіктерді мұқият астарлауға ерекше көңіл бөлінуге тиіс. Соңғысы ретінде «Бау-Силикон» ол ылғалды жерлерде СП «ТИГИ КНАУФ» ААҚ фир­масының «Санитэр-Силикон» герметиктерін, кремний органикалық желім-герметик «Эластосил» 137-81-ді қолданған жөн.

6.8.9 Гипс-картонды табақтардың тікелей судың әсеріне ұшыраған (душта, ваннада, раковинада)  қаптаманың бетін СП «ТИГИ КНАУФ» ААҚ фирма­сының «Флэхендихт» гидрооқшаулағыш құрамымен жабылуы тиіс, оны жаққышпен немесе білікшемен жағады. Бұрыштарға алдын ала СП «ТИГИ КНАУФ» ААҚ фирмасының «Флэхендихтбанд» тығыздағыш таспасын қосымша желімдейді.

6.8.10 Гипс-картонды табақтан жасалған қапта­маны тақтамен қаптауды қаптайтын тақтайша және табиғи тасқа арналған желімнің көмегімен жүргізу керек, оны тісті қалақшамен көлденең қатар етіп жағады.

6.8.11 Тақтайшалардың арасындағы жіктерді бі­теуді СП «ТИГИ КНАУФ» ААҚ фирмасының «Фуген­бунд» немесе «Фугенбрайт» жік толтырғыштарымен орындау керек, ал қабырғалар мен еденнің, еден мен ваннаның немесе қолжуғыштың арасындағы ішкі бұрыштарды «Санитэр-Силикон» герметикалаушы құрамымен бітелуі тиіс.

 

6.9 Қоршау құрылымдарды қайта құры­лым­дау және жөндеу кезінде гипс-картонды табақ­тарды қолданып жұмыс жүргізудің ерекшеліктері

 

6.9.1 Қоршау құрылымдарды пайдалану про­це­сінде гипс-картонды табақтардың механикалық әсер, су өту және т.с.с. нәтижесінде бүлінген кезде оларды құрылымды бөлшектемей, бүлінудің пайда болу себептерін алдын ала анықтап, жойған соң жөндеу керек.

6.9.2 Гипс-картонды табақтардың арасындағы қуысқа су аққан кезде тұрып қалған суды төгу қажет, ол үшін аспалы төбенің қаптамасында немесе арақабырғалардың төменгі жағынан бізбен бақылау тесіктерін теседі, содан кейін қажеттілігіне қарай суды ағызатын тесікті кеседі.

6.9.3 Жөндеу кезінде гипс-картонды табақтың қайта қалпына келтірілген сол типін пайдалану керек.

6.9.4 ГКТ-дің бүлінген беткі қабатын жөндеу кезінде бүлінген бөліктің жанына қосымша  бекітпе элементтер (бұрама шегелер) орнатады, бүлінген бөліктегі бекітпені алып, одан соң әмбебап пышақпен кеседі және картон мен гистің барлық тығыз жатпаған жерлері мен бүлінген бөлігін алып тастайды, содан соң қалақшамен тығыздағышты жұқа қабат етіп жағады, оны қажау қағазбен 24 с-тан соң тазалайды немесе дымқыл губкамен ысқылайды (44-сурет). Қажет кезде тығыздағыштың екінші қабаты жағылуы мүмкін.

 

 

44- сурет — ГКТ-дің бүлінген беткі қабатын жөндеу операциясының жүйесі

6.9.5 Гипс-картонды табақтардағы кіші тесіктерді (45-сурет, 3) бітеген кезде алдымен картоннан өлшемі бітелетін тесіктен сәл үлкен етіп трафарет кесіп алып, оны тесікке қойып, қарындашпен ай­налдыра сызады (45-сурет,1).

6.9.6 Әмбебап пышақтың көмегімен гипс-кар­тонды табақта сызылған контур (45-сурет, 2) бойынша тесік кеседі, содан соң ГКТ тілімінен өлшемі трафарет өлшемінен 5 см артық жамау кесіп алады. Трафаретті жамаудың келесі жағына қойып, оны айналдыра қарындашпен сызады, жамаудың шетін сызылған контур бойынша сындырады да, оның шетіне беткі картонның ені 5 см жолағын қалдырады (45-сурет, 3).

6.9.7 ГКТ-дің бетіндегі тесіктің айналасына тесік­тің ішіне және жамаудың шеттеріне қалақшамен жұқалап тығыздағыш жағады, одан кейін беткі кар­тонның қиығын тығыздағышқа тесіктің шеттері бой­ынша батырып, оны тесікке салады (45-сурет, 4).

6.9.8 Егер жамау қалпына келтірілетін ГКТ бетімен бірдей орналасса, тығыздағышты тегістеп, 24 с-тан соң тығыздағыш дақтарын кетіру үшін қажау қағазбен тазалайды немесе дымқыл губкамен ысқылайды (45-сурет, 5)

Қажет кезде сол жолмен тығыздағыштың екінші және үшінші қабаты жағылуы мүмкін (45-сурет, 6).

 

 

 

 

 

45 - сурет - ГКТ -дағы кіші тесіктерді бітеу операцияларының жүйесі

 

 

 

 


6.9.9 Үлкен тесіктерді (46-сурет) бітеген кезде ал­дыңғы сияқты трафарет дайындап, оның контурын ГКТ -ға (46-сурет, 1) салады, содан соң тесікті (46-сурет, 2) кеседі.

6.9.10 Фанерден енін 2,5-7,5 см және ұзындығын шамамен тесік өлшемінен 15 см асатындай етіп бір­неше жолақша кесіп, оларды тесікке салып, оларды бірнеше бұрама шегенің (46-сурет, 3) көмегімен ГКТ-дың келесі жағына бекітеді, содан соң тесікке ГКТ кесіндісінен жамау салып, оны бұрамашегелердің көмегімен фанерлерге бекітеді.

6.9.11 Салынған жамаудың қалпына келтірілген ГКТ-дың бетімен бірдей тегістігін тексерген соң, қа­лақшамен жұқалап тығыздағыш жағады (46-сурет, 4), ал жамаудың түйістеріне шегендегіш таспа төсеп, оны тығыздағыш қабатқа қыса отырып (46- сурет, 5), тығыздағыштың (46-сурет, 6) жұқа жамылғы қабатын жағады, 24 с-тан соң 6.9.4 айтылған тәсілмен өңдейді.

 

 

46 - сурет - ГКТ-дағы үлкен тесіктерді бітеу операциясының жүйесі

 

6.9.12 ГКТ түйістеріндегі көпіршіктерді (47-сурет) болдырмау үшін оларды таспада (47-сурет, 1) әмбе­­бап пышақтың көмегімен үстінен тіледі, ал ұсақ көпіршіктерді оларды түзетіп таспаны кесіп және алып тастап жояды одан соң көпіршікті тығыз­дағышпен толтырып, көпіршік жасайтын таспаның бөлігіне тығыздағышқа қалақшаның көмегімен ба­тырады және тегістейді (47- сурет, 2). 24 с-тан соң бітелген бетті 6.9.4 айтылған тәсілмен өңдейді.

6.9.13 Бекітпені ауыстырған кезде (48-сурет) гипс-картонды табаққа басып, түскелі тұрған бұрамадан 50 мм қашықтықта бір бұраманы бұрайды, оны шығарып алып, қатпарланған тығыздағышты алып тастайды (48- сурет, 1), содан соң тығыздағышты жа­ғып (48-сурет, 2), операцияны 6.9.4-ке сәйкес орын­дайды.

6.9.14 Жарықшаларды бітеу ішкі бұрыштарда, түйіске салынған таспада және бұрыштық қорғаныш жапсырмада орындалады.

 

 

47- сурет - ГКТ түйістеріндегі көпіршіктерді жою операциясының жүйесі

 

 

48 - сурет - ГКТ бекітпелерін ауыстыру операцияларының жүйесі

 

6.9.15 Ішкі бұрыштардағы (49-сурет, а) жарық­шаларды бітеген кезде тығыздағыштың жұқа қа­ба­тын бұрыштың екі жағына (49-сурет, а1) қалақшамен жағады, одан соң таспаны оның бойлық осінің симметриясы бойымен иіп, оны бұрышқа симмет­риялы етіп салады және тығыздағыштың ішіне қарай аздап басады (49-сурет, а 2), содан соң ішкі бұ­рыштарға арналған қалақшаның көмегімен таспаны жарықшаны ортасынан бастап ұшына қарай (49-сурет, а3) тығыздағыштың ішіне қарай басып енгізеді. Тығыздағышты тегістеген (49-сурет, а 4) және қатқан соң операцияны 6.9.4 нұсқауға сәйкес орындайды.

6.9.16 Түйіске салынған (49-сурет, б) таспадағы жарықшаны бітеген кезде, бүлінген бөліктегі ескі ты­ғыздағыштың кейбір мөлшерін алып тастайды, бүлінген бөліктің айналасына тығыздағыштың жұқа қабатын қалақшамен жағып, тығыздағыштағы түйіс­терді бітеу үшін таспаны (49-сурет, б) оның ішіне қарай басып енгізеді, ал тегістеген (49, б2) және қатқан соң операцияны 6.9.4 нұсқауларға сәйкес орындайды.

6.9.17 Бұрыштық қорғаныш жапсырманы бітеген кезде (49-сурет, в) ондағы тесікті тығыздағыштан тазартады, оны алдын ала аралығын 150 мм етіп бұрамалармен бекітеді, содан соң жарықшаға (49-сурет, в1) тығыздағыштың жұқа қабатын қалақшамен жағады, оны тегістейді (49-сурет, в2) және қатқан соң операцияларды 6.9.4 нұсқауларға сәйкес орын­дайды.

6.9.18 Гипс - картонды табақтардың түйістеріндегі шығыңқы жерлерді бітеуді (49-сурет, г) оларды ГКТ бетінің деңгейімен (49-сурет, г1) тазалау арқылы (ГКТ-ді және таспаны бүлдірмей) орындайды, со­ңынан жұқалап тығыздағыш қабатын жағады және оны тегістейді (49-сурет, г2), ал қатқан соң 6.9.4 нұсқауға сәйкес операцияларды орындайды.

 

 

 

 

49-сурет - Ішкі бұрыштардағы (а), түйіске салын­ған таспадағы (б), бұрыштық қорғаныш жапсыр­мадағы (в) жарықшаларды бітеу жөніндегі және ГКТ (г) түйістер шығыңқы жерлерін бітеу жөніндегі опе­рациялардың жүйесі

 

6.10 Жұмыс жүргізу кезіндегі негізгі техни­калық қауіпсіздік ережелері

 

6.10.1 Құрылымды гипс - картонды табақтарды қолданып орнатуды Қазақстан Республикасы аума­ғында қолданыстағы құрылыстағы техникалық қауіп­сіздік жөніндегі құжат талаптарын сақтап орындау керек.

6.10.2 Гипс - картонды табақтарды қолданып қор­шау құрылымдарды орнатуға кем дегенде 18 жас­тағы, жұмыс орнында техникалық қауіпсіздік, өнді­рістік санитария бойынша нұсқамадан (инструк­таждан) өткен, жұмыс тәсілдерін үйренген және жұмыс жүргізуге құқық беретін куәлігі бар тұлғалар жіберіледі.

6.10.3 Жұмысшылар мен қорғаныш құралдары бар арнайы киіммен қамтамасыз етілуі тиіс.

6.10.4 Гипс - картонды табақтардан құрылымды орнату жөніндегі жұмыстарды жинақтау бойынша тә­жірибесі бар мамандандырылған бригадалар құры­лымды механикалық  құрастыру процесін және олар­дың жоғары сапасын қамтамасыз ететін арнайы құрал -саймандар болған кезде орындауы тиіс.

6.10.5 Жұмысты жүргізу кезіне қолданылатын, құрылымды жинақтауға арналған жабдықтар, құрал-жабдықтар жұмысты орындаудың қауіпсіздік шарт­тарына жауап беруі тиіс.

6.10.6 Арақабырғаларды жинақтау жүргізілетін аймақ «Кіруге болмайды, жинақтау жүріп жатыр» сияқты жақсы көрінетін ескертпе жазумен белгі­ленуге тиіс.

6.10.7 Поршеньді-жинақтау тапаншасымен жұ­мыс істеген кезде қолданыстағы нормативтік құжат­тар талаптарын орындау міндетті.

6.10.8 Құрамы гипс-картонды арақабырғаларды жинақтау кезінде инвентарлы алмалы-салмалы жыл­жымалы төсеніштерді қолдану керек.

6.10.9 Сынығы көп болатын сынғыш материал­дарға (шойын, қыш және т.б.) оңай тесіліп қалатын құрылыс материалдарына, дюбель-шегіні (гранит, базальт) бүлдіретін материалдарға дюбель-шеге­лерді қағуға болмайды.

6.10.10 Электрлі құрал-саймандармен жұмыс істеуге электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі техникалық қауіпсіздік бойынша бірінші біліктілік топқа не жұмыскерлерге рұқсат етіледі.

6.10.11 Электрлі құрал-саман мынадай талап­тарды қанағаттандыруы тиіс:

- электр торабына тез қосу және ажыратуға (бірақ өздігінен емес);

- жұмыста қауіпсіз болуға, барлық ток жүретін бөліктер жақсы оқшаулануға тиіс.

Электрлі құрал-сайманды жұмысшыға берер алдында жерге қосылатын сымның дұрыстығын және корпуста тұйықталудың болмауын тексеру қажет.

6.10.12 Жұмысшы электрлі құрал-саймандармен жұмыс істер алдында міндетті :

- электрлі құрал-сайманмен жұмыс істеудің қауіп­сіз тәсілдері жөнінде нұсқама алуға;

- жеке қорғану құралдарының дұрыстығын тексе­руге;

- электрлі құрал-сайманды бос жүрісте қарау жә­не тексеру.

6.10.13 Қоршау құрылымдарды гипс-картонды табақтардан жинақтау кезінде тыйым салынады:

- тіреуіш баспалдақта тұрып электрлі құрал-сайманмен жұмыс істеуге;

- электрлі құрал-сайманды басқа адамға беруге;

- өздеріне электр құралдарын бөлшектеу және жөндеу жүргізуге;

- жұмыс кезінде коректендіруші электр өткізгішпен ұстауға;

- электр торабына қосылып тұрған электрлі құрал-сайманды қараусыз қалдыруға.

 

 

6.10.14 Жұмыстық төсемнің биіктігі 1,3 м және одан артық болғанда қорғаныш қоршауын орнату қажет. Қорғаныш қоршаудың биіктігі 1,2 м-нен кем болмауға тиіс.

6.10.15 Электрмен пісіргіш аппараттар мен элек­трлендірілген құрал-сайманды пайдаланған кез­де адамды электр тогының қауіпті және зиянды әсерінен қорғауды қамтамасыз ету үшін Қазақстан Респуб­ликасы аумағында қолданыстағы тех­никалық қауіп­сіздік жөніндегі нормативтік құжаттар талаптарын орындау қажет. 

6.10.16 Электр қондырғылардың ток жүретін  бө­лігі оқшаулануға, қоршауға немесе оларға жа­насуға қол жетпейтіндей жерлерде орналас­тырылуы тиіс.

6.10.17 Электрмен пісіру жұмыстары жүр­гізілетін жерлер жанғыш материалдардан радиусы кем де­генде 5 м етіліп, жарылғыш материалдардан 10 м етіліп босатылуы тиіс.

Электрмен пісіретін жабдықтың кернеуде жоқ металл бөлшектері, сондай-ақ пісірілетін эле­менттері және құрылымдар барлық уақытта да жерге қосылуы тиіс.


7 ГИПС-КАРТОНДЫ ТАБАҚТАР ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚОРШАУ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАНУДЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

 

7.1 Технологиялық режимнің өзгеруінен бөлме ауа­сының ылғалдылығы артқан кезде, гипс-картонды та­бақтардан жасалған қоршау құрылымдарды ылғал­данудан сақтау бойынша қосымша шараларды қа­растыру керек.

7.2 Эвакуация жолдарындағы гипс-картонды та­бақтардан жасалған қоршау құрылымдарды сыр­лауға немесе  өзге жанғыш материалдармен әрлеуге болмайды.

7.3 Пайдалану процесінде гипс-картонды табақ­тардан жасалған қоршау құрылымдардың механи­калық және соқпа әсерлеуден  бүліну мүмкіндігін болдырмау керек.

7.4 Кәдімгі, тақтайшалармен қапталмаған гипс-картонды табақтардан жасалған қоршау құрылым­дардың бетін сулап тазартуға болмайды.

7.5 Аспалы жабдықты гипс-картонды табақтан жасалған құрылымдарға бекіту қажет болған кезде осы Ережелер жиынтығында  айтылған нұсқаулар қатаң сақталуы тиіс.

7.6 Шырақтарды ауыстырған кезде және төбеге өзге аспалы жабдықты ілу қажет болған кезде төбеде бекіту элементтерін пайдалану мүмкіндігі тексерілуі тиіс.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша

(міндетті)

 

Нормативтік сілтемелер

 

ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 Ғимараттар мен ғимараттардың өрт қауіпсіздігі

ҚНжЕ 2.01.19-2004 Құрылыс құрылымдарын тоттанудан қорғау 

ҚНжЕ 3.02.29-2004 Оқшаулаушы және әрлеуші төбежабындар

ҚНжЕ ІІ-12-77 Шудан қорғау

МҚН 2.04-02-2004 Ғимараттарды жылулық қорғау

ҚР СТ 971-93 Гипскартон табақтар. Техникалық шарттар

МСТ 12.1.004-91* ЕҚСЖ. Өрт қауіпсіздігі. Жалпы талаптар

МСТ 12.1.044-89* ЕҚСЖ. Заттармен материалдардың өртену және жарылу қауіптілігі. Көрсеткіштер но­менкла­турасы және оларды анықтау әдістері

МСТ 9573-96 Синтетикалық байланыстырғыш жылуоқшаулағыш минерал мақтадан жасалған тақталар. Техникалық шарттар

МСТ 10499-95 Шынылы штапель талшықтан жасалған  жылуоқшаулағыш бұйымдар. Техникалық шарттар

МСТ 15588-86 Көбік полистиролды тақталар. Техникалық шарттар

МСТ 30244-94 Құрылыс материалдары. Жанғыштыққа сынау әдістері

МСТ 30247.0-94 Құрылыс құрылымдары. Отқа төзімділікке сынау әдістері. Жалпы талаптар

МСТ 30247.1-94 Құрылыс материалдары. Отқа төзімділікке сынау әдістері. Көтеруші және қоршау құрылымдар

МСТ 30402-96 Құрылыс материалдары. Тұтанғыштыққа сынау әдістері

МСТ 30403-96 Құрылыс құрылымдары. Өрт қауіптілігін анықтау әдісі

ВҚН 27-95 Метал қаңқадағы құрастырмалы гипскартон арақабырғаларды бөлшекті құрастыру бойынша жинақтау және әрлеу технологиясы жөніндегі нұсқау

ВҚН 36-95 Интерьерлерді өнеркәсіптік әдіс бойынша әрлеу жөніндегі нұсқау. Қабырғаларды қаптау

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӘОК 692(083.74)                                                       МСЖ 91.060.10; 91.100.10

 

Негізгі сөздер: қоршау құрылымдар, гипс картонды табақтар, арақабырғалар, аспалы төбелер, ішкі қабырғалар бетінің қаптамалары

 

 

 


(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов